نمونه سوال درس تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ علوم در اسلام 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
صفحه ۱ از ۴
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ علوم دراسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۱- چه کسی تفسیری بر کتاب «تسطیح الکره» بطلمیوسی دارد و همچنین «زیج خوارزمی» را تصحیح کرده است؟
۱. ابوالقاسم مجریطی ٠٢ ابن مسره ۳. حسدای بن شیروط ۴۔ ابن نفیس ۲- وی را می توان بزرگترین جراح عرب خواند؟
۱. عریب بن سعد قرطبی ۲. ابوالقاسم زهراوی
۳. ابوداود سلیمان جلجلی ۴۔ ابوالمطرف لخمی ۳- این شخصی به «افلاطون یهودیان» معروف بوده است؟
۱. ابن حزم ۲. عبدالرحمان شاطبی
۰۳صاعد اندلسی ۴. سلیمان بن یحیی جابیرول ۴- گزینه صحیح درباره قاضی صاعد کدام است؟
۱. «کتاب المقتبس فی تاریخ الاندلس » از آثار اوست ۲. علاوه بر نقاشی به پزشکی نیز می پرداخت
۳. کتاب «التعریف با الطبقات الامام» از آثار اوست ۲. در ابتدا قاضی اشبیلیه و سپس قاضی قرطبه شد ۵- کدام دانشمند اسلامی تاثیر ویژه ای بر فلسفه «ابن رشد» و «آلبرت کبیر» داشته است؟
۱. ابن با جه ۲. فارابی ۳. ابوریحان ۲. سهروردی ۶- نام اثر مشهور ابن طفیل که رساله ای است در فلسفه و به صورت رمان نوشته شده است، چیست؟
۱. رساله صحیفه زرقالیه ۲. کتاب الکلیات ۳ - حی بن یقظان ۴. آثار العلویه
۷- کدام یک از دانشمندان یهودی زیر به منصب رئیس الاطبایی دربار « الملک الافضلی» فرزند صلاح الدین ایوبی رسید؟
۱. موسی بن عزرا ۲. ابن میمون ۳. یهود اللاوی ۴۔ ابوالحسن اللاوی ۸- کتاب «الهیئة» یا «اصلاح المجسطی» اثر چه کسی است؟
۱. ابوالحجاج بستی " صموئيل بن طبون ۰۳ بطروحی اشبیلی ۴. جابربن افلح ۹- چرا اطلاعات جغرافیایی ادریسی درباره کشورهای مسیحی بیشتر از دیگر جغرافیدانان مسلمان بود؟ ۱. زیرا خودش مسیحی بود ۲. زیرا به کشورهای مسیحی علامند بود چون به مطالعه درباره کشورهای مسیحی پرداخت
.Y . چون در کشورهای مسیحی و به ویژه سیسیل سکونت داشت
γ. γ./γ. γ. γ' ΛΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ علوم دراسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۱۰- وی ابتدا پزشک سلاطین مرابطون بود و پس از پیروزی سلسله مرحدون در همان سمت پیشین باقی ماند؟
۱. ابن مروان آ ، ابوصلت انئدلسی ۳. ابن زهر ۴۔ محمد بن عبدالمالک ۱۱- کتاب «الادویة المفرده» در چه موضوعی نگارش یافت؟
۱. وصف دقیق ادویه ها ۰۲ وصف دقیق گیاهان
۳. فرهنگ لغات عربی به لاتین ۴. فرهنگ لغات لاتین به عربی ۱۲- عمده شهرت «ابن سبعین » در چه زمینهای بود؟
) ... تاریخ ャ。 پزشکی
۳. پاسخ به سوالات فدریگوی دوم ۴. گیاه شناسی
۱۳- اثر ابن بدر در زمینه جبر چه نام دارد ؟
۱. اختصار ۲. الجبر و المقاله
۳. جامع المبادی و الغایات ۴. تلخیص فی اعمال الحساب ۱۴- از نظر جرج سارتون چرا آثار گیاه شناسی ابن ابیطار تاثیر زیادی بر اروپاییان نداشته است؟
۱. زیرا آثار او دیر ظاهر شد ۲. زیرا او به اروپا سفر نکرد
*. به دلیل دشمنی اروپاییان با مسلمانان f به دليل دشمنی او با اروپاییان ۱۵- کدام شهرزادگاه (موطن بقراط) است که منشأ مکتبی پزشکی به همان نام هم گردید؟
۱. آتن ۲. اسکندریه ۳. اندلسی ۴. سالرنو ۱۶- در شهر سیسیلی کدام زبانها به عنوان زبان علمی مکالمه می شد؟
۱. لاتین - یونانی-رومی آلاتین - یونانی-عربی ۳. یونانی-عربی مصری ۴. یونانی-عربی-عبری ۱۷- ترجمهٔ چه کتابی توسط روبرت آوچستر، نقطه عطفی در علوم مسیحی به شمار می رود؟
۱. قانون ابن سینا ۲. جبرخوارزمی
۳. المسالک و الممالک ابن خردادبه ۴. تاریخ طبری ۱۸- چه کسی از مترجمان مشهور عربی به عبری در شبه جزیره ایبری بود؟
۱. اسلاووسی ۲. کارنیسیا ۳. خانواده ابن طبون ۴. پدرو آلفونسو
γ. γ./γ. γ. γ' ΛΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ علوم دراسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۱۹- این دانشمند بزرگ که علوم ریاضی را در غرب حیاتی دوباره بخشیده در حدود سال ۱۱۷۰م. در پیزا چشم به جهان گشود؟
۱. دوساکروبوسکو آ ، پروفاسیوس ۰۳ توماس اکوینی ٠٢ فيبوناچی ۲۰- کدام علت موجب باروری علوم جدید در جهان مسیحیت شد؟ ۱. تلاش دانشمندان یونانی ۲. گسترش دانش در غرب
۳. علاقه مندی غرب به علوم جدید ۴. ترجمه علوم از عربی به لاتین
۲۱- معلم و رئیس مکتب جدید عربی دانان در ایبری چه کسی بود؟
۱. ریبرا ۲. روسصکا ". سارتون ۴. مایرهوف
۲۲- وی جزء هفت نفری است که هسته اولیه آکادمی بین المللی تاریخ علوم را تشکیل دادند؟
۱. آرنالدوسی آمفیبوناجی ". سارتون ۴. فدریگوی دوم ۲۳- کدام دانشمند ایتالیایی مترجم مشهور آثار نجومی متعلق به بتانی است؟
۱. پالاسیون ۲. رامون لول ۳. نالینو ۴. آرامنگو ۲۴- تخصصی «خولین ریبرا» در کدام حوزه بوده است؟
۱. تاریخ ۲. جغرافیا ۳. فلسفه ۲. شیمی ۲۵- کدام قرن را باید عصر علمای اسپانیای اسلامی دانست؟
۱. قرن دهم میلادی ۰۲ قرن دوازدهم میلادی ۳. قرن شانزدهم میلادی ۴. قرن نوزدهم میلادی
Y2— از نظر افراد قوم لاتین کدام دانشمند مفسر بدون رقیب ارسطو محسوب می شود؟
ャ ۱. سهروردی
ابن میمون ۳. ابن رشد ۴. دانته ۲۷- شهرت «دکتر احمد عیسی بک» در چه زمینه ای است؟ ۱. ترجمه علوم اسلامی به لاتین ۲. ارائه نظریات جدید پزشکی ۲. تبحر او در دانش پزشکی ۴. تحقیق درباره بیمارستانها ۲۸- انتقال علوم عربی به جهان مسیحیت در کدام ناحیه عمیقتر و طولانی تر بود؟
۱. شبه جزیره ایبری ۲. اسکاندیناوی ٠٢ سيسيل ٢. اندلس
γ. γ./γ. γ. γ' ΛΥ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : تاریخ علوم دراسلام ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۶۱
۲۹- شهرت ابن سلیمان حارزی بیشتر در چه مواردی بوده است؟
۱. ارائه نظریات فلسفی ۲. فن ترجمه ۳. مسافرت های زیاد ۴. ساختن اسطرلاب ۳۰- این اثر نیمه دوم قرن ۱۳ م. در اندلسی اطلاعات مورد نیاز را به منجمان و دریانوردان می داده است؟ ۱. جداول آلفونسی ۲. زیج ایلخانی ۳. النجوم الزهره ۰۴ المجسطی γ. γ./γ. γ. γ' ΛΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :