فیلم آموزشی درس مکانیک پرواز
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی مرتضوي بک
فیلم آموزشی درس ساختار کامپیوتر
دانشگاه صنعتی شریف
محمّدرضا موحّدین
فیلم آموزشی درس مبانی آنالیز ریاضی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید نقشینه ارجمند
فیلم آموزشی درس آنالیز ریاضی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
امید نقشینه ارجمند
آخرین مطالب سایت