فیلم آموزشی درس دینامیک ماشین
دانشگاه صنعتی شریف
حسن ظهور
فیلم آموزشی درس طراحی اجزا ماشین ۲
دانشگاه صنعتی شریف
سعید سهراب پور
فیلم آموزشی درس کنترل اتوماتیک (کنترل خطی)
دانشگاه صنعتی شریف
آریا الستی
فیلم آموزشی درس تئوری سازه ١
دانشگاه صنعتی شریف
محمدعلی قناد
آخرین مطالب سایت