فیلم آموزشی درس اصول برنامه نویسی C
دانشگاه صنعتی اصفهان
کیارش بازرگان
فیلم آموزشی درس مدارهای الکتریکی ۱
دانشگاه تهران
ایمان قطبی
فیلم آموزشی درس الکترونیک ۱
مکتب خونه
ایمان قطبی
فیلم آموزشی درس الکترونیک ۲
دانشگاه صنعتی شریف
ایمان قطبی
آخرین مطالب سایت