فیلم آموزشی درس توابع مختلط
دانشگاه صنعتی شریف
امیر جعفری
فیلم آموزشی درس فرآیند تصادفی
دانشگاه صنعتی شریف
کسری علیشاهی
فیلم آموزشی درس ریاضیات مالی
دانشگاه صنعتی شریف
کسری علیشاهی
فیلم آموزشی درس آشنایی با ریاضیات
دانشگاه صنعتی شریف
کسری علیشاهی
آخرین مطالب سایت