فیلم آموزشی درس سیستم های انرژی الکتریکی
دانشگاه صنعتی شریف
مهدی احسان
فیلم آموزشی درس اصول ادوات حالت جامد
دانشگاه صنعتی شریف
رضا سروری
فیلم آموزشی درس تئوری اطلاعات شبکه
دانشگاه صنعتی شریف
امین امین زاده گوهری
فیلم آموزشی درس مباحث منتخب مدیریت و تکنولوژی
دانشگاه صنعتی شریف
اسماعیل ثنایی
آخرین مطالب سایت