فیلم آموزشی درس فیزیک ۲
دانشگاه صنعتی شریف
محمد رضا اجتهادی
فیلم آموزشی درس الکترومغناطیس ١
دانشگاه صنعتی شریف
محمود بهمن آبادی
فیلم آموزشی درس الکترومغناطیس ۲
دانشگاه صنعتی شریف
محمود بهمن آبادی
فیلم آموزشی درس ریاضی فیزیک ١
دانشگاه صنعتی شریف
علی رضاخانی
آخرین مطالب سایت