فیلم آموزشی درس الکترونیک ۳
دانشگاه صنعتی شریف
مهرداد شریف بختیار
فیلم آموزشی درس هواشناسی
دانشگاه شهید بهشتی
حسین شجاعی
فیلم آموزشی درس طراحی الگوریتم
دانشگاه تهران
محمد گنج تابش
فیلم آموزشی درس الگوریتم های داده های حجیم
دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی آبام
آخرین مطالب سایت