فیلم آموزشی درس تحلیل دینامیک های سیستم (بهار ۱۳۹۴)
دانشگاه صنعتی شریف
علینقی مشایخی
فیلم آموزشی درس بانکداری اسلامی
دانشگاه صنعتی شریف
سیدعباس موسویان
فیلم آموزشی درس برنامه سازی پیشرفته
دانشگاه صنعتی شریف
جعفری نژاد
فیلم آموزشی درس ساختمان داده ها
دانشگاه صنعتی شریف
محمد علی آبام
آخرین مطالب سایت