فیلم آموزشی درس تحقیق در عملیات پیشرفته ۱
دانشگاه صنعتی شریف
مهدوی امیری
فیلم آموزشی درس VLSI
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمود ممتازپور
فیلم آموزشی درس هيدروديناميک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد مونسان
فیلم آموزشی درس کم شنوایی
موسسه دانش بنیان نیوشا
جمعی از اساتید
آخرین مطالب سایت