نمونه سوال درس تاریخ علوم اسلام 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ علوم اسلام 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۵۴
۱- در طبقه بندی علوم از دیدگاه فارابی، علم کلام در کدام دسته جای می گیرد؟
۱. علوم استدلالی ۲. علوم لسانی ٠٢ علوم مدنی ۴ - علوم تعلیمی ۲- تقسیم بندی علوم به «حکمی» و «غیر حکمی» از کیست؟
۱. شمس الدین آملی ۲. امام فخر رازی " . ابن خلدون ۴ - حر عاملی ۳- بنا به گفته قلقشندی، نقطه گذاری و حرکت و تنوین گذاری قرآن توسط چه کسی انجام شد؟
۱. نصربن عاصم ۲. خلیل بن احمد فراهیدی
. Y. . Y.
دسیبویه اخفش ۴- کتاب «مغنی اللبیب» تألیف جمال الدین ابوعبدالله بن هشام انصاری در چه زمینه ای نگاشته شده است؟
۱. علم صرف ۲. علم نحو ۳. علم لغت ۴. علم بلاغت ۵- نخستین تدوین در علم صرف توسط چه کسی صورت گرفت؟
1. معاذ هراء ۲. ابوعثمان مازنی ۳. زجاج ۴۔ ابن سراج ۶- کدام یک از گزینه های زیر در پیدایش علم لغت تأثیر گذار نبوده است؟
۱. حفظ زبان قرآن و سنت
٢ ۰ ترجمه علوم مختلف به زبان عربی
۲۔ تحول در نظم و نثر زبان و لغت عربی
۲. به خطر افتادن اصالت زبان عربی در نتیجه اختلاط با ملل گوناگون ۷- صحیح ترین و مهم ترین کتابی که در فرهنگ و ادب اسلامی تألیف شده، چه نام دارد؟
١. صحاح اللغة ۲. تهذیب اللغة ۳. العبد . ٢. جمهرة اللغة
م. "-ا
۸- ابوطاهر فیروز آبادی کدام علم را مهم ترین ابزار بیان اسرار شریعت و کشف و رموز آن می داند؟
۱. کلام ۲. تفسیر ۳. لغت ۴. اصول فقه
۹- کدام یک از علوم زیر، متولی بحث در خصوص مباحثی همچون: توریه، طباق، استخدام و مقابله است؟ ۱. معانی ۲. بدیع « : بیان ۴. نحو ۱۰- نظم بخشی به علوم سه گانه بلاغت، به شکلی که تا امروز در مجامع علمی متداول و معمول است، از اقدامات کیست؟
۱. ابوبکر باقلانی ۲. تقتازانی ۳. زمخشری ۲. سکاکی
\•\•|\•\•የ•Wም
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۵۴ ۱۱- بنا به گفته زرکشی، انتخاب نسخه ای واحد از میان نسخه های متعدد قرآن و تکثیر و ارسال آنها برای مراکز بزرگ اسلامی
در زمان چه کسی صورت گرفت؟
۱. ابوبکر ۲. عمر بن خطاب ۳. عثمان ۴. امام علی (ع) ۱۲- بنا به گفته ابن ندیم، عامل و مشوق ابوالاسود دوئلی در اعجام قرآن چه کسی بود؟
۱. زیاد بن ابیه ۲ - علی بن ابی طالب ۳. ابن مسعود انصاری ۴۔ عمربن خطاب ۱۳- کدام یک از افراد زیر به خاطر عدم صدور فتوا در خصوصی خلق قرآن، توسط خلفای عباسی زندانی شد؟
) ... محمد بن حسن شیبانی Y ابوحنیفه
.Y . بخاری .Y . احمد بن حنبل ۱۴- کدام یک از محدثان شیعی زیر «سلمان فارسی» زمان خود خوانده می شد؟
۱. سلیم بن قیس ۲. ابوحمزه ثمالی ٢. اصبغ بن نباته ۴. سعید بن جبیر ۱۵- القائم عباسی، کرسی تدریس علم کلام را به کدام یک از علمای شیعی زیر محول کرد؟
۱. ابن بابویه قمی ۲. علامه حلی ۳. شیخ طوسی ۴. کلینی ۱۶- اهل سنت، حدیثی که یکی از روات صحابی اش محذوف و نامشخصی باشد را چه می نامند؟
ا. معضل ۲. مرسل ۳. مدلسی ۴. منقطع ۱۷- کدام یک از آثار زیر در زمینه علم اصول از زمان تألیف تا امروز از اهمیت ویژه برخوردار است؟
۱. کنز الفواید - الذریعة ۲. معالم الاصول - القواعد و الفواید
٢. الذريعة – العدة " نهج الوصول الى علم الاصول – تمهيد القواعد الاصوليه ۱۸- در میان پیشوایان مذاهب چهارگانه اهل سنت، کدام یک به دلیل زندگی در مدینه و دسترسی بیشتر به منبع حافظان
حدیث و تابعین صحابه، به ندرت به قیاسی و اجتهاد به رأی متوستل می شد؟
۱. شافعی ۲. احمد بن حنبلی ٢. ابوحنيفه ۴۔ مالک بن انس
۱۹- نخستین مرکز نشر احکام و مسائل فقهی در فقه شیعه، کدام شهر است؟
۱. نجف ۲. کوفه ۳. مدینه ۴. مکه
የ•Wም•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۵۴ ۲۰- نویسنده کتاب کافی کیست و با چه انگیزه ای نوشته شده است؟
۱. شیخ مفید - پاسخ به سوالات کلامی مسلمانان
۲. شیخ کلینی - رفع نیاز دینی و فقهی شیعیان
۲. شیخ طوسی - تحول فقه از روش روایی به روش استدلالی
۴. شیخ صدوق - جمع آوری احادیث فقهی به گونهای منظم و مبوب ۲۱- نخستین فقیه شیعی که فقه را مورد تهذیب قرار داده و باب نظر و بحث از اصول و فروع را در آن گشود، چه نام داشت؟
۱. عبدالله بن بکیر آ ، ابن جنید اسکافی ۳. ابوجعفر اوقصی ۴۔ ابن ابی عقیل ۲۲- کتاب جامع عباسی اثر کدام فقیه شیعی است؟
۱. شهید ثانی ۲. محقق کرکی ۳. ابن ادریس حلی ۴. شیخ بهایی ۲۳- کدام یک از گزینه های زیر در مورد علم کلام نادرست است؟
۱. اختلاف مسلمین در مسأله خلافت و امامت از عوامل داخلی پیدایش علم کلام محسوب می شود.
۲. علم کلام در پاسخ به شبهات معاندان دین اسلام به یکباره در جهان اسلام به وجود آمد.
۳. علم کلام در عصر امام محمد باقر(ع) و امام جعفر صادق(ع) به مقام رفیع خود رسید. ۴. معتزله، مجبره، اشاعره از معروفترین فرقه های کلامی بودند. ۲۴- کدام یک از فرق کلامی زیر، از نظر سیاسی، توستط بنی امیه تقویت می شدند؟
۱. مفوضه ۲. معتزله ۳. مجبره ". زیدیه ۲۵- خواجه نظام الملک طوسی از لحاظ کلامی، پیرو کدام یک از فرق زیر بود؟
۱. اشاعره ۲. معتزله ۳. جبائیه ۴. نزاریه ۲۶- منظور از عبارت استفسار چیست؟
۱. طلب توضیح و تفسیر ۲. سفر کردن
۳. سفارت یافتن ۴. ارسال گزارشی از سفارتخانه ۲۷- منظور از علم اسناد چیست؟
۱. علم حدیث ۲. علم درایه « : علم رجال ۴. علم تفسیر
\•\•|\•\•የ•Wም
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ علوم اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )۱۲۲۰۲۵۴ ۲۸- از چه زمانی راه فعالیت علمای فقه و حدیث در جمع و تدوین سنت باز شد؟
۱. در آغاز سده دوم، در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز
۲. در آغاز سده سوم، در زمان خلافت مأمون عباسی
۳. در اواسط سده اول، در زمان عبدالملک بن مروان
۴. در اواسط سده دوم، هنگام انتقال قدرت از امویان به عباسیان ۲۹- کدام یک از شخصیتهای زیر، علم اصول را از رفیع ترین و ارزشمند ترین علوم اسلامی می داند؟
۱. ابن خلدون Y آخوند خراسانی
۲. شیح طوسی ۴. سید مرتضی علم الهدی ۳۰- شهرت تفتازانی در چه بود؟
۱. فنون بلاغت ۲. کتابت قرآن ۳. تفسیر ۴. کلام
\•\•|\•\•የ•Wም
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
علی جعفری
خیلی عالیه
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :