نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۵۱
۱- کاشف آثار به جا مانده در «حصن الغراب» در نزدیکی روستای بیر علی شرقی چه کسی بود ؟ ۱. گلاسر اتریشی ۰۲ ویندل فیلیس آمریکایی
۲. آرنیوی فرانسوی ٢. ولستد انگلیسی
۲- در قرن اول میلادی، هنر تزئینی مشبک سازی در شرق دور از تلفیق کدام هنرها ایجاد شده بود ؟ ۱. هلنی - رومی ۲. هلنی - ایرانی ۳. رومی - ایرانی ۰۴ عربی - رومی ۳- شهر مکشوفه «قریه» در منطقه فاو عربستان مرکز کدام تمدن بوده است ؟ ۱. سبا ۲. قتبان ۳. کندہ ۴. تمنع ۴- چرا حکومت سلجوقیان جایگاه مهمی را در تاریخ هنرهای اسلامی به خود اختصاص دادند ؟ ۱. سختکوشی و روحیه جهادی ۰۲ دستیابی به آسیای صغیر
۳. ساخت مساجد و مدارسی ۰۴ پیروزی بر مغولان
۵- بنا به نظر مولف، مسیر انتقال تاثیرات معماری اسلامی ساختمان سازی رومی «گوتیک» از طریق کدام گزینه صورت گرفت؟
۱. سیسیل ۲. اسپانیا ۳. ایتالیا ۰۴ غرب فرانسه ۶- کدامیک ، تنها عامل جدا کننده فلسفه هنرهای متنوع در جوامع بشری است ؟
۱. عقاید و آرای فکری ۲. زیبایی هنرهای غربی
۳. اعتقاد به وحدت وجود ۴. تحقیق و تحلیل واژه هنر ۷- کدام گزینه در مورد غایت و مقصود هنرمند غربی و هنرمند اسلامی در نقاشی از طبیعت صحیح است؟
۱. هدف هنرمند اسلامی انتقال مفاهیمی است که از خلال تصاویر بدست می آید
۲. هدف هنرمند غربی ، ارائه تصویر مثل مطلق طبیعت به صورت محسوسی است
۳. هدف هنرمند اسلامی به تصویر کشیدن منظره است
۴. هدف هنرمند غربی انتقال مفاهیمی است که از خلال تصاویر بدست می آید ۸- بنا به اعتقاد هگل فیلسوف آلمانی ، هنر با کدامیک از موارد زیر مرتبط است ؟
۱. منطق ۲. وجدان
۳. واقعیت موضوعی و تاریخی ۴. مسجد
.Y.Y. (Y.Y.Y.A صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۵۱ ۹- بنا به اعتقاد «بیرابین» بحث اصلی نقوش اسلامی کدام گزینه است ؟ ۱. القای وحدت ۲. توجه به طبیعت ۳ - امور عرضی ۱۰- کدام عنصر معماری خانه ها ، از مهمترین مشخصههای ساختمانی در شهرهای اسلامی است ؟ ۱. حیاط ۲. گنبد ۳. پلکان ۱۱- از شروط استقرار تمدن در ایجاد شهرها نیست ؟
۱. آب ۲. مدرسه ۳. مبادله
۱۲- در شهرهای اسلامی به « بازار های فصلی» چه عنوانی اطلاق می شد ؟
۱. سوقیه ۲. قیساریه ۳. با شوره
۱۳- علت ایجاد شهر سامرا چه بود ؟
۱. ایجاد اردوگاه برای جنگ با بیزانطیین ۲. استقرار سپاهیان ترک معتصم عباسی
۲. ایجاد کار گاه کشتی سازی ۰۴ استقرار سپاهیان ترک توسط متوکل عباسی ۱۴- کدام مسجد نقشه اصلی ساخت مساجد اسلامی را در دوران بعدی وضع کرد ؟
۱. مسجد الاقصی در بیت المقدسی ۲. مسجد الحرام مکه
۳. مسجد الرسول در مدینه ۴. مسجد قبه الصخره در بیت المقدس ۱۵- گنبد «نسر» یا «کرکسی» مربوط به کدامیک از مساجد زیر است ؟
) ... مسجد جامع اموی دمشق Y مسجد الاقصی
۳. قبه الصخره ۴. گنبد سلسله ۱۶- کدام عنصر معماری در مسجد جامع قیروان نمونه کاملی از عناصر شامی است ؟
۱. محراب ۲. منبر ۳. گنبد ۴. گلدسته ۱۷- مسجد ابن طولون در قاهره از لحاظ معماری به کدامیک از مساجد زیر شباهت دارد ؟
۱. مسجد جامع سامرا ۲. جامع اموی دشمق ۳. مسجد النبی T : جامع قرويين
۱۸- کدام گزینه گویای ویژگی خاصی مسجد جیوشی است؟ ۱. داشتن رواقهای قرینه. ۰۲ وجود یک برج هشت گوش با گنبدی بر روی آن،
۳. وجود ایوانهای متعدد. ۰۴ وجود ستونهای ممزوج،
Y.Y. (Y.Y.Y.A.
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۵۱
۱۹- بنا به نظر مولف، نقوش تزئینی مسجد نائین از کدامیک از آثار زیر تاثیر پذیرفته است ؟
۱. ساختمان مشکوفه حیره ۲. مسجد جامع سامرا
۳. مسجد دامغان " مسجد ابودلف ۲۰- ساخت گنبدهای معرق که از آغاز قرن دهم در اسپانیا آغاز گردید تحت تاثیر کدامیک از تمدنهای زیر است ؟
۱. سوریه ۲. عراق ۳. ایران ۴. شمال افریقا ۲۱- کدامیک عنصر اصلی در ساخت مقبرههای دوره ی سلجوقی است؟
۱. شبستان ۲. گلدسته ٠٢ ستون ۴. گنبد
ץץ– کدامیک ، قدیمی ترین کاخ صحرایی خلفای اموی است ؟
۱. کاخ عمره ۲. کاخ المشتی ۳. کاخ حوارین ۴. کاخ اسیس ۲۳- شکل هندسی برج های ورودی به کاخ المشتی در کدام گزینه آمده است ؟
۱. نیم دایره ۲. مربع ۳. دایره ۴۔ شش ضلعی ۲۴- کدامیک از کاخ های زیر متعلق به دوره عباسیان است ؟
۱. قصر مشتی ۲. قصر مفجر ۳. قصر طوبه ۴. قصر بلکوارا ۲۵- کدامیک از دروازههای با شکوه قاهره در دوره ی فاطمیان نیست ؟
۱. باب زولیه ۲. باب النصر ۳. باب الجوانی ۴. باب الفتح
۲۶- تصاویری که به وسیله ی خطوط شکل گرفته و دارای ماهیت مخصوصی هستند، چه نامیده می شوند ؟
مزین ۲۷- کدامیک از آثار مصور زیر از مهمترین تصاویر خطی محسوب می شوند ؟ ۱. ذوسقریدسی ۲. مختار الحکم و محاسن الکلم
۳. مقامات حریری ۴. الاغانی - مسک از نقاشا» ، ۹ شت ، ده تحت «ز رساله )) ۵غین داد ه ه از ده نانس مت . . * دہ اند؟ ۲۸- کدامیک از نقاشان زیر بیشتر ، به بحث «نور و سایه» اهتمام ورزیده و تصاویر مربوط به شب و روز را نقاشی کرده اند؟ ۱. نقاشان مینیاتور ایرانی ۲. نقاشان طبیعت ایرانی
۳. نقاشان طبیعت هندی .Y . نقاشان مینیاتور هندی
.Y.Y. (Y.Y.Y.A صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )۱۲۲۰۲۵۱
۲۹- کدام مورخ کارهای زیبای کمال الدین بهزاد را به «نوآوریهای مانی پیامبر» تشبیه کرده است ؟
۱. خواند میر ۲. سید احمد تبریزی ۳. آغا میرک ۴. سلطان محمد ۳۰- تاثیر هنرهای اروپایی بر هنرهای ایرانی در نقاشی کدام نقاش ایرانی بیشتر جلب توجه می کند ؟ ۱. کمال الدین بهزاد ۲. آغا میرک ۰۳ علی رضا عباسی ۴. استاد محمدی Y.Y. (Y.Y.Y.A.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :