نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ هنر های اسلامی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲ ۱- سازمان اداری و سیاسی کدامیک از سرزمینهای مغلوب مورد استفاده نظام حکومتی مسلمانان قرار گرفت و با آرا و معتقدات اسلامی در آمیخت؟
.Y ایران ... )
مصر ۳. شام ۲. بیزانس ۲- کدامیک از مستشرقان غربی «تمدن اسلامی» را زیربنای تمدن کنونی بشر می داند؟
۱. ساموئل هانتینگتون ۲ء برنارد لوئیس ۳. جرجی زیدان ٠٢ گوستاولوبون ۳- اولین مسجدی که رسول خدا (ص) بنا نهاد چه نام داشت و توسط چه کسی تجدید بنا شد؟
۱. قبا - عمربن عبدالعزیز آ، مسجدالنبی - عمربن عبدالعزیز
۰۳ قبا - سلطان عبدالحمید اول ۴ - مسجدالنبی - صلاح الدین ایوبی ۴- گنبد و ایوان و طاق نما ، اساسی ساختمان معماری کدام عصر است؟
۱. یونانیان ۲. ساسانیان ". پارتیان ۲: رومیان ۵- قدیمی ترین شاهکار معماری اسلامی که هنوز برپاست، کدام است؟
۱. مسجد الاقصی ۲. مسجدالنبی ۳. مسجد کردوبا ۴. قبه الصخره ۶- جنبه تخیلی هنر اسلامی در کدامیک از آثار معماری اسلامی به منتهی درجه خیال انگیزی خود رسیده است؟
۱. مدینه الزهرا ۲. مسجد جامع اصفهان ۳. قصر الحمرا ۴. قبه الصخره
۷- منارههای حلزونی شکل مسجد متوکل و مسجد ابودلف در سامره، از کدامیک از آثار سرزمینهای متصرفی سرمشق گرفته
است ؟ ۱. زیگوراتهای بین النهرین ۲. برجهای کلیساهای شام ۳. برجهای کلیساهای قرطبه ۴. زیگوراتهای اندلسی
۸- کدامیک از بناهای اسلامی زیر دارای طرح صلیبی است؟ Y . مسجد قیروان Y. مدرسه سلطان حسن .Y . مسجد جامع الازهر f قصر الحمرا ۹- مهمترین و قدیمی ترین مسجد الجزایر چه نام دارد و در چه سده ای بنا شده است؟ ۱. مسجد کبیر - سده چهارم ۲. مسجد طفچه - سده دوم
۳. مسجد قیروان - سده سوم Y مسجد طفچه - سده ششم
.?\\ ,\ ,Y.Y. (Y صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲ ۱۰- بقعه تاج محلی در شهر آگره هند به سبک کدامیک از بناهای ایران احداث شده است؟
۱. چهل ستون ۲. عالی قاپو ۳. مسجد شیخ لطف الله ۰۴ مسجد جامع نائین
۱۱- « سینان پاشا» از مشهورترین معماران اسلامی کدام دوره است و مهمترین مسجدی که توسط وی بنا شد کدام است؟
۱. سلجوقیان روم - مسجد شهزاده ۲. عثمانی - مسجد سلطان احمد
۳. سلجوقیان روم - مسجد ادرنه ۲. عثمانی - مسجد سلیمان ۱۲- قدیمی ترین مسجدی که از اوایل دوران اسلامی در ایران به جا مانده، چه نام دارد؟
۱. مسجد جامع نایین ۲. مسجد جامع فهرج
۳. مسجد تاریخانه دامغان f مسجد جامع اصفهان ۱۳- مسجد جامع نایین در زمان کدام حکومت بنا و به کدام مسجد شباهت دارد؟
۱. آل بویه - مسجد جامع کوفه ۲. آل بویه - مسجد تاریخانه دامغان
۳. غزنویان - مسجد تاریخانه دامغان ۲. غزنویان - مسجد جامع فهرج ۱۴- طرز بنای آرامگاههای دوره سلجوقی ، ادامه شیوه معماری مقبره های کدام بخشی از ایران است؟
۱. خراسان ۲. جبالی ۲. شمال ایران ۴. فارسی ۱۵- کامل ترین نمونه ی مسجد چهار ایوانی دوره سلجوقی کدام است؟
۱. مسجد جامع نیشابور ۲ - مسجد جامع ری ۳. مسجد جامع یزد " مسجد جامع اصفهان ۱۶- مسجد جامع ورامین به فرمان چه کسی بنیاد نهاده شد و برجسته ترین قسمت تاریخی این مسجد کدام است؟
۱. ابوسعید بهادرخان - کتیبه کاشی که در متن لاجوردی نصب است.
۲. غازان خان - محراب گچبری شده که زیر گنبد قرار دارد.
۲. غازان خان - کتیبه کاشی که در متن لاجوردی نصب است. ۲. ابوسعید بهادرخان - محراب گچبری شده که زیر گنبد قرار دارد.
۱۷- کدام مدرسه نمونه کامل هنر معماری مدارس در دوره تیموری است؟
۱. مدرسه آقابزرگ ۲. مدرسه حلیمه خاتون ۳. مدرسه سپهسالار ۴. مدرسه غیاثیه
۱۸- کدام بنا، درخشنده ترین اثر هنر معماری در عصر صفوی است؟
۱. مسجد شیخ لطف الله ۲. مسجد امام ۳. کاخ عالی قاپو ۲. میدان نقش جهان
صفحه ۲ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۱۶۰ ت= نیمسال دوم***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲ ۱۹- کدام گزینه ، امتیاز «پل خواجو» بر سایر پل های زاینده رود می باشد؟ ۱. سبک پل سازی Y. تناسب و زیبایی ۳. تزئینات کاشیکاری . ۴. وجود بازار در آن
۲۰- مدرسه و مسجد آقابزرگ متعلق به کدام دوره است و معماری آن با آب و هوای کدام شهر مطابقت دارد؟
۱. قاجار - کاشان ۲. افشاریه - کاشان ۳. زندیه - شیراز ۴. صفوی - اصفهان ۲۱- مدرسه و مسجد سپهسالار امروزه به چه نامی خوانده می شود و در دوره کدام پادشاه بنا شده است؟
۱. مدرسه مطهری - شاه عباسی ۲. مدرسه عالی مطهری - ناصرالدین شاه
۳. مدرسه عالی مفید - مظفرالدین شاه ۲. مدرسه مجتهدی تهرانی - احمد شاه ۲۲- استفاده از «آجر» در چه دوره ای از جهت زیبایی و ساختاری به حد کمال رسید؟
۱. تیموریان ۲. ایلخانان ۳. صفویه ۴۔ سلجوقیان ۲۳- در معماری ایران دوره اسلامی کدام تزئینات مدت درازتری از مصالح دیگر ، به کار برده شده است؟
۱. آجرکاری ۲. سنگ کاری ۳. کاشیکاری ۴. گچ کاری ۲۴- استفاده از گچ در ساختن برجسته کاری بلند و کنده کاری ، از فرآورده های کدام دوره است؟
۱. ایلخانان ۲. سلجوقیان ۳. صفویان ۴. آل بویه ۲۵- کدام یک از انواع خط کوفی در خوشنویسی مغربی و به ویژه در گچکاری برجسته رواج دارد؟
۱. کوفی مشجرومشبک ۲۔ کوفی موشح و مشبک
۳. کوفی موشح و مربع ۴۔ کوفی مورق و مشجر ۲۶- عالی ترین شیوه ای که ایرانیان برای تزیین و آرایش ساختمانها ابداع کرده اند، کدام است؟
) ... گچبری Y. آیینه کاری .Y . کاشی کاری f سنگ کاری ۲۷- در ایران کدام نوع از مقرنسها کمتر ساخته شده اند؟
۱. مقرنسهای لانه زنبوری ۲. مقرنس های روی هم قرار گرفته.
۳. مقرنسهای جلو آمده ۴. مقرنسهای معلق
صفحه ۳ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم Y.Y. (Y, \, \\?.***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ هنرهای اسلامی ۱، تاریخ هنر و معماری اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۷ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۵۲ ۲۸- اهمیت مسجد «کبود تبریز» در چیست؟
۱. مقرنسی های گوشوار ۲. ارتفاع قسمت داخلی
۳. طرح های مقرنسی ۴. قطعات کاشی و موزاییک ۲۹- دیوارهای کاخ چهلستون و عالی قاپو به چه سبکی زینت یافته است؟
۱. سبک میرعماد آ ، سبک رضا عباسی ۳. سبک آنژل و لوکار ۴. سبک اروپایی ۳۰- تاثیر فنون غرب در نقاشی ایران از چه زمانی نمایان شده است؟
۱. شاه عباس اول ۲. ناصرالدین شاه ۳. شاه عباس دوم ۴. رضاشاه
Y.Y. (Y, \, \\?.
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :