نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت منابع تاریخ فرهنگ اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور - کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۵
۱- عبدالرحمن سیوطی مؤلف کدام یک از آثار زیر است؟
) ... زبدة التواريخ ۲. تاریخ گزیده
۳. الشماریخ فی علم التاریخ ۲. المواعظ و الاعتبار به ذکر خطط و الاثار ۲- مؤلف کتاب «الامامة و السیاسة » چه نام دارد؟ ۱. ابن قتیبه دینوری ۲. ابن کثیر دمشقی ۳۔ ابوعلی بلعمی ۴ - علی اکبر فیاض
۳- اثر احمد بن داود دینوری چه نام دارد؟
r
۱. اخبارالطوالی ۲. الکامل فی التاریخ البدء و التاريخ ۴. تاریخ مختصر الدول ۴- کدام گزینه دربارهٔ «تاریخ الامم و الملوک» ابوجعفر محمد بن جریر طبری درست نیست؟ ۱. کتاب مشتمل است بر تاریخ جهان و اسلام و با ذکر حدوث زمان آغاز شده است. ۲. کتاب مشتمل است بر بیان وقایع تاریخ اسلام از آغاز تا سال ۳۰۲ ق که به شکل سالشمارانه تدوین شده است. ۳. روش طبری در تدوین کتاب تحلیلی است؛ یعنی به همراه ذکر روایات به ذکر دلایل وقایع نیز پرداخته است. ۴. از ویژگیهای کتاب شرح و بیان بسیار مفصل تاریخ اسلام است. ۵- «روضة اولی الالباب فی معرفة التواریخ و الانساب» نام اصلی کدام یک از آثار زیر است؟ ۱. تاریخ گزیده آن تاریخ بنا کتی ۳. تاریخ گردیزی ۴ - طبقات ناصری ۶- کدام اثر دربارهٔ تاریخ مغرب اسلامی و تاریخ اندلسی بیشتر از بقیه اهمیت دارد؟ ) ... تاریخ حبیب السير Y. تاریخ بلعمی .Y . تاریخ ابن خلدون f الکامل فی التاريخ ۷- کدام یک از آثار زیر همزمان با شاهنامهٔ فردوسی تألیف شده است؟ ۱. تاریخ گزیده مستوفی " . يتمة الدهر ثعالبى
.Y . تاریخ گردیزی .Y . تاریخ غرار السير ثعالبی
۸- تاریخ عمومی مفصلی که به نام بایسنغر میرزا تألیف شده است چه نام دارد و این تاریخ اثر کیست؟
ا. البدء والتاريخ، مقدسى ۲. اخبار الزمان، مسعودی
۳. تاریخ سنی الملوک الارضی و الانبیاء، حمزهٔ اصفهانی ۲. مجمع التواریخ السلطانیه حافظ ابرو
a%וץן וו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی - --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۵ ۹- کدام یک از پژوهشگران ذیل اثر مفصلی را دربارهٔ تاریخ اعراب در دورهٔ قبل از اسلام تألیف کرده است؟ ۱. ولادیمیر گریگوریچ لوکونین ۲. جواد علی .Y . شوقی صیف .Y . ادوارد گیبون ۱۰- در کدام کتاب بر خلاف بقیه به بحث تفصیلی و مفصلی دولتهای اسلامی پرداخته شده است؟ ۱. تاریخ ملل و دول اسلامی ۲. سلسههای اسلامی ۰۳ طبقات سلاطین اسلام ۰۴ تاریخ دولتهای اسلامی و خاندانهای حکومتگر ۱۱- اطلاق کدام «دایرة المعارف تاریخی عصر» برای کدام یک از آثار زیر درست است؟ ۱. مروج الذهب ۲. روضة الصفا " . زبدة التواريخ ۴. تاریخ گزیده
۱۲- کدام گزینه از نظر موضوعی با گزینههای دیگر تفاوت دارد؟
۱. اخبار سلاجقهٔ روم ۲. تاریخ بیهق ۳. تاریخ جدید یزد f تاریخ بخارا
۱۳- گزینهٔ درست دربارهٔ «تاریخ بخارا» تألیف ابوبکر محمد بن جعفر نرشخی را انتخاب کنید. ۱. کتاب از آثار قرن نهم ه و در زمرهٔ تواریخ عمومی است. ۲. اصل کتاب فارسی بوده ولی ترجمهٔ عربی بر جای مانده است. ۳. کتاب در زمرهٔ تواریخ محلی و از آثار قرن یازدهم است ۴. کتاب در زمرهٔ تواریخ محلی و آثار قرن چهارم هجری است.
۱۴- «نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب و ذکر وزیرها لسان الدین بن الخطیب» تألیف کیست؟ ا. مجهول المؤلف ۰۲صفی الدین ابوبکر بن عمر ۳. مافروخی اصفهانی ۴. احمد بن محمد المقری
۱۵- کدام کتاب مشتمل بر حوادث بین سلطنت ابوسعید ایلخانی و ابوسعید تیموری است؟ ۱. اخبار الدولی المنقطه ۲. مجمع الانساب ۳. مطلع السعدین و مجمع بحرین ۴. ظفرنامه
۱۶- موضوع اصلی کدام اثر سلطنت مسعود غزنوی است؟
۱. تاریخ بیهقی ۲. الاوامر العلائیه فی الامور العلائیه ". راحة الصدور و آية السرور ۴. تاریخ وصاف a%וץן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . .
藥 ± نیم. کارشناسی - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۵ ۱۷- موضوع کتاب «اعلام الوری بأعلام الهدی» چیست؟
۱. تاریخ صدر اسلام ۰۲ تاریخ دورهٔ پیامبر(ص)
۳. سیره و تاریخ زندگی پیامبر(ص) و معصومین (ع) ۴. زندگانی امامان شیعه (ع) ۱۸- «اتعاظ الخنفا باخبار الائمه الفاطمیین و الخلفا» مربوط به کدام دسته تواریخ است؟
۱. تواریخ عمومی ۲. تواریخ محلی ۳. تراجم و زندگینامهها ۲. تواریخ دودمانی ۱۹- کتاب «وفاء الوفاء باخبار دار مصطفی» جزء کدام دسته از آثار زیر محسوب می شود؟
۱. تواریخ عمومی ۲. سیر و مغازی ۳. تواریخ محلی ۴. تواریخ دومانی ۲۰- کتاب «شرف النبی (ص)» به وسیلهٔ چه کسی به فارسی ترجمه شده است؟
۱. عمادالدین بن ابوالفدا ۲. نجم الدین محمد راوندی
" أبوحاتم محمد بن حبان آ، ابوبکر احمد بیهقی ۲۱- کدام گزینه از نظر موضوعی جزء کتابهای مقاتل و فتن و حروب محسوب نمی شود؟
۱. اسعاف الراغبین ۲. الجمل ۳. الغارات ". وقعة الصفين ۲۲- اثر تاریخی ابن قوطیه چه نام دارد؟
۱. فتوح البلدان ۲. تاریخ فتح اندلسی ۳. الفتوح ۴. فتوح مصر و اخبارها ۲۳- گزینه متفاوت با بقیهٔ گزینهها را انتخاب کنید.
۱. الاحکام السلطانیه ۲. تجارب السلف
.Y . دستور الوزاء .Y . حدود العالم ۲۴- کدام گزینه از نظر موضوعی جزء کتابهای تشکیلات دورهٔ اسلامی محسوب نمی شود؟
۱. تقویم البلدان ۲. کتاب الوزراء و الکتاب ۳. تجارب السلف ۴. کتاب الخراج ۲۵- کدام سفرنامهٔ دورهٔ اسلامی از مراجع مهم تاریخی دربارهٔ منطقهٔ میانی رود ولگا به شمار می رود؟
۱. سفرنامه کلاویخو ۲. سفرنامه ابن حوقلی ۳. سفرنامه ابن فضلان ۴. سفرنامهٔ ناصر خسرو ۲۶- کتابهای معماری و تزئینات اسلامی اثر کیست؟
۱. اولگ گرابار ۲. ج، هوگ ۳۔ آرتور پوپ ۴. درک هیل
a%וץן וו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی - --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : شناخت منابع تاریخ فرهنگ تمدن اسلامی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۵ ۲۷- کدام یک از آثار زیر را می توان به عنوان نخستین فرهنگ اعلام جغرافیایی به زبان عربی شمار آورد؟
1. نزهة القلوب ۲. صورالاقالیم " . معجم البلدان ۴. اشکالی العالم ۲۸- موضوع کلی کدام کتاب با بقیه متفاوت است؟
۱. الذریعة الی تصانیف الشیعه ۲. الفهرست
۳. کشف الظنون عن اسامی الکتب و الفنون ۴. تاریخ قم
۲۹- کتاب «فهرست کتابهای چاپی فارسی» تألیف کیست؟
۱. پرویز اذکایی ۲. خان بابا مشار ۳. کارل بروکلمان ۴. ایرج افشار ۳۰- موضوع کتاب «الفهرست ابن ندیم» چیست؟
۱. رجال شیعه ۲. کتابشناسی
۳. کتابشناسی علمای شیعه ۴. نسخ خطی
a%וץן וו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :