نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوط بنی امیه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۱- در کدام یک از منابع زیر اطلاعاتی در خصوصی سازمان اداری و تشکیلاتی حکومتهای قرن دوم و سوم بیان شده است؟
۱. تاریخ طبری ۲. اخبار الطوالی ۳. تاریخ یعقوبی ۴. رسوم دارالخلافه ۲- معاویه در زمان زمامداری خود چه کسی را به حکومت عراق منصوب کرد؟
۱. عمرو عاصی ۲، مروان بن حکم ۳: مغیرہ بن شعبه ۴. زیاد بن ابیه ۳- دیوان خاتم در زمان کدام حاکم زیر به وجود آمد؟
۱. عمر ۲. علی (ع) ۳۔ عبدالملک بن مروان ۴. معاویه
۴- نخستین کسی که چارچوب روش سیره نویسی را بنا نهاد و سیر آن را تعیین نمود که بود؟ ۱. ابو عبدالله واقدى
۳. موسی بن عقبه
۵- کدام یک از گزینه های زیر جزء ویژگی های حکومتی معاویه نیست؟
۱. تغییر در کیفیت بیت المالی ۲. خاتمه حکومت شورایی
۳. نابودی برتری قانون ۰۲ پایان بخشیدن به تعصبهای نژادی قومی ۶- ابو الفرج اصفهانی و بلاذری در آثار خود وقایع مربوط به قیام عاشورا را از چه منبعی نقل کردهاند؟
۱. مقتل الحسین ابومخنف ۲. الارشاد
۳. مقاتل الطالبین ۴. الامم و الملوک ۷- قیام مختار در زمان حکومت کدام خلیفه مروانی رخ داد؟
۱. عبدالملک بن مروان ۲. ولید بن عبدالملک ۰۳ عمر بن عبدالعزیز ۴. هشام بن عبدالملک ۸- به دستور چه کسی امور دیوانی دستگاه خلافت آل مروان از زبان پارسی به عربی تغییر یافت؟
۱. عبدالملک بن مروان أ : صالح بن عبدالرحمان
۲۔ ولید بن عبدالملک ۴. زادان فرخ ۹- کدام یک از ایالتهای زیر در زمان بنی امیه از اهمیت نسبتا بالایی برخوردار بود و از لحاظ فرهنگی و سیاسی همواره مورد
توجه حکام بود ؟
۱. آذربایجان خوزستان ۳. خراسان ۴. فارسی
\•\•|\•\•የጻንV
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸ ۱۰- رهبر کدام یک از قیامهای زیر عقیده داشت که « باید با قیام مسلحانه حکومت فاسد اموی را واژگون کرد»؟
۱. مختار ۲. توابین ۳. زید ۴. خوارج ۱۱- از زمان زمامداری بنی امیه مردمان متدین حقیقی و عقلای اقوام عرب و عجم پیرو کدام حزب شدند؟
) ... قدریه Y. شعوبیه .Y معتزله . تسویه ۱۲- کدام گزینه بیان کننده انتخاب خراسان جهت انتشار دعوت از سوی عباسیان نیست؟
۱. بیشتر ساکنان خراسان از علاقه مندان پیامبر و متمایل به عقاید شیعیان بودند.
۲. اختلافات شدید میان قبایل عرب پایه های حکومت امویان را در خراسان سست تر کرده بود.
۳. در خراسان خشونت و قساوت امویان نسبت به ایرانیان زیاد بود. ۴. ابراهیم امام نخستین داعی عباسی قیام خود را از خراسان شروع کرد. ۱۳- پس از سقوط حکومت بنی امیه، کدام یک از نوادگان اموی دولت امویان اسپانیا را پایه گذاری کرد؟
۱. عبدالرحمان اولی ۲. مروان بن محمد ۳. عبد الله بن علی ۴. داود بن علی ۱۴- اساسی دولت عباسی توسط کدام خلیفه تثبیت شد؟
۱. ابو العباسی (سفاح) ۲. ابراهیم امام ۳. هارون الرشید آ - ابو جعفر منصور ۱۵- نواحی دماوند و طبرستان در زمان کدام خلیفه عباسی به تصرف مسلمین در آمد؟
۱. هارون الرشید ۲. ابوجعفر منصور ۳. سفاح ". مامون ۱۶- خاندان برمکی در زمان کدام خلیفه عباسی وارد دستگاه دیوانی شدند؟
١. ابوجعفر منصور ۲. متوکلی ۳. هارون الرشید ". مامون ۱۷- کدام گزینه در باره دوره خلافت مامون صحیح نیست؟
۱. برگزاری مجالسی برای مناظره میان بزرگان ادیان و مذاهب.
۲. دستور به ساخت بیت الحکمه داد. ۳. مترجمان به تعریب کتابهای مرجع از زبانهای سانسکریت، پهلوی، یونانی و سریانی پرداختند.
۲. طبرستان در این دوره به تصرف مسلمین درآمد. ۱۸- وظایفی نظیر سازماندهی سپاه ، نظارت بر دیوان عدالت و امامت نماز جمعه بر عهده کدام چه کسی بود؟
۱. امارت استکفاع ۰۲ وزیر استیفاء ۳. امارت استیلاء ۴. وزیر دیوان اعلاء
\•\•|\•\•የጻንV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۱۹- نخستین پادشاهان ایرانی بعد از اسلام با نام امیر در قلمرو شرقی ایران به سلطنت رسیدند چه کسانی بودند؟
۱. صفاریان ۲. آل بویه ۳. طاهریان ۴. سامانیان
۲۰- خلفای عرب به تقلید از پادشاهان کدام سرزمین مالیات باج و خراج را فصل بهار و ایام نوروز دریافت می کردند؟
۱. ایران ۲. چین ۳. روم ". يونان ۲۱- وظیفه دیوان مظالم چه بود؟
۱. اصلاح مقرارت اداری و سیاسی که خلاف عدالت بود. ۲: نظارت بر امور سپاه و تنظیم هزینه سپاه
۲. خبر گیری و جاسوسی ۴. رسیدگی به اسناد سیاسی و فرمانهای دولتی ۲۲- چه کسی کتاب « السند هند الکبیر» را به عربی ترجمه کرد؟
۱. حجاج بن مطر ٢. جيش الاعسم
۳. محمد بن ابراهیم افزاری آ - حنين بن اسحاق ۲۳- معتدل ترین فرقه خوارج کدام بود؟
۱. اباضیه ۲. نجدات " صفريه to عجارده
۲۴- یکی از قیام های مهم خوارج در سیستان که در دوره خلافت هارون الرشید و مامون رخ داد کدام بود؟
۱. مالبد بن حرمله شیبانی ۲. حمزه آذر ک
۳. عبد السلام بن هاشم شکری ۴. شیبان بن مسلمه ۲۵- با انتشار کتاب های کدام دانشمند اسلامی مکتب اشعری در بلاد اسلامی گسترش یافت؟
۱. ابوبکر باقلانی ۲. ابوالحسن اشعری ۳. امام فخر رازی ۴. ابو حامد غزالی ۲۶- نخستین قیام در دوره عباسیان به رهبری چه کسی و در کجا رخ داد؟
۱. بابک خرمدین آذربایجان ۲. افشین اشروسنه ؛ بخارا
۳. شریک بن شیخ الماهری؛ بخارا ۴. ابومسلم خراسانی؛ خراسان ۲۷- کدام یک از جنبش های زیر به یاد ابومسلم خراسانی و خونخواهی او شکل گرفت ؟
۱. راوندیان ۲. توابین ۳. صاحب فخ ۴. نفس زکیه
۲۸- ثبت اسامی لشکریان و درجات آنها بر عهده کدام دیوان بود؟
۱. خراج ۲. استیفاء ۳. زمام ۴. جند
የጻንV•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ اسلام از وفات پیامبر تا سقوطبنی امیه، تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی ..ازسال چهلم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۳ - ، تاریخ ۱۲۲۹۰۲۸
۲۹- امام علی (ع) در خطبه ۹۲ نهج البلاغه ترسناک ترین فتنه را فتنه کدام قوم معرفی می کند؟
۱. یعقوبیان ۲. امویان ۳. خوارج ". بنی امیه ۳۰- آخرین نماینده اموی که بر خراسان حکومت می کرد که می کرد؟ ۱. عبدالله بن علی ۲. ابومسلم خراسانی ۰۳ نصربن سیار T : عبدالرحمان اول
\•\•|\•\•የጻንV
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :