نمونه سوال درس فقه تطبیقی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فقه تطبیقی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ Y عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۰
۱- از دیدگاه کدام مذهب، ایجاب در عقد نکاح باید به دو واژه زوجت و انکحت و به صیغه ماضی باشد؟
۱. حنفسه ۲. مالکیه ۳. حنابله ۴. امامیه ۲- حنابله بلوغ در دختران را چند سالگی اعلام می کنند؟
۱. ۹ سالگی ۲. ۱۵ سالگی ۱۷.۳ سالگی ۴. ۱۸ سالگی ۳- نظر امامیه در خصوصی حضور شاهد هنگام عقد ازدواج چیست؟
۱ . وجوب دو شاهد مرد ۰۲ وجوب یک شاهد مرد ویک شاهد زن
". وجوب دو شاهد زن ۴. استحباب دو شاهد ۴- کدامیک از موجبات حرمت نکاح، موقتی است؟
۱. الاخوات ٢. الجمع بين الاختين ۳. بنات الاخ ۴. الیخالات ۵- با چند بار طلاق عدی، زن برای همیشه بر شوهر خود حرام می شود؟
۱. ۳ بار ۲. ۶ بار ۳. ۹ بار ۴. ۱۲ بار
۶- از دیدگاه شافعیه ، کودک با چند بار شیر خوردن با زن شیرده محرم می شود؟
۱. ۵ بار ۲. ۱۰ بار ۳. ۱۵ بار ۴. ۲۰ بار
۷- از دیدگاه کدام مذهب اگر کسی بداند در حال احرام عقد حرام است و کسی را عقد کرد به هم حرام ابدی می شوند؟
۱. حنفعیه ۲. شافعیه ۳. حنابله ۴. امامیه
۸- از دیدگاه کدام یک از مذاهب، زن بالغ عاقل چه بکر و چه ثیب به تنهایی می تواند در مورد ازدواج خویش تصمیم بگیرد؟
۱ . مالکیه ۲. امامیه ۳. حنفیه ۴. شافعیه ۹- مالکیه و امامیه کفائت را در چه چیز شرط می داند؟
۱. دین ۲. حریت « : شغل آء نسب ۱۰- عبارت «وهو ما تراضی علیه الزوجان فی متن العقد» در رابطه با کدام نوع مهریه است؟
۱. مهر السنه ۲. مهر المسمی ۳. مهرالمتعه " مهرالمثل ۱۱- از دیدگاه حنفیه حداقل مهر المسمی چه میزان است؟
۱. بیش از ۳ درهم باشد ۲. از ۵ درهم کمتر نباشد
۳. حد اقلی ذکر نکرده اند ۴. از ۱۰ درهم کمتر نباشد
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΛ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ Y عن-وان درس : فقه تطبیقی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۰
۱۲- کدامیک از موارد ذی را نمی تواند مهریه قرار گیرد؟ ۱. خانه - ماشین ۳. خنزیر ۱۳- اقلی مدت حمل بنابر اتفاق فقهای مذاهب مختلف اسلامی چند ماه است؟ ۱. ۶ ماہ ۲. ۸ ماه ۳. ۹ ماه ۱۴- از دیدگاه علمای شیعه حد اکثر مدت بارداری از چه مدت تجاوز نمی کند؟ ۱. ۴ سالی ۲. ۳ سال ۳. ۲ سال ۱۵- کدامک از مذاهب ذیل متعه را مجاز می داند؟
۱. حنفیه ۲. مالکیه ۳. امامیه
۱۶- فرزند حاصل از طریق تلقیح با دستگاه از نظر از نظر آیت الله حکیم به چه کسی ملحق می شود؟
۱. زن こう)・W ۳. صاحب نطفه ۴. زن وصاحب نطفه ۱۷- در آیه شریفه «وعلی المولود له رزقهن و کسوتهن» مقصود از «المولوداله» چه کسی است؟
こ%" ۱. زوجین ۲. فرزند ۳. زوجه ۱۸- در کدام عده، فقها بالاتفاق قائل به وجوب نفقه زن هستند؟
۱. عده طلاق رجعی ۲. عده طلاق بائن ۳. عده وفات ۴. عده فسخ عقد صحیح ۱۹- کدامیک از موارد ذیل از نفقه زن خارج است؟
۱. مسکن ۲. خوراک ۳. مرکب ۴. پوشاک
۲۰- در صورت متفاوت بودن میزان درآمد زوجین، مبنای محاسبه مقدار نفقه از دیدگاه اکثر امامیه چیست؟ ۱. حد وسط درآمد زوجین ۲. متناسب با مردم بلد وشهر است
۳. حال مرد میزان قرار میگیرد ۴. متناسب با درآمد زوجه
۲۱- در صورت اختلاف در پرداخت نفقه بین زن و شوهری که در یک خانه زندگی می کنند، کدام مذهب قول مرد را مقدم می
د اند ؟
۱. حنفسه ۲. شافعیه ۳. حنابله ۴. امامیه
۲۲- از دیدگاه حنفیه، طلاق کدامیک از افراد ذیل صحیح است؟ ۱. الهازلی ۲. المعتوه آ - المجنون آ - الصغير
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : فقه تطبیقی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۴۰ ۲۳- طلاق کدامیک از افراد ذیل را همه مذاهب فقهی صحیح می دانند؟
۱. مست ۲. سفیه
۳. مکره ۴. بچه ممیز کمتر از ۱۰ سال የf– کدام مذهب فقهی حضور دو شاهد مرد را در طلاق واجب می داند؟
۱ . مالکیه ۲. شافعیه ۳. حنابله .Y . امامیه ۲۵- از دیدگاه کدام یک از مذاهب زیر اطلاق نباید معلق به شرط و صفتی باشد؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. حنابله ۴. شافعیه ۲۶- کدام طلاق، طلاق سنت است؟
۱. طلاق زن حایضی ۲. طلاق نفساء ۳. طلاق باعن ۴. طلاق در طهر مواقعه ۲۷- طلاق شخصی مریضی چه حکمی دارد؟
۱. حرام ۲. مکروه ۳. واجب " مستحب
۲۸- اگر شخصی در یک مجلس سه بار زنش را طلاق دهد، از دیدگاه کدام مذهب یک طلاق محسوب می شود؟
۱. امامیه ۲. مالکیه ۳. شافعیه ۴. حنابله
۲۹- به طلاقی که توسط شوهر به پیشنهاد زن و گرفتن فدیه از او صورت می پذیرد، اصطلاحا چه اطلاق می شود؟
۱. طلاق مبارات ۲. طلاق رجعی ۳. طلاق خلع ۴. طلاق عدی
۳۰- عده وفات برای زن غیر حامل چقدر است؟
۱. چهار ماه و ده روز ۲. دو ماه ۳. سه ماه ۴. نه ماه
γ«Υ «/Υ «Υ ΥΥΛΛ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :