نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حقوق ثبت نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۹
۱- تصرف مورث در اموال وارث چه نامیده می شود؟
۱. تصرف مادی ۲. تصرف بالواسطه ۳. تصرف بالمباشرہ ۴. تصرف معنوی ۲- کدام مرجع می تواند درخواست ثبت املاک متعلق به دولت را بنماید؟
۱. وزارت کشور ۲. دستگاه دولتی مالک
۳. اداره دارایی ۴. سازمان ثبت اسناد و املاک
۳- بین مجهول المالک از نطر قانون ثبت و مجهول المالک در قانون مدنی چه نسبتی بر قرار است؟ ۱. تساوی ۲. تباین ۳. عموم و خصوصی مطلق ۴. عموم و خصوصی من وجه ۴- کدامیک از اعتراضات ذیلی از مهمترین اعتراضات ثبتی است؟ ۱. اعتراضی بر حدود ۲. اعتراض بر حقوق ارتفاقی ٢. اعتراض برحدود وثبت . اعتراض بر ثبت ۵- مهلت قانونی اعتراضی بر ثبت املاک کدام گزینه می باشد؟ ۱. ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی ۲. ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی تحدیدی ۳. ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی نوبتی ۴. ظرف ۹۰ روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی تحدیدی ۶- حق اعتراضی بر حدود از کدامیک از افراد ذیلی سلب شده است.؟
۱. متقاضی ثبت ۲. معترضین به حقوق ارتفاقی
۳. مجاورین ۴. اداره اوقاف
۷- مهلت اعتراضی بر حدود از تاریخ تنظیم صورت مجلس، چند روز است؟
۱. ۱۵ روز ۲. ۲۰ روز ۳. ۳۰ روز ۴. ۴۵ روز ۸- در کدام مورد با تغییر مالک، سند مالکیت جدا برای مالک یا مالکین جدید صادر می شود؟
۱. تفکیک
۲. در مواردی که قسمتی از ملک به دیگری انتقال داده شود
۳. تجمیع
۲. تبدیل اسناد مالکیت مشاعی
ابت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۷۷۷ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عندوان درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۹
۹- کدامیک از گزینه های ذیلی از آثار مثبت ثبت املاک می باشد؟ ۱. سلب مالکیت اغیار ۲. عدم جریان مرور زمان
۳. اعتبار نداشتن تصرف یا رای داور مخالف آن ۲. اثبات مالکیت کسی که ملک به نام او ثبت شده
۱۰- رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات امور ثبتی بر عهده کدام مرجع می باشد؟
۱ . هیات نظارت ۲. دادگاه استان ۳. شورای عالی ثبت ۴. رییس ثبت استان
۱۱- کدامیک از اشتباهات زیر از اشتباهات غیر موثر در آگهی های نوبتی است؟ ۱. اشتباه در محل وقوع ملک ۲. اشتباه در شماره اصلی ملک ۳. اشتباه در نام مزرعه یا قریه مورد تقاضا ۴. اشتباه در شماره فرعی ملک که در اظهارنامه قید ولی در آگهی اشتباه شده است
۱۲- اگر دو سند مالکیت باهم تعارض داشته باشند رسیدگی به تعارض آن در صلاحیت جه نهادی است؟
۱. شورای عالی ثبت ۲. رییس ثبت استان ۳. هیات نظارت ۴. دادگاه استان
۱۳- در خصوص حکم نهایی و قطعی کدام گزینه صحیح می باشد؟ ۱. در هیچ موردی ممکن نیست حکمی قابل اجرا باشد در حالیکه به مرحله نهایی نرسیده است ۲. حکم قطعی حکمی است که مراحل اعتراضی و تجدید نظر را طی کرده باشد ۳. در دعاوی مربوط به ثبت املاک حکمی معتبر است که نهایی باشد ۴ . هر حکم قطعی حکم نهایی هم هست
۱۴- کدام یک از اصطلاحات ذیل به معنای جداکردن سهم مشاع شریک یا شرکاء می باشد؟
۱. افراز ۲. تفکیک ۳. تجمیع ۴. تقسیم WΔ- طبق ماده ۱۵۰ قانون ثبت، مراجع درخواست تفکیک کدام گزینه دهی باشد ؟
۱. دادگاه عمومی محلی ۲. هیات نظارت
۳. دفترخانه اسناد رسمی محل ثبت سند ۲. اداره ثبت محل وقوع ملک
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴
\,\,|\,\. Үү үү

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۹
۱۶- شکایت از عملیات مامورین اجرا به چه مرجعی تسلیم می گردد؟
۱. رییس ثبت محل ۲. رییس هیات نظارت
۳. رییس شورای عالی قضایی ۴. رییس شورای عالی ثبت ۱۷- با اصلاح قانون اساسی، انتخاب دو قاضی عضو شورای عالی ثبت بر عهده چه کسی است؟
۱. رئيس قوه قضائيه ۲. شورای عالی قضایی ۳. دادستان کلی ۴. وزیر دادگستری ۱۸- مهلت درخواست تجدید نظر از آرای هیات نظارت، از تاریخ الصاق رای در تابلو اعلانات چند روز است؟
۱. ۱۰ روز ۱۵۰۲ روز Yo -V 333 ۴. ۲۰ روز ۱۹- درخواست ایجاد وحدت رویه از وظایف و اختیارات چه کسی است؟
۱. رئيس کانون سردفتران ۲. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
٢. رئيس اداره ثبت محل ۴. رئیس دادگستری محل ۲۰- سند رسمی از نظر قانون ثبت نسبت سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه حالتی دارد؟
۱. تساوی ۲. تباین ۳. اخصی ۴. اعم ۲۱- ثبت کدامیک از موارد زیر الزامی است؟
۱. املاکی ۲. معاملات ۳. تعهدات ۴. قراردادها ۲۲- نسبت به محتویات سند رسمی چه ادعایی می توان مطرح کرد؟
۱. تردید ۲. تکذیب ۳. جعلیت ۴. همه موارد ۲۳- بر اساس ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی در چه کدام صورت، انکار بعد از اقرار مسموع است؟
۱. مقر ادعا کند که اقرار او فاسد بوده است ۲. مقر ادعا کند اقرار او مبتنی بر اشتباه بوده است
۳. برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد ۴. همه موارد ۲۴- ابلاغ دفتریار توسط چه کسی صادر می شود؟
۱. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲. رئیس اداره ثبت محل
۳. سردفتر ۴. رئیس کانون سردفترداران و دفتر یاران
صفحه ۳ از ۴
Үү үү .\,\|,\,\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : حقوق ثبت
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۹
۲۵- مرجع صدور اجرائیه نسبت به دیون، اموال منقول و املاک ثبت شده کدام گزینه می باشد؟
۱. اداره ثبت محل ۲. دادگاه صالح ۳. دفاتر ثبت احوال ۴. دفتر تنظیم کننده سند
۲۶- دربحث مستثنیات دین، تشخیصی متناسب بودن و مورد نیاز بودن اموال استثنا شده بر عهده چه کسی است ؟
۱. رئیس دادگاه ۲. رئیس اداره ثبت ۳. مامور اجراء ۴. قاضی ۲۷- ثبت کدامیک از اسناد زیر از شمول مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت خارج است؟
۱. شرکت نامه ۲. صلح نامه ۳. هبه نامه ۴. تقسیم نامه ۲۸- کدام گزینه از آثار ثبت اسناد به شمار می رود؟
۱. معتبر بودن تمام محتویات ۲. معتبر بودن اسناد نسبت به اشخاص ثالث
۳. لازم الاجرا بودن سند رسمی ۴ . همه موارد ۲۹- مهم ترین آگهی ثبتی چیست ؟
۱. آگهی تحدیدی ۲. آگهی الصاقی ۳. آگهی نوبتی ۴. آگهی اختصاصی ۳۰- کدامیک از اموال زیرقابل ثبت است؟
۱. دسترنج رعیت ۲. حق سکنی ۳. حق اولویت ۴. تابلو منصوبه دربنا
\,\,|\,\. Үү үү
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :