نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آیات الاحکام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آیات الاحکام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۱
۱- مشهور آیات مربوط به احکام را چند آیه می دانند؟
۱. ۴۰۰ آیه ۲. ۵۰۰ آیه * . . .4.1V ۴. ۳۰۰ آیه
Y– بنیان و اساسی که برای انتفاع صحیح انسانها از منافع همدیگر پی ریزی شده را چه می نامند؟ ۱. قرارداد ۲. ایقاع ۳. عقد ۴. معاطاه ۳- سفیه در کدام یک از تصرفات و امور زیر محجور است؟
۱. امور مالی ۲. امور حقوقی ۳. قراردادها ۴. ازدواج کردن
۴- کدام یک از عقود زیر جرع عقود جایز می باشد؟
۱ . وکالت ۲. وقف ۳. صلح ۴. مساقات
۵- آیه شریفه افکلوا مما غنامتم حلالا طیبا اشاره به کدام یک از عقود زیر دارد؟ ۱. اجاره ۲. وکالت ۳. عاریه ۴. شرکت ۶- کدام یک از عقود زیرا فقط با نقدین مسکوک صحیح است؟
۱. اجاره ۲. مضاربه ۳. جعاله ۴. وکالت
۷- از شروط زیر کدام موجب ضمانت در عاریه نمی شود؟
۱. افراط کردن ۲. تعدی نمودن
۳. استعاره گرفتن از غاصب ۲. عاریه نگرفتن برای رهن ۸- استحقاق گرفتن یکی از شریکها سهم شریک دیگر را به وسیله بیع به فرد سوم چه می نامند؟
۱. عاریه ۲. ودیعه . شافعه ۴. جعاله ۹- آیه شریفه اوشهداوا علی انفسهم / اشاره به کدام یک از عقود زیر دارد؟
۱. وصیت ۲. اقرار ۳. وکالت ۴. شهادت
۱۰- به چه وصیتی وصایت اطلاق می شود؟
۱. تملیکی ۲. تملیکی و عهدی ۳. عهدی ۴. مالکی
γ.γ./γ.γ.γγγΥ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۱ ۱۱- کلمه جنف در آیه شریفه ....فمن خاف من موص جنفا اواثما / به چه معنایی می باشد؟
۱. گناہ ۲. افراط
۳. تفریط ۴. تمایل به افراط یا تفریط ۱۲- موجبات و اسباب منع از تصرف چند چیز می باشد؟
۱. ۵چیز ۶.۲ چیز ۷.۳چیز ۴. ۹چیز ۱۳- علامت رفع محجوریت کودک چیست؟
۱. بلوغ ۲. رشد ۳. بلوغ و رشد ۴. ازدواج ۱۴- نحوه ی پذیرفتن ادعای تلف شدن اموال توسط کودک از دیدگاه امام خمینی (ره) چیست؟
۱. پذیرفتن قول او با بینه ۰۲ پذیرفتن قول او با سوگند
۳. اقرار ۰۴ آوردن ادله و شواهد مبین ۱۵- گفتار صواب، عدل و موافق با شرع و حق را چه می نامند؟
۱. قول صحیح ۲. قول ضعیف ۳. قول سدید آ. قول وثيق ۱۶- این تعریف کدام یک از عقود زیر است؟/عقد یفید تحبیسی الاصل و اطلاق المنفعه /
۱. هبه ۲. وقف ۳. عاریه ۴. صدقه ۱۷- آیه شریفه ان الله یامر کم ان تودوا الامانه الی اهلها اشاره به کدام عقد زیر دارد؟
۱. اجارہ ۲. ودیعه ۳. عاریه ۴. هبه ۱۸- کدام یک از شرایط زیر جزء شرایط عقد لازم می باشد؟
۱. ایجاب باید لفظی باشد. ۲. قبول باید لفظی باشد.
۳. صیغه باید عربی باشد. ۴. معلق بودن عقد ۱۹- «این که امتحان یتیمان باید قبل از بلوغ باشد» دیدگاه کیست؟
۱. ابوحنیفه ۲. امامیه
۳. حنابله ۲. بعضی از فقها و مفسرین اهل سنت
γ.γ./γ.γ.γγγΥ صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آیات الاحکام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۱
۲۰- آیه شریفه «وما جعل علیکم فی الدین من حرج» اشاره به جواز مشروعیت کدام یک از عقود زیر دارد؟
۱. جعاله ۲. شافعه ۳. عاریه f وصیت
۲۱- حکم وضعی «غصب» چیست؟
۱. حرمت ۲. رفع استیلا ۳. کراهت ۴. ضمان
۲۲- «خبر دادن از حقی واجب در ذمه مخبر بر وجهی که ادا آن حق بر او واجب گردد» را چه می نامند؟
۱. انکار ۲. اقرار ۳. اخبار ۴. انشاء ۲۳- دیدگاه امام در خصوصی «وصیت به مجهول» چیست؟
۱. صحیح نیست. ۲. جایز ۳. مباح ۴. مکروه ۲۴- «استنابه در حفظ» را چه می نامند؟
۱. ودیعه ۲. وکالت ۳. عاریه ۴. بضاعت ۲۵- «گرفتن مال غصب شده از دست غاصب به طریق حسابه» را چه نوع امانتی می نامند؟
۱. امانت مالکی ۲. امانت شرعی ۳. امانت یدی ۴. امانت ۲۶- این عقیده کدام یک از مکاتب زیر می باشد. «عاریه در ضمانت عاریه گیرنده است.»
۱. شافعی ۲. مالکی ۳. حنفیه ۴. حنابله
۲۷- کدام یک از عقود زیر در آغاز جایز و سپس لازم می شود؟
۱. هبه پس از تحویل گرفتن و قبل از دادن عوضی ۲. عقد کتابت مشروطه ۳. ودیعه ۴. کفالت نفسی
۲۸- «عقدی که بر تملیک منفعت معلوم در مقابل عوضی معلوم منعقد می شود» را چه می نامند؟
۱. بیع ۲. ودیعه ۳. اجاره ۴. عاریه
۲۹- «این که دو نفر در کسب و سود و زیان و امثال آن شریک باشند» به این چه نوع شرکتی گفته می شود؟ ۱ . وجوه ۲. مفاوضه ۳. ابدان ۴. اعمالی ۳۰- این سخن از کیست « مراد از رشد، عقلی و اصلاح و نیکویی کردن است».
۱. محقق حلی ۲. علامه حلی ۳. شیخ طوسی ۴. شیخ مفید
γ.γ./γ.γ.γγγΥ صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :