نمونه سوال درس اصول فقه 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس اصول فقه 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ r عنوان درس : اصول فقه
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۰
۱- عبارت زیر به کدام گزینه اشاره دارد؟(یوخذ فی الموضوع بما انه وصف نفسانی کسائر الصفات) ۱. قطع موضوعی طریقی ۲. قطع موضوعی وصفی ۰۳قطع طریقی ۴. قطع موضوعی
------- قطع موضوعی گاهی موضوعی محض است یعنی –Y ۱. همراه با وصف طریقیت است ۲. خودش ارزش ذاتی دارد
t ۲. صفتی برای نفس مدرکه انسان است
موضوعیت ندارد ۳- ثمره و نتیجه مباحت موافقت التزامی در چه مواردی است؟ ۱. این بحث هیچ ثمره ای ندارد ۲. در موارد علم تفصیلی ۳. در موارد علم اجمالی آن هم در علم تفصیلی و هم در علم اجمالی
۴- اگر شخصی با علم اجمالی بداند یکی از دو ظرف نجس است در صورتی که عقیده به وجوب موافقت التزامی دارد وظیفه اشی
چیست؟
۱. نمی تواند اصول عملی را جاری کند و حکم به پاکی دو ظرف کند آن می تواند اصل عملی را در دو ظرف جاری کند ۳. در عمل به اصل عملی و عدم عمل به آن مختار است
۲. مطلقا نیازی به التزام قلبی وجود ندارد
۵- آیات قران در مورد احکام توصلی کدام نظریه را تایید می کنند؟ ۱. جنبه ظاهری و درونی این احکام جدا از یکدیگر هستند ۲. این احکام فقط جنبه ظاهری دارند ۳. بین جنبه ظاهری و درونی این احکام ملازمه وجود دارد ۲. بین جنبه ظاهری و درونی ملازمه وجود دارد ولی امتثال عملی کفایت نمی کند
۶- نظر اخباریها در مورد اعتبار عقلی برای استنباط حکم شرعی چیست؟ ۱. برای استنباط حکم شرعی قویترین دلیل حکم عقلی است ۲. برای استنباط حکم شرعی ، از حکم عقلی که شرع آنرا تایید کرده باشد، استفاده می شود ۳. حکم عقل اگر توسط روایات تایید شده باشد، برای استنباط به کار می رود
۴. اعتبار عقل برای استنباط حکم شرعی را مردود دانسته اند
,γ.γ./γ.γ.γγΥ صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : اصول فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۰ ۷- بنا به نظر فقهای اهل سنت کدام عبارت در مورد اجماع صحیح نیست؟ ۱. اجماع به عنوان یک دلیل مستقل به حساب می آید آن به عنوان دلیلی که دلیل شرعی را بیان می کند، یکی از منابع قانونگذاری است ۲. اجماع به تنهایی منبع قانونگذاری است ۴. فقهای اهل سنت به آیات و روایات نبوی برای اثبات اعتبار اجماع، استناد میکنند ۸- کشف نظر معصوم از راه ملازمه عادی به چه صورتی بیان می شود؟ ۱. باوجود خبر واحد ۲. مستند بودن اجماع فقها به یک دلیل معتبر ۳. فتوای یک فقیه مشهور به یک حکم ٢. باوجودخبرواحدوخبرمتواتر ۹- به کدام یک از دلایل زیر برای اثبات اعتبار ظواهر قرآن نمی توان استناد کرد؟ ۱. قد جائکم من الله نور و کتاب مبین ۲. انی تارک فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی
۳. ان امتی لاتجتمع علی ضلاله ۴ - ما جعل علیکم فی الدین من حرج
۱۰- کدام گزینه از دلایل انسداد به شمار نمی آید؟ ۱. تفصیلا می دانیم که تکالیفی بر عهده ما قرار داده شده است ۲. علم تفصیلی به تکالیف ممکن نیست ۳. امکان احتیاط وجود ندارد ۲. امکان رها کردن همه تکالیف وجود ندارد
۱۱- کدام گزینه بیان کننده هدف و رسالتی است که بر عهده ظاهر الفاظ قرار داده شده است؟ ۱. حاضر کردن الفاظ مجازی در ذهن مخاطب ۲. ایجاد الفاظ در ذهن مخاطب . چه الفاظ حقیقی و چه مجازی ۲. ایجاد معنا در ذهن مخاطب ۲. ایجاد لفظ و معنای حقیقی در ذهن مخاطب
۱۲- دلایل اصولیها برای اثبات اعتبار ظاهر الفاظ قرآن چیست؟
۱. آیات، روایات و اجماع ۲. آیات، روایات و عرف ۳. آیات، روایات و عقل ۴. آیات، اجماع و عقلی
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۶
γ.γ./γ.γ.γγΥ,***
. . . کارشناسی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : اصول فقه ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۰
۱۳- ظنی بودن سنت یا خبر واحد بدون قرینه، به چه دلیل می باشد؟
۱. به خاطر سند آن
۰۳ به خاطر دلالت نسبت به ارادہ استعمالی
۱۴- طبق نظر اصولی ها اصل اولی در مورد عمل به ظنون چیست؟
۱. اصلی بر حرمت عملی به ظن است مگر مواردی که با دلیل خاصی ، جایز دانسته شود
۲. اصل بر جواز عمل به ظن است
۳. اصل بر اعتبار ظن است مگر مواردی که دلیل خاصی بر حرمت آن وجود داشته باشد
سری سوال : ۱ یک ۲. به خاطر دلالت آن ۲. به خاطر دلالت نسبت به اراده جدی ۳. عقلی ۴. سیره عقلا
۳. عادل بودن فقیه ۴. عاقل بودن راوی
۲. خبراز دلیل معتبر به صورت حدسی می دهد
۴. راوی عادل باشد
آن در هیچ صورتی عمل به ظن جایز نیست
۱۵- مناسبترین دلیلی برای اثبات مشروعیت خبر واحد چیست؟
“. . . . Y.
۱. قرآن ۱۶- یکی از راههای اثبات صحت روایت خبر واحد چیست؟
۱. عالم بودن فقیه ۲. موثق بودن راوی
۱۷- علت اعتبار اجماع محصل چیست؟ ۱. خبر از نظر و رای امام (ع) می دهد
۳. خبر از شخصی موثقی می دهد
۱۸- نظر مشهور اصولیها درباره اجماعی که با خبر واحد نقل می شود چیست؟
۲. معتبر است
۲. اگر سخن معصوم را بیان نکند معتبر است
۳. خبر نادر ۴. شهرت فتوایی
۱. اعتباری ندارد ۲. در صورتی که دلیل حدسی را بیان کند معتبر است ۱۹- کدام گزینه در مقابل روایت مشهور قرار دارد؟
۱. شهرت روایی ۲. شهرت عملی
۲۰- شهرتی که امام (ع) در روایت عمر بن حنظله به آن اشاره کرده اند چه نوع شهرتی است؟
۲. شهرت روایی ۲. شهرت نظری
صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. شهرت فتوایی
۲. شهرت عملی
γ.γ./γ.γ.γγΥ,***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۸۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : اصول فقه ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۳۰ ۲۱- به نظر اصولیها در صورتیکه نظر کارشناسی زبان مانند شهادت باشد چه شرایطی لازم دارد؟
۱. متعدد بودن وعادل بودن ۲. موضوع شهادت را از دیگران شنیده باشد
۳. عاقلی بودن ۲. موضوع شهادت را راه حواس به دست نیاورده باشد ۲۲- کدام گزینه از ظنون معتبر می باشد؟
) ... خبر واحد ャ。 قیاس .Y . سخن صحانی .Y . سد ذرایع ۲۳- کدام گزینه اصلی در قیاسی است؟
۱. مقایسری علیه ۲. مقی ۳. حکم ۴. علت ۲۴- کدام گزینه از ویژگیهای قیاسی منصوصی العله نیست؟
۱. شارع علت حکم را به صراحت بیان می کند
۲. حکم بر مدار علت می چرخد
۳. ملاک حکمت حکم است که حکم ار آن جدا می شود
۲. ملاک حکمت حکم نیست که گاهی حکم از آن جدا می شود ۲۵- کدام گزینه بیان کننده علت و مناط حکم است؟
۱. مست کنندگی نسبت به خمر ۰۲ فرزند دار شدن
*. تشکیل خانواده f نگه داشتن عده از سوی زنی که طلاق داده شده است ۲۶- عمل به کدام نوع قیاسی در حقیقت عمل به سنت است؟
ا. قياس منصوص العله ۲. قیاسی مستنباط العلعه ۳. مناط ۴. مصلحت YY— عمل بر طبق کدام قیاس ممنوع است ؟
۱. قیاس اولویت ۲. قیاسی منصوصی العله ۰۳قیاسی مستنباط العله ٢. تمام أنواع قياس
۲۸- اگر موضوع در زبان دلیل همراه با اوصافی باشد و عرف آن اوصاف و خصوصیات را از باب مثال بداند، اشاره به کدام مورد
۱. الغاء خصوصیت ۲. مصلحت ۳. حکمت ۴. تخریج مناط ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیم ال دوم γ.γ./γ.γ.γγΥ,
صفحه ۴ از ۶***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :