نمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فقه و فقها نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : تاریخ فقه وفقها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۹
۱- تعریفی که از فقه بمعنی فهمیدن شده است از کیست؟
۱. صاحب جواهر ۲. صاحب معالم ۳. آیت الله صدر ۴. ابو حنفیه
۲- حکم وضعی چه مواردی از مسائل مکلف را در بر میگردد؟
۱. افعالی غیر ارادی مکلف ۲. خود مکلف - متعلقات او
۳. خود مکلف - رفتار او ۲. افعال ارادی مکلفین ۳- مفسده غیر ملزمه در تقابل با مصلحت غیر ملزم حکم ................... آنرا پدید آورده است.
۱. مباح لا اقتضایی ۲. مباخ اقتضایی ۳. اباحه ۴. کراهت
۴- مسائلی همچون عقود وایقاعات در کدام دسته از تقسیمات احکام قرار دارند؟
۱. حکم وضعی آ ، حکم تشریعی ۳. حکم امضایی ۴ - حکم تاسیسی ۵- آیه ۶۷ از سوره مائده، علی الظاهر در خطاب به پیامبر، اشاره به چه موضوعی دارد؟
۱. ولایت ۲. علوم اسلامی ۳. وحی الهی ۴ - تداوم شریعت ۶- تنها حکم شرعی که اصل آنرا بطور یقین میتوان به دوره پیش از هجرت رسول اکرم از مکه نسبت داد؟
۱. احکام تدفین ۲. دستورات روزه ۳. دستور نماز ۴. احکام خمسی ۷- کدام خلیفه نکاح متعه را حرام نمود ؟
۱. خلیفه دوم ۲. ابوبکر ۳. خلیفه سوم ۲. خليفه پنجم ۸- توسعه در منابع شرعی که به تعداد آن افزوده و حکم آنرا در کنار دو منبع اصلی قرار میدهند، چه ناتم دارد؟
۱. توسعه عرضی " . توسعه تضييق ۳. توسعه طولی ۴. توسعه کیفی ۹- اولین نگارنده علم اصولی که در میان ائمه اربعه از شخصیت علمی در خوری برخوردار است، کدام مورد است؟
۱ . مالکی ۲. شافعی آ - احمد بن حنبل ۴. زاهدی ۱۰- حبر امت از القاب کدام صحابی خاصی امیر المومنین (ع) میباشد؟
۱. کمیلی بن زیاد ۲. مالک اشتر نخعی ۳. محمد بن ابوبکر ۴۔ ابن عباس ۱۱- اساسی اتفاق اهل مدینه در فقه و اجتهاد مالک ، دلیلی در راستای چه بود؟
۱. کتاب - سنت ۲. کتاب - حدیث ۰۳قران - قیاسی ۲. اجماع - قیاسی
\•\•|\•\•የ\ለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۳
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
. . .
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فقه وفقها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۹ ۱۲- شیوه ابداعی ابوحنفیه در استنباط فقهی به روشی .............معروف است .
۱. اصحاب اهواع ۲. اهلی استنباط ۳. اهل مدینه ۴. اهل قیاسی ۱۳- کدام مکتب فقاهتی که بواسطه تمسک به ظواهر منابع دینی مشهور به ظاهریه گردید؟
۱ . مالکیه ۲. اخباریه ۳. شافعیه ۴. داوودیه
۱۴- وهابیان حرمت توسل به اولیا ع وزیارت قبور را از کدامین فرق اسلامی به ارث برده اند؟
۱. مالکیان ۲. شافعیان ۳. حنابله ۴. حنفیان
۱۵- کدام یک از ادله اربعه ذیل در فقه شیعه گاهی به هیچ گرفته نشده و برخی مواقع در اماره ای نه چندان محکم تنزل یافته
است؟
۱. عقل ۲. سنت ۳. اجماع ۴. کتاب
۱۶- کدام نوع از ادله، پدید آور ویژگیهای فقه دوره پیشینیان بوده و تغییراتی رادر ویژگیهای فقه دوره میانی بوجود آورده است؟
۱. ادله روایی ۲. ادله شرعی ۳. ادله فقاهتی ۴. ادله اجتهادی ۱۷- کدام خلیفه عباسی شهر انبار را بعنوان مرکز خلافت قرارداد؟
۱. منصور دوانیقی ۲. ابوالعباسی ۳. متوکلی ۴. هارون الرشید ۱۸- کدام یک از شاگردان امام صادق (ع) به نماد اجتهاد و فتاوا تبدیل شد؟
۱. هشام بن حکم ۲. ابان بن تغلب ۳: محمدبن مسلم کوفی آ معاذ بن جبل ۱۹- شهرت دوانیق یا دوانیقی ناشی از چه خصیصه شخصیتی منصور عباسی بوده است؟
۱. ستمگری آ ، بیعاری ۳. تنگ نظری ". تنگدستی
۲۰- موضوعی که فرصت توافق و تفاهم را از شیعه سلب وبه تهدید مزاحم و تعارضی فقه جعفری با دیگر مذاهب مبدل ساخت، چه نام دارد؟ ۱. انسداد ۲. انفتاح ۳. اشتهار ۴. تقیه
۲۱- نام برادر کوچکتر امام کاظم (ع) که اثری تحت عنوان مسائلی ، بنام او منتشر شده است؟
Y
۱. علی بن موسی موسی بن جعفر ۳۔ علی بن جعفر ۴ - اسماعیل بن جعفر
\•\•|\•\•የ\ለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ فقه وفقها
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۲۲۹
۲۲- شیخ انصاری در جهت حجیت اصلی خبر چه عاملی را موجب تواتر اجمالی میداند؟ ۱. اخبار علاجیه ۲. اخبار ایلاع ۳. احادیث الموطاء ۴. روایات افاضات
۲۳- قاعده ای که فقها در دوره میانی بهنگام تعارض اخبار، از آن استفاده کرده، تا دو روایت را که از لحاظ مفاهیم ومعانی متعارض بودند را با هم آشتی دهند، چه نام دارد؟
- ۱. اخبار علاجیه ۲. ترجیح ۳. جمع آ. تخيير
۲۴- ۱ ه است ز که في مانند: الامیسم، الا ا - ده کدام قاعده فقه ، اشا، ه دا۱ د؟ روایت نبوی که می فرمایند: لی مین یمین بطور صریح ہ fo فعبھی اشارہ دار
۱. قاعده ید آ قاعده استيمان ۳. قاعده ضمان ید ۴. قاعده غرور
۲۵- روایت :حرام و حلال با هم جمع نمیشوند مگر آنکه حرام بر حلال غلبه پیدا کند، حاکی از چه اصلی در فقه جعفری میباشد؟
۱. اجتهاد ۲. احتیاط ۳. حیازات ۴. صحت
۲۶- کهن ترین اصل از اصول علمیه بمعنی حکم به باقی ماندن آنچه به یقین در سابق وجود داشته و اکنون وجودش مورد تردید
است؟
۱. تساقط ۲. تخییر ۳. برائت ۴. استصحاب ۲۷- رجالی که برای این شخصیت با تاثیراز توقیع امام عسگری (ع) صفاتی همچون: معتمدی وشیخی را برای وی بکار برده اند، چه
کسی بود؟
۱. حسین بن روح ۲. علی بن جعفربن اسود ۳. شیخ صدوق ۴. ابن بابویه ۲۸- کدام القاب دینی در میان دانشمندان اسلامی بیانگر اعتماد عمومی اهل همه مذاهب به دارنده آن عنوان بوده است؟
۱. حجت الاسلام ۲. حبرالامه ۳. ثقه الاسلام to شیخ الاسلام ۲۹- کدامین اثر فقهی بر پایه اندیشه و انگیزه پدید آورنده آن، میتوان بدان اصطلاح نخستین رساله عملیه داد؟
۱. من لا یحضره الطبیب ۲. النوادر
۳. من لایحضره الفقیه ۴. المقنع فی الفقه
۳۰- درزمان کدام خلیفه عباسی بانیان انسداد بر آن شدند که از مذاهب چهارگانه به برخی از آنها ایمان بیاورند و عمل به دستورات آنها را مورد اتفاق قرار دهند؟
۱. عبدالله مامون ۲. المنتصر بالله ٢. المعتمد بالله ۴. القادر بالله
\•\•|\•\•የ\ለየ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۳
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :