نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فلسفه تطبیقی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۹
۱- بنابر نظر ابن سینا عقل و ایمان یا فلسفه و دین با هم متحدند، سبب آن چیست؟ ۱. زیرا فلسفه بحث در باب الهیات است. ۲. زیرا فلسفه به تبیین عقلی از ایمان دینی است
۲. زیرا عقل در مراتب بالای خود به شهود می کند. ۲. زیرا فلسفه یکی از شاخههای اصلی الهیات است.
۲- بنابر نظر کربن در این عبارت یونانی «پدیدارها (ظواهر) را نجات دهیم» پدیدارها به چه معنایی است؟
۱. پدیدار، امری را آشکار میسازد که قابل آشکار شدن نیست مگر در صورتی که در زیر آن ظاهر، پنهان بماند. ۰۲ پدیدار تنها ظاهر و بیرون امور را نشان می دهد. ۳. پدیدار امر ناپیدا را آشکار می سازد.
f پدیدار آن چيزى را که قابل آشکار شدن است، نشان می دهد.
۳- در پدیدار شناسی هوسرل «اعتقاد طبیعی»، «جهان مسلم زمانی - مکانی» چگونه جهانی است؟ ۱. بعنوان اعتقادی مسلم درباره جهان بعنوان اصلی کلی و واقعی جدای از آگاهی فردی است. ۲. بعنوان جهانی که مستقل از درک مشترک ما، وجود مستقل ندارد. ۳. بعنوان موجودی که از لحاظ وجودی تنها در آگاهی انسان بطور مستقل وجود دارد. ۴. بعنوان موجودی که «آن» وجوداً مستقل است. مستقل از درک مشترک ما وجود دارد.
f— بر اساس فلسفه هوسرل .......... امری نفسانی و ذهنی و اختصاصی است و از اینرو دیگران نمی توانند آن را تأیید کنند، ۱. خودآگاهی تجربه سوبژکتیو ۲. ادراک و تجربه ابژکتیو ادراک و تجربه سوبژکتیو ۳. فاعل شناسایی موضوع شناسایی ۲. ادراک و تجربه سوبژکتیو ادراک و تجربه ابژکتیو
۵- مطالعات و تحقیقات پدیدارشناسی، به تحلیل جهان تجربه آنچنان که در چارچوب تعلیق پدیدار شناسی ادراک شده است، محدود می شود، این محدودیت بیشتر در کدام قلمرو قرار می گیرد؟
۱. قلمرو روانشناسی آء قلمرو زبانی ۳. قلمرو خود آگاهی ۴۔ قلمرو اعتقاد طبیعی
۶- تغییر پدیدار شناسانه با توجه به کدام ویژگی خود می تواند به منزله پلی برای شکاف فرهنگی به کار آید؟ ۱. تأکید بر اصل «اعتقاد طبیعی» ۲. تأکید بر اصل تعلیق حکم (اپوخه) با توجه به اصول مشترک نظامهای فرهنگی
تأکید بر روش خود اندیشی
۲. تکیه بر توصیف بنیادها و ساختارهای پیشینی همه ادراکات و آگاهیها
い・い・ハ・Y・めめ%
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۹
۷- نگرش مبتنی بر اصالت تاریخیت (هیستوریسیسم) با توجه به کدام دیدگاه معنی دار است؟ نتیجه آن چیست؟
۱. هر اندیشه ای فقط در یک چارچوب علمی می تواند معنی دار باشد. نسبیت گرایی ۲. هر موضوعی فقط با توجه به زمینههای تاریخی آن معنادار می شود. مطلق گرایی ۳. ظرف زمان امکان چارچوب معنی داری هر گونه تفکری را مشخص می سازد. مطلق گرایی
۴. زیرساختهای مشترک نظامهای فرهنگی سبب معناداری موضوعات شناسایی است. مفهوم گرایی
۸- ویژگی مشترک تفکر باستان (هند، ایران، یونان) چیست؟ ۱. جدایی قلمرو فیزیک (طبیعت) از اندیشه متافیزیکی (مابعدالطبیعی) ۲. یگانگی فیزیک و متافیزیک ۳. متافیزیک بعنوان بنیانهای طبیعت شمرده میشد.
۲. توجه صرف به قلمرو طبیعت
۹- در دیدگاه قائلین به فلسفه تطبیقی، نسبت میان تفکر و تاریخ چیست؟ ۱. تاریخ بنیاد تفکر است . ۲. تفکر با توجه به مسیر رویدادها در نظامهای فرهنگی شکل میگیرد. ۳. تاریخ با توجه به اندیشه ها در هر نظام فرهنگی شکل میگیرد.
۴. تفکر بنیاد تاریخ است.
۱۰- عقیده هایدگر درباره وجود فلسفه تطبیقی در همه نظامهای فرهنگی چیست؟ ۱. فلسفه تطبیقی ممکن نیست . ۲. فلسفه تطبیقی ضرورت دارد. ۳. فلسفه تطبیقی محال است. ۰۲ فلسفه تطبیقی، ممکن است.
۱۱- بر اساس نظر این فیلسوف «هر گونه دانش «قطعی» علم است، و هر گونه « عقیده جز می» که از حدود دانش قطعی قدم فراتر بگذارد به الهیات تعلق دارد».
۱. هایدگر ۲. مارکسی ۰۳ دورکیم ۴. راسل
%い・い・ハ・Y・めめ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۹ ۱۲- از دیدگاه اتین ژیلسون هدف فلسفه مسیحی کدام یک از موارد زیر است؟ ۰ ایجاد یک مکتب فلسفی-دینی مستقل ۲. انسان از طریق تفکر و تدبر موجودیت طبیعت را تصدیق کند و آن را در اندرون خود نیکو بداند. ۳. امکان ایجاد تفاهم و سازگاری میان عقل فلسفی و دین و حیانی ۴. آشکار شدن وجوه تشابه و افتراق فلسفه با مسیحیت ۱۳- منظور کوربن از «حکمت نبوی» در قلمرو فیلسوفان مسلمان چیست؟ ۱. حکما معارف عالی خود را از مشکلات نبوت اخذ کرده اند. ۲. مسائل فلسفه همان مسائل دین است با رویکرد عقلانی
۲. عقل فلسفی نمی تواند حکمت نبوی را تبیین کند. ۴. حکمت نبوی، بر هستی الهی برای بندگان برگزیده است.
۱۴- در فلسفه افلاطون ایده چیست؟ ۱. «ایده» (Idea) مستقل از جهان محسوسی نیست و جوهر اشیاء محسوسی به شمار می رود. ۲. «ایده» (Idea) همان صورت است که جدای از اشیاء محسوس وجود دارد. ۳. «ایده» (Idea) وجود حقیقی و مستقل دارد و جوهر (OtiSia) اشیاء محسوس به شمار می رود. ۴. «ایده» (Idea) در ذهن وجود دارد اما جوهر محسوسات به شمار می رود. ۱۵- در فلسفه یونان باستان دانایی و علم به ترتیب به چه معنی هستند؟ ۱. خردمندی آگاهی ۲. آگاهی دانش اندوزی ۳. آگاهی مشاهده آ، بینایی مشاهده ۱۶- تفسیر مایستراکهارت از این عبارت افلاطون چیست: «یکی» که «یک» است «یکی» که موجود است.
۱. «یکی که یک است، ورای وجود است و مقام احدیت در عرفان است، یکی که موجود است. مقام احدیت در مقام ظهور و نمود است.»
۲. مقام احدیت درظهور و نمود. مقام احدیت در ورای وجود
۳. مقام ایده ها و مثالها، مقام صانع و سازنده جهان
۲. مقام احدیت مقام ایدهها و مثالها ۱۷- فیلسوفان اسلامی از «ایده» افلاطونی چه تفاسیری ارائه کرده اند؟
۱. صورت، مثالی، عین ثابت ۰۲ جهان مادی، علم، جوهر
۳. صانع، روح، تفکر ۴. باور، اندیشه، اعتقاد
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
い・い・ハ・Y・めめ%***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : فلسفه تطبیقی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۱۹ ۱۸- او فیلسوفی بود که جایگاه «ایده ها» را از علم الهی به علم بشری تنزل داد.
۱. آگوستین ۲. جان لاک ۳. دکارت ۴. دیوید هیوم ۱۹- نظریه «وجود (EXiStellCe) به معنی ظهور خدا است. بدون ظهور خدا چیزی به نام وجود ظاهر نمی شود» مربوط به کدام
گزینه است؟
۱. تطبیق وجود و ظهور، در قرون وسطی،
۲. وجود متعلق به خدا و ظهور به خلق جهان اشاره دارد در یونان،
۳. خدا ورای وجود است و جهان مخلوق نشان ظهور اوست در عصر تجدد.
۰۴ جهان مخلوق مرتبه وجود است و خدا خود را در این جهان به ظهور می رساند، در عصر رنسانس، ۲۰- نظریه «مطابقت حقیقت» را نخستین بار کدام فیلسوف مطرح کرد؟
۱. افلاطون ۲. ارسطو ۳. آگوستین ۴. آکوینامل ۲۱- کدام گزینه درباره دیدگاه کانت درست است؟
۱. سوژه و ابژه مطابقت تام دارند.
۰۲ وجود هیچ گونه حقیقتی ندارد و واژه «هست» همان «است» می باشد.
۳. بعد از کانت بحث وجود شناسی معنای تازه ای می یابد.
۴. معنای سوژه و ابژه با فلسفه کانت معکوس می شود.
۲۲- واژه فوزیس (طبیعت) در فلاسفه پیش از افلاطون و نیز در فلسفه بعد از افلاطون به چه معنا بوده است؟
۱. طبیعت های معقول متعددی کلی وجود و سراسر هستی ۲. طبیعت محسوس و متعدد طبیعت نامحسوسی
۳. طبیعت نامحسوسی طبیعت محسوسی و متعدد ۴. کل وجود و سراسر هستی طبیعتهای معقول متعدد "Ψις" ........... ۲۳- معرفت حاصل رویارویی انسان با ............. است؛ به این معنی که انسان بعنوان ........... وجودی را به عنوان
۱ . وجود مدرک مدرک ۲. وجود مدرک مدرک
۲. طبیعتمدارک-مُدرک ۰۴ جهان -مُدرک-مُدرک
۲۴- در کدام یک از دوران های فلسفه وحدت وجود و معرفت از میان برمی خیزد و عجز و نقصی عقل بشر هویدا می گردد؟ ۱. فلاسفه پیش از افلاطون ۲. دوران بعد از افلاطون
۳. قرون وسطی ۴. دوان جدید
い・い・ハ・Y・めめ%
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۵***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :