نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 4 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۱ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۱
۱- از نظر علامه طباطبایی، مباحث مربوط به واجب الوجود در حقیقت متعلق به کدام مرحله است؟
۱. وجوب و امکان ۲. مباحث مستقل از فلسفه اولی " . حدوث و قدم ۴. وحدت و کثرت
۲- از دیدگاه علامه طباطبایی، برهان صدیقین برهانی است که در آن سیر از: ۱. احد المتلازمین به ملازم دیگر است که برهان انی و مفید یقین است. ۰۲ احد المتلازمین به ملازم دیگر است که برهان لمی و مفید یقین است. ۳. علت به معلولی است که برهان لمی است.
۴. معلول به علت است که برهان انی است.
۳- بر اساس نظر محقق سبزواری طریق خلف و مستقیم برهان صدیقین به ترتیب بر چه مبنایی استوار است؟
۱. تشکیک وجود - صرافت وجود ۲. صرافت وجود - تشکیک وجود ۳. صرافت وجود - بساطت وجود ۲. بساطت وجود - صرافت وجود
۴- تقریر برهان صدیقین به شیوه صدرایی این است که: ۱. حقیقت وجود که اصیل است عین وجوب وجود است؛ زیرا ثبوت شیء برای خودش ضروری است. ۲. حقیقت وجود اصیل و واحد است و همه ماهیات اموری اعتباری هستند، پس فقط ذات الهی موجود است. ۳. ماهیات ممکن که موجودند وجوب غیری دارند و طرف وجوبشان به واجب ذاتی منتهی می شود. ۴. ماهیات خاستگاه کثرتند و وجود عین وحدت، پس واجب الوجود عین وجود و واحد است.
۵- در مقایسه تفاوتهای برهان صدیقین ابن سینا و ملاصدرا می توان گفت که در برهان صدیقین از نظر: ۱. ابن سینا ممکنات، شؤون و تجلیات ذات پروردگار هستند. آ، ابن سینا نیازی به ابطال دور یا تسلسل نیست. ۳. ملاصدرا نیازی به ابطال دور یا تسلسل نیست.
۴. ملاصدرا مخلوقات، واسطه برای اثبات واجب الوجود هستند.
۶- در برهان صدیقین:
۱. سلوک عقلی از ملزوم به لازم است. ۲. از وجود به واجب می رسیم. " . نوع برهان لم مطلق است. ۲. ماهیات ثابت به ثبوت عینی است. . . .Y.Y. (Y.Y.Y نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از ۷***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۱ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۱
۷- حد وسط در برهان ابن سینا بر اثبات واجب تعالی چیست؟ ا. اصالت وجود ۲. امکان وجود ۳. امکان ماهوی ۴. ترجح وجود
۸- برهان حرکت برای اثبات واجب الوجود متوقف بر کدام مورد نیست؟
۱. احتیاج انحصاری حرکت به علت اعدادی ۲. نیازمندی حرکت به محرک
۳. وجود حرکت در خارج " امتناع دور و تسلسل ۹- با پذیرش کدام مسأله فلسفی ضعف مقدمه برهان حدوث متکلمین؛ یعنی «آنچه از حوادث خالی نیست، حادث می باشد»،
مرتفع و استدلال آنان نتیجه بخش می گردد؟
۱. حرکت در اعراضی ۲. حرکت جوهری " حدوث نفس آ، امکان نفسی ۱۰- اگر ماهیت واجب علت برای وجود خودش باشد، مستلزم چیست؟
۱. تقدم وجودی ماهیت بر وجود واجب ۲. معلول بودن واجب بالذات
۳. نفی بساطت ذات واجب ۲. احتیاج واجب به غیر
۱۱- کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ ١. أن وجوب تقدم القابل على مقبوله بالوجود إنما هو فى القابل الذى هو عله ماديه. ۲. ماهیه الممکن عله مادیه بالنسبه الی وجوده. ۳. ماهیه الممکن عله مادیه بالنسبه الی الماهیه الموجوده.
۴. الماهیه عله قابلیه للوجود. ۱۲- ضرورت و وجوب هستی در واجب تعالی چه ضرورتی است؟
۱. ذاتی ۲. ازلی ۳. وصفی آ: ذاتی و ازلی ۱۳- ماده و جنسی چه رابطه ای با یکدیگر دارند؟
۱. ماده، جنسی بشرط لا و جنسی، ماده لابشرط است. ۲. ماده، جنس لابشرط و جنسی، ماده بشرط لا است.
۳. ماده، جنسی بشرط لا و جنسی، ماده بشرط شیء است. f ماده، جنسی لابشرط و جنسی، ماده بشرط شی ء است. ۱۴- تقدم جزء بر کل چه نوع تقدمی است؟
ا. بالتجوهر ۲. بالرتبه ۳. بالعلیه ۲. بالطبع
Y 1് 4ജി.ഥ Y.Y. (Y.Y.Y. . .
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۱ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۱
۱۵- آن ترکیبی که اشیاء از جهت هویت وجودی خود و به واسطه سلب هایی که در هستی آنها راه دارد بدان متصف می گردند
چه نام دارد؟ ۱. ترکیب ماده و صورت خارجی ۲. ترکیب ماده و صورت ذهنی ۳. ترکیب وجود و عدم ۴ - ترکیب جنس و فصل
۱۶- در کدام قضیه، حمل از نوع «حقیقه و رقیقه» است؟ ا. المعدوم المطلق لا يخبر عنه. ٢. بسيط الحقيقه كل الأشياء.
٢. عدم العله عله لعدم المعلول. آثبوت شیء لشیء فرع ثبوت المثبت اله.
۱۷- کدام یک از موارد زیر، حد وسط برای اثبات توحید غیر عددی ذات واجب تعا باشد ؟ مبدا از موارد زیر وسط برای آدابات دو حید عیر ک واجب دهی :
۱. ضرورت ذاتی وجود واجب الوجود ۲. ضرورت ازلی وجود واجب الوجود ۳. غنای ذاتی واجب الوجود ۴. صرافت وجود واجب الوجود ۱. امتناع انتزاع مفهوم واحد از امور متباین آ، اشتراک معنوی وجود ۰۳ وحدت تشکیکی حقیقت وجود آن متباین بودن حقایق وجودات
۱۹- به گفته ملاصدرا شبهه منسوب به ابن کمونه اولین بار توسط چه کسی مطرح شده است: ۱. فارابی ۲. شیخ اشراق ۳. ابن سینا ۴. ابن عربی
۲۰- نسبت بین دو واجب الوجود مفروضی چیست؟
۱. امکان بالقیاسی ٢. امتناع بالغير ٢. امتناع بالقياس ". وجوب بالقياس ۲۱- از نظر علامه طباطبایی، برهان تمانع چه نوع توحیدی را اثبات می کند؟ ۱. افعالی ۲. ذاتی ۳ ربوبی ۴. عبادی
۲۲- چرا چیزی با واجب تعالی مطابق و موازی نیست؟
۱. زیرا واجب تعالی کیف ندارد، ۲. زیرا واجب تعالی وضع ندارد. ۰۳ زیرا واجب تعالی أين ندارد. ۴. زیرا واجب تعالی کم ندارد.
. . .Y.Y. (Y.Y.Y صفحه ۳ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۰ تشریحی : ۰
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمونو سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰
عنوان درس : حکمت متعالیه ۴
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۱۱ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۱
۲. اضافیه و حقیقیه ذات اضافه
۴. اضافیه و سلبیه
۲. حقیقیه ۳. ذاتیه ۴. فعلیه
۲۳- کدام یک از صفات زیر (از صفات واجب الوجود) زاید بر ذات اوست؟
۱. حقیقیه ذات اضافه و سلبیه
۲۴- اشاعره صفات خداوند متعالی را چگونه می دانند؟
۲۵- در بحث صفات خداوند کدام عبارت صحیح است؟ ۱. صفات ذاتی عین ذات خداوند و هریک از آنها عین دیگری است. ۲. صفات خدا از جهت مفهوم و مصداق، عین ذات و هر یک عین دیگری است. ۳. صفات ذات مترادف با یکدیگر و صفات فعل زاید بر ذات هستند. ۴. جمیع صفات خداوند به معانی واحد بوده و عین ذات و منطبق بر یکدیگرند.
۲۶- محور اصلی استدلال در عینیت ذات و صفات الهی چیست؟ ۱. در دار هستی جز وجود و اوصاف آن چیز دیگری نیست. ۲. صرافت وجود الهی و این که دارای وحدت حقه ذو کمال است. ۳. علت در مرتبه علیت، همه کمالات معلول را به نحو اعلی دارد.
۴. هیچ کمالی از خداوند قابل سلب نیست، لذا صفات سلبی سلب نقص می باشند.
۲۷- صفات اضافی حق تعالی عموماً به کدام مورد بازگشت می کند؟
۲۸- از نظر علامه طباطبایی زیادت صفات بر ذات واجب تعالی مربوط به کدام صفات است؟
۲. به ذات خود در مرتبه ذات خود، عین ذات و حضوری است. ۳. به غیر خود در مرتبه ذات، علم پیش از آفرینش و حضوری است.
.Y . به موجودات در مرتبه ذات، علم اجمالی در عین کشف تفصیلی و حضوری است.
= ۷ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از
W. W. W. W.Y. . .

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :