نمونه سوال درس فلسفه اخلاق رشته الهیات نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس فلسفه اخلاق رشته الهیات نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عندوان درس : فلسفه اخلاق رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۹
۱- بحث درباره روش شناسی داوری های اخلاقی مربوط به کدام یک از پژوهش های اخلاقی است؟ ۱. اخلاق هنجاری کاربردی ۲. اخلاق تحلیلی یا فرا اخلاق ۳. نظریه کلی هنجاری ۴. اخلاق حرفه ای ۲- هولمز و پالمر فلسفه اخلاق را شامل چه شاخه هایی می دانند؟ ۱. شناخت شناسی و منطق گزاره ها ۲. اخلاق توصیفی، هنجاری و فرا اخلاق ۰۳ اخلاق توصیفی و فرا اخلاق ۴. اخلاق هنجاری و فرا اخلاق ۳- فیلسوفان تحلیلی حوزه مباحث فلسفه اخلاق را محدود به چه مباحثی می دانند؟ ۱. فرا اخلاقی ۲. اخلاق توصیفی ۳. اخلاق کاربردی ۴. اخلاق هنجاری ۴- از نظر افلاطون، پیستیس (عقیده) به کدام مرتبه از شناخت اشاره دارد؟ ۱. شناخت سایه ها و تصاویر ۲. شناخت اشیاء محسوسی مادی ۲. شناخت ریاضی و منطقی ۲. شناخت مبادی برین یا عالم مثل ۵- سقراط در نظریه اخلاقی خود از چه چیز غفلت ورزیده و آن را مورد توجه قرار نداده است؟
۱. عناصر عقلانی انتخاب ۲. ضعف اخلاقی ۳. فضیلت حکمت ۴. جاودانگی ارزش ها
۶- بنیانگذار مکتب رواقی کیست؟
۱. آنتیستنسی ۲. دیوجانس ۲. زنون ۴. سقراط
۷- کدام یک از اندیشمندان معاصر معتقد است که نظریه مبتنی بر فضایل و رذایل، در چارچوب نوعی کمال گرایی قابل دفاع است ؟
۱. پینکافسی ۲. آنسلم ۳. مک اینتایر " . هولمز ۸- سودگروی کلاسیک که به سودگرایان قرن نوزدهم نسبت داده می شود، مبتنی بر چیست؟
۱. دیگر گروی ۲. خود محوری ۳. قاعده گروی ۴. لذت باوری ۹- مهمترین ایراد به سود گروی بنتام چیست؟
۱. توجه به دیگران ۲. فراموش کردن اثرات گذشته
۳. غفلت از عنصر کیفیت لذت ۰۴ غفلت از نتایج آینده
Ꮑ•Ꮑ• |Ꮙ•Ꮑ•YᎸᏜᎳ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عندوان درس : فلسفه اخلاق
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۹
۱۰- اصل سود را از کدام یک از اصول زیر می توان استنتاج کرد؟ ۱. نیک خواهی ۲. نیکوکاری ۳. لذات ۴. فایده
۱۱- اکثر فیلسوفان اگزیستانسیالیست در مورد وظیفه در هر موقعیت خاص، بر چه چیز تأکید می ورزند؟
۱. شهود ۲. تصمیم ۳. وجدان ۴. عقلی ۱۲- بر اساس دیدگاه کانت، «امر مربوط به مهارت» چه نوع امری است؟
۱. امر مطلق ۲. امر مشروط تأکیدی ۳. امر مشروط تردیدی ۴. امر اجتماعی تأکیدی ۱۳- تفکیک میان وظایف در نگاه نخست و وظایف واقعی برای حل کدام مشکلی در فلسفه اخلاق مطرح شده است؟
۱. معنای گزاره های اخلاقی ۲. تعارضی احکام اخلاقی
۳. توجیه گزاره های اخلاقی ۴. رابطه دین و اخلاق ۱۴- جان راولز از کدام دید گاه در عدالت توزیعی دفاع می کند؟
۱. عدالت ناقص ۲. عدالت رویه ای کاملی
۳. عدالت رویه ای محضی ۴. عدالت به منزله استحقاق ۱۵- دیدگاه کانت در باب رابطه دین و اخلاق چیست؟
۱. ابتنای اخلاقی بر دین ۲. ابتنای دین بر اخلاق ۳. تباین اخلاق و دین ۴. تعامل اخلاق بر دین ۱۶- جنبه سلبی فلسفه اخلاق مور، چیست؟
۱. نقد فراطبیعت گرایی ۲. نقد نسبیت گرایی ۳. نقد قرارداد گرایی ۴. نقد طبیعت گرایی ۱۷- نظریه توصیه گرایی تعدیل کدام نظریه است؟
۱. احساس گرایی ۲. جامعه گرایی ۲. شهود گرایی ۴. شناخت گرایی
۱۸- معیار طرفداران مکتب پراگماتیسم برای درستی یک گزاره چیست؟
۱. مطابقت ۲. مفید بودن در زندگی ۳. سازگاری درونی ۴. سازگاری بیرونی ۱۹- نظریه ناظر آرمانی تعدیل شده کدام نظریه اخلاقی است؟ ۱. شخصی انگاری ۲. احساس گرایی ۳. اعتبار گرایی ۴. قرارداد گرایی
Ꮑ•Ꮑ• |Ꮙ•Ꮑ•YᎸᏜᎳ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴

***
. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عندوان درس : فلسفه اخلاق
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۹
۲۰- پرهیز از تناقض میان داوری های اخلاقی و نحوه عملکرد آدمی در زندگی بر کدام یک از اصول پایه ای اخلاق دلالت می کنند ؟
۱. بی طرفی ۲. منطقی بودن ۳. مطابقت ۲. با وجدان بودن ۲۱- دیدگاه ناتانسون و پویمان به ترتیب درباره کیفر اعدام چیست؟
۱. الغا گرایی - ابقا گرایی ۲. ابقا گرایی - الغا گرایی
۳. عدالت ترمیمی - میانجی گری تلافی جویانه ۴. میانجی گری تلافی جویانه- عدالت ترمیمی ۲۲- کدام دید گاه در اخلاق فمینیستی را می توان مساوات طلبانه نامید؟
۱. رویکرد سیاسی ۲. رویکرد فرهنگی حداکثری
۳. رویکرد فرهنگی حداقلی ۴. رویکرد فرهنگی معتدل ۲۳- کدام روش در حل مسائل اخلاق کاربردی را می توان استقرایی دانست؟
۱. اصول گرایی ۲. تجددگرایی
۳. موازنه متفکرانه ۴. استدلال مبتنی بر مورد ۲۴- کدام یک از معانی حسن و قبح مورد اختلاف میان اشاعره و عدلیه است؟
۱. ملایمت و منافرت با طبع ۲. کاری که انجام آن ستایش یا نکوهش در پی دارد
۳. کمال و نقصی " تناسب و عدم تناسب با هدف ۲۵- حسن و قبح در نظریه اعتباریات جزء کدام دسته از اعتبارات قرار می گیرند؟
1. اعتباريات بالمعنى الأعم ۲. اعتباریات ثابت
٢. اعتباريات بعد از اجتماع " . اعتباريات قبل از اجتماع
۲۶- بر اساس منطق، قضایای اخلاقی جزء کدام دسته از گزاره ها قرار می گیرند؟
۱. اولیات ۲. فطریات ۳. مشهورات ۴. تجربیات ۲۷- در عالم اندیشه اسلامی بحث فضایل از کجا آغاز می شود؟
۱. تکالیف شرعی ۲. صفات الهی ۳. حسن و قبح ذاتی ۴. مطلق بودن ارزش ها ۲۸- نظریات سعادت گرایانه در کدام دسته از مکاتب اخلاق هنجاری قرار می گیرند؟
۱. فضیلت گرا ۲. غایت گرا ۳. تکلیف گرا ۴. توصیه گرا .γ•Υ /Υ «Υ ΥΑΔ Λ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عندوان درس : فلسفه اخلاق
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، اخلاق (اخلاق اسلامی)، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۹
۲۹- از دیدگاه اخلاق فلسفی کدام یک از فضایل چهارگانه مهمتر و محبوب تر است؟ Ż. . ." ۱. حکمت ۲. عدالت
۳۰- رویکرد راغب اصفهانی در «الذریعه» نسبت به اخلاق چگونه است؟
۱. اخلاق فلسفی ۲. اخلاق نقلی ۳. اخلاق تلفیقی با تأکید بر نقل ۴. اخلاق تلفیقی با تأکید بر عرفان Ꮑ•Ꮑ• |Ꮙ•Ꮑ•YᎸᏜᎳ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :