نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۸
۱- اولین کسی که روش ذوقی و عرفانی را اشراق نامید؟ ۱. ابن سینا ۲. شیخ اشراق ۳. ملاصدرا ۴. افلاطون ۲- کدامیک یک از آثار شیخ اشراق زمینه سازی در راستای رد آراء مشائیان است؟ ۱. مشارع ۲. حکمه الاشراق ۳. مقاومات ۴. تلویحات ۳- جمع بین الحکمتین به کدام دو حکمت اشاره دارد و بنا به قول شهرزوری توسط چه کسی ارائه شده است؟ ۱. حکمت ذوقی و بحثی - ابن سینا ۲. حکمت نقلی و بحثی - ابن سینا ۳. حکمت ذوقی و بحثی - سهروردی ۴. حکمت نقلی و بحثی - سهروردی ۴- این نظر فلسفی از کدام فیلسوف است؟ «وجود عرضی زائد بر ماهیت است» ۱. سهروردی ۲. ابن سینا ۳. افلاطون ۴. ارسطو ۵- کدام مورد خلیفه واقعی و قطعی خدای متعالی بر روی زمین است و چه نام دارد؟ ۱. حکیمی که متوغل در تأله و بحث باشد - قطب ۲. حکیمی که متوغل در تأله باشد - قطب ۳. حکیمی که متوغلی در بحث باشد - قطب ۴. حکیمی که متوغل در تأله و بحث باشد- حکیم
۶- «نور» از نظر سهروردی چه نوع حقیقاتی است؟
۱. مجرد و تعریف پذیر ۲. مادی و تعریف پذیر
۳. مجرد و تعریف ناپذیر ۴. مادی و تعریف ناپذیر ۷- اولین صفت «نورالانوار» چیست؟
۱. کثرت ۲. قدرت ۳. حیات ۴. وحدت ۸- «قهر» و «عشق» از نظر سهروردی به چه معنایی است؟
۱. نسبت نور سافل به عالی - نسبت نور عالی به سافل آن نسبت نور عالی به سافل - نسبت سافل به عالی
۳. نسبت نور عالی به سافل ۴. نسبت سافل به عالی
۹- این تعریف مطابق با نظر کیست؟ «زمان مقدار حرکت بوده و قدیم است» ۱. سهروردی ۲. افلاطون ۳. مشائیان ۴. سهروردی و مشائیان ۱۰- نازلترین مرتبه عقل چه نام دارد؟
۱. عقلی اولی ۲. واهب الصور ۳. صادر اول ۴. نورالانوار
- o
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۸ ۱۱- «جوهر غاسق» چیست ؟
۱. جوهری که غیر نور محض است و بی نیاز از محلی ۲. جوهری که غیر نور محض است و محتاج محل
۳. جوهری که نور محض است و بی نیاز از محل ۰۴ جوهری که نور محض است و محتاج محل ۱۲- نخستین رساله درباره «عشق افلاطونی» در اسلام چه نام دارد؟
۱. الاخلاق و السیر ۲. طوق الحمامه ۳. الابطال ۴. الزهره ۱۳- به نظر ابن حزم، تنها روشی فقهی که در نص صریح قرآن، سنت و اجماع معتبر است چیست؟
۱. دلالت ظاهری ۲. استحسان ۳. قیاسی ۴. تعلیلی ۱۴- وجه مشترک همه ی نهضتهای نو حنبلی کدام است؟
۱. تبعیت از ابن تیمیه ۲. تبعیت از ابن حزم
۲. بازگشت به سنت حنیف سلف صالح ۲. عقل گرایی ۱۵- مهمترین اثر فخر رازی در زمینه فلسفه چیست؟
۱. الذخیره ۲. المباحث المشرقیه
۳. شرح اشارات و تنبیهات " . مفاتيح الغيب ۱۶- به نظر فخر رازی «علم خداوند متعالی به جزئیات» چگونه است؟
۱. متضمن تغیر و تکثر ۲. علمی به جزئیات ندارد.
۳. ارتسام در ذهن خداوند است. ۲. همان علم به ذات خود است. ۱۷- کدام قرن از قرون هجری قمری، قرن «نو حنبلی گری» نامیده می شود؟
۱. هفتم ۲. هشت " બ્દ ۴. دهم ۱۸- مهمترین اثر تاریخی ابن خلدون چه نام دارد؟
ا. المقدمة ٢. الشفاء السائل ۳. لباب المحصلی T : تلخيص المحصل ۱۹- از نظر ابن خلدون بالاترین لذت «نفسی روحانی» کدام است؟
۱. استدلالی ۲. تعقلی ۳. مکاشفه ". رؤيت حسب ۲۰- ابن خلدون، جریان تاریخی را وابسته به چه چیزی می داند؟
۰۱ علم الهی ۲. اراده الهی ۳. عدالت الهی ٢. حکمت الهی
Y. Y. |Y.Y.YA.Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۸ )Y— عمر طبیعی هر دولت معادل چند نسلی و چند سال است؟
۱. دو نسل چهل ساله ٠٢ سه نسل سی ساله ٠٢ دو نسل سی ساله ۲. سه نسل چهل ساله ץץ- ممیزه نسل دوم در دوران عمر ایک دولت چیست؟
۱. از دست رفتن روح همبستگی ۰۲ از دست رفتن روح قهر و غلبه
۳. از دست رفتن اصلی دولت ۲. خشونت زندگی همبستگی ۲۳- حرکت از «وحدت به وحدت» چه نوع سفری است؟
۱. حق به سوی حق ۲. خلق به سوی حق ۳. حق به سوی خلق ٠٢ خلق به سوى خلق ۲۴- منظور از عبارت «لیست النفس فی البدن بلی البدن فیها لانها اوسع منه» کدام است؟
۱. روح در بدن است چون مقید در مطلق است. ۲. روح در بدن است چون مطلق در مقید است.
۳. بدن در روح است چون مقید در مطلق است. ۲. بدن در روح است چون مطلق در مقید است. Yo– مساله «جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاع» بودن روح، نظر کدام فیلسوف است؟
١. ابن سینا ۲. ملاصدرا ۲. شیخ اشراق ۴. میرداماد ۲۶- «حرکت جوهری» در کدامیک از مراحل تکاملی وجود، متصور است؟
۱. هنگام تجرد ۲. بعد از تجرد ۳. قبل از تجرد ۴. در هر زمانی ۲۷- انتهای کدام مرحله از مراحل سیر و سلوک، به خلافت و قطب منتهی می شود؟
۱. سفر چهارم آسفر سوم ۰۳ سفر دوم ٢. سفر اول ۲۸- ملاصدرا در بین صاحب نظران و صاحب بصران به ترتیب به چه صفتی معروف است؟
۱. اهل فکر- اهل سلوک ۲. اهل جذبه - اهل حدسی
۳. اهل حدسی - اهل جذبه ٢. اهل حدس– اهل سلوک ۲۹- کتاب «قباسات» از کدام فیلسوف است؟
۱. میرداماد ۲. میرفندرسکی ۳. ملاصدرا ۴. حکیم جلوه
۳۰- کدامیک از کتب ذیلی از کتاب های اخلاقی مرحوم فیض کاشانی است؟ ۱. وافی ャ。 محجه البیضاء فی احیاء الاحیاء
۳، صراط المستقیم ۰۴ الافق المبین
Y. Y. |Y.Y.YA.Y
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۳
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۸
Y. Y. |Y.Y.YA.Y
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :