نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه غرب 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۵ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۶)
۱- آناکسیمنس برای توضیح چگونگی پیدایش اشیا از هوا از چه مفهومی استفاده می کند؟
۰۱قبض و بسط ۲. عقلی (نوسی) " . عشق و نفرت " . نفس عالم
۲- کدام فیلسوف معتقد بود که «تضاد توافق است و از چیزهای ناموافق زیباترین هماهنگی پدید می آید»؟
۰۱ فیثاغورس ۲. هراکلیتوسی ۳. طالسی ۴. پارمنیدس
"— کدام گزینه درباره نوس از دیدگاه آناکساگوراسی در دست است ؟
۱. خالقی ماده ۰۲ امری مادی ۳. ناظم اشیا ۲. بی ارتباط با جهان ۴- مهم ترین عقیده پرودیکوسی مربوط به نظریه وی درباره چیست؟
۱. ماده المواد ۲. منشاء دین ۳. مبدأ شناخت ۴. اخلاقیات A— اساس روش سقراط چیست؟
) ... عقل Y. جستجوی هدفمندا .Y . تمثيل f یادآوری ۶- مشخصهٔ اخلاق سقراط چیست؟
۱. رابطه میان معرفت و فضیلت ۲. تأکید بر حد وسط
۳. توجه به سعادت اخروی آ، بی اعتنایی به دنیا ۷- عباراتی از قبیل وجود کامل تر و وجود واقعی تر، نشان از اعتقاد افلاطون به چیست؟
۱. سلسله مراتب هستی ۲. مراتب شناخت ۳. ماده المواد " نفس عالم ۸- افلاطون متعلق شناخت «دیانویا» و «نوئزیسی» را به ترتیب چه موجوداتی می داند؟
۱. محسوسی معقولی ۲. معقول - محسوسی
۳۔ ریاضیات_مبادی ۴ - تصاویر اشیاء محسوس
۹- مهم ترین دانش زیبای درونی از دیدگاه افلاطون چیست؟
۱. ریاضیات ۲. روان شناسی ۳. شناخت آیات خدا ۴. شناخت خیر .W— تفاوت بین فلسفه 9 دیالکتیکا این است که اولی -メ .... شناخت و دومی بر ..... شناخت اشاره دارد. ۱. نوع-روش ۲. روش -نوع " روش - متعلق " متعلقروش
•fየ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام
(چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۵ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۱۱- مرتبه دمیورژ در دیدگاه افلاطون را می توان با کدام مرتبه در عالم اندیشه اسلامی مقایسه کرد؟
ا. عالم مثل ۲. صفات و اسماء الهی ۳. ذات خدا ". واهب الصور ۱۲- مهم ترین اثر افلاطون درباره پیدایش جهان کدام است؟
۱. فایدون ۲. فایدروس ۳. تیمایوس ٠٢ جمهوری ۱۳- از نظریه ارسطو دربارهٔ مقولات می توان نتیجه گرفت که او طرفدار کدام نظریه است؟
۱. اصالت معنا Y. اصالت واقع ۳. اصالت نسبیت ۴. شکاکیت
۱. ماده اولیه ۰۲صورت ۳. ماده ثانیه ۴. بالفعلی Wώ- در مورد عرضی خاص کدام گزینه در دست است ؟
۱. کمال اول ۲. کمال ثانی ۰۳ کمال مصنوعی ۴۔ کمال طبیعی ۱۶- مهم ترین ویژگی نفس حیوانی چیست؟
۱. تغذیه ۲. تولید مثل ۳. رشد ۴. احساسی ۱۷- کدام فیلسوف عقل فعال ارسطویی را با خدا یکی می داند؟
۱. اسکندر افرودیسی ۲. آکویناسی ۳. آنسلم ۴. آگوستینوس WA— از نظر ارسطو حکومت جباری صورت منحرف کدام حکومت است؟
۱. توانگران ۲. متفاخران ۳. پادشاهی ۴. اشراف ۱۹- از دیدگاه اپیکور چه عاملی رفتار آدمی را تنظیم می کند؟
۱. عقل ۲. اراده ۳. تأثر ۴. جبر ۲۰- سه بخش فلسفه از دیدگاه رواقیان کدامند؟
۱. منطق طبیعیات اخلاق ۲. منطق طبیعیات مابعدالطبیعه
۰۳ طبیعیات_اخلاق۔ ریاضیات ۰۲ طبیعیات-مابعدالطبیعه -اخلاق ۲۱- از دیدگاه افلوطین شریفترین جزء فلسفه کدام است؟
۱. ریاضیات Y اخلاق ۳- طبیعیات ۴. دیالکتیک
r 317 صفحه \•\•|\•\•fየ•
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فلسفه غرب، تاریخ فلسفه غرب ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی ) ۱۲۲۰۲۰۵ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۶
۲۲- کدام یک از انجیل های چهارگانه با بقیه متفاوت است؟
۱. یوحنا Y. متی .Y . مرقس f لوقا
ץץ- معروف ترین متفکر مسیحی حوزه اسکندریه کیست؟
۱. کلمنسی ۲. آتناگوراسی ". اریژن ۴. ایرنه ۲۴- علت خطا از دیدگاه اگوستین چیست؟
۱. تخیلی ۲. تعداد حواسی ۳. کمبود فضا ۴. عدم انطباق ۲۵- اهمیت بوئتیوس به خاطر تدوین کدام مسأله است؟
۱. شناخت شناسی ۲. کلیات ۳. وجود شناسی ۴. منطق ۲۶- اریجنا اقنوم های پدر، پسر و روح القدسی را به ترتیب با چه مفاهیمی تطبیق می کند؟
۱. ذات-فعل-قوه ۲. ذات-فعل- جوهر ۳. جوهر ذات قوه " . ذات قوه فعل ۲۷- دو مسأله که باعث معروف شدن آنسلم شده کدامند؟
۱. برهان وجود شناختی - کلیات ۲. برهان وجود شناختی - شناخت شناسی
۲. شناخت شناسی وجود شناسی ۴. صفات خدا حرکت ۲۸- آکویناس به کدام فرقه مسیحیت پیوست؟
۱. دومینیکن ۲. فرانسیسکن ۳ - ارتداکس ٠٢ پروتستان ۲۹- کدام یک از مسائل کلام مسیحی خارج از فلسفه قرار می گیرد؟
۱. توحید ۲. تثلیث ۳. فاعلیت خدا to عليت الهى ۳۰- کدام فیلسوف رابطه علت و معلولی را تجربی می داند؟
۱. آکویناسی ۲. او کام ۳. آبلار ۴. آنسلم
\•\•|\•\•fየ•
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :