نمونه سوال درس حکمت مشاء 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت مشاء 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت مشاء ۱ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۳
۱- نظر استاد مطهری در تقسیم بندی علوم چیست؟
۱. تقسیم مقبول و بی نقصی ارائه نشده است. ۲. تقسیم ارسطویی کامل است.
۳. تقسیمات ارائه شده مقبولیت عمومی دارند. ۲. تقسیم استادش را نسبی دانسته است.
۲- مقصود از یادگیری کدام علم خود آن علم نیست؟
:12: . . Y. ۱. فلسفه ۲. کلام ۳. عرفان
۳- کدامیک از پرسشهای اساسی، برای شناخت مجهولات تصوری است؟
۱. لم هو ۲. ماهو ۳. هلی هو ۴. کیف هو
۴- مبادیی که اختصاصی به مطلوب واحد ندارند از کدام مبادی هستند؟
۱. عام تصوری ۲. عام تصدیقی ۰۳ خاص تصدیقی ۴ ، خاص تصوری ۵- دلائلی هر علم برای اثبات چه چیزی اقامه می شوند؟
۱. موضوع ۲. مبادی " . مسائل ۴. عللی ۶- به نظر ابن سینا اسباب قصوا جزء کدامیک از سازه های فلسفه اند؟
۱. تعریف ۲. مسائلی " . موضوع ۴ . غایت ۷- وجود خدا به عنوان چه چیزی در فلسفه مطرح می شود؟
۱. موضوع ۲. از مبادی ۳. از عللی ۴. از مسائلی
۸- کدامیک از اضلاع مثلث فلسفی سینوی - هستی شناسی ، خداشناسی، انسان شناسی - نقش بنیادی تر از دیگر اضلاع
دارد ؟ ) ... همگی دارای نقش مساوی اند ャ。 خدا شناسی ۳. خدا شناسی و انسان شناسی f هستی شناسی
۹- به نظر ابن سینا نسبت بین «شیی» و «وجود» چیست؟ ۱. تباین مصداقی عموم و خصوص من وجه
۳. تساوی مفهومی ۰۴ مسابقت (تساوی مصداقی)
۱۰- کلی طبیعی از منظر تحقق با کدام گزینه نسبت تساوی دارد؟
۱. معقولی ثانی ۲. ماهیت نوعی افراد ۳. مفهوم عقلی ۴. وجودی شخصی افراد
صفحه ۱ از ۴
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAAASAASAAAS***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت مشاء ۱ رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۳ ۱۱- ماهیت مجرد ه همان :
۱ . ماهیت لابشرط است ۲. ماهیت مخلوطه است ۳. ماهیت بشرط لا است ۴. لابشرط مقسمی است ۱۲- رجلی همدانی کلی طبیعی را به چه وصفی موجود می داند؟
۱. وحدت نوعی ۲. کثرت عددی ۰۳ وحدت عددی ۴. وحدت حقیقه و رقیفه ۱۳- کدام طایفه از فیلسوفان مغایرت وجود و ماهیت را نپذیرفته اند؟
۱. قائلان به اصالت وجود ۲. قائلان به اصالت ماهیت
۳. همه متکلمان ۴. برخی از متکلمان ۱۴- قول به عینیت وجود در ذهن و خارج از چه کسی است؟
۱. علامه شعرانی آ ، حسن بصری ۳. ابوالحسن اشعری ۴. هیچکدام ۱۵- امکان وجود کدام موجود مقدم بر وجود او نیست؟
۱. موجود ازلی ۲. موجود ابدی ۰۳ موجود حادث ۴. ممکن ۱۶- کدام گزینه مقبول مشائیان است؟
۱. حقیقت وجود دارای مراتب است. ۲. موجودات حقایق متباینند.
۰۳ موجودات متعددند ولی وجود واحد است. ۰۲ وجود واحد است، ولی موجودات متعددند. ۱۷- شاگرد بی واسطه ابن سینا کیست؟ ۱. بهمنیار ۲. شیخ اشراق خواجه نصیر طوسی ۴. فخر رازی ۱۸- بحت اشتراک لفظی یا معنوی وجود از چه جهت اهمیت بیشتری دارد؟
۱. از نظر علوم طبیعی ۲. از نظر ارتباطش با الهیات بالمعنی الاخصی
۳. از نظر ارتباطش با الهیات بالمعنی الاعم ۴. از مباحث زائد فلسفه است ۱۹- بحث اشتراک معنوی وجود از چه زمانی مطرح بوده است؟
۱. ابن سینا ۲. ارسطو ۳. ملاصدرا ۴. سهروردی .Y— کتاب التحصیل از کیست؟
) ... ابن سینا Y دسهروردی .Y . فارابی Y بهمنیار
い・い・ハ・Y・Y管Yめ
صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت مشاء ۱
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۳
۲۱- قاعده ی «کلی ممکن زوج ترکیبی» از نتایج کدام نظریهای فلسفی است؟
۱. حرکت جوهری ۲. اصالت امکان ۳. اصالت وجود ۴. اصالت ماهیت ۲۲- از نظر شیخ اشراق واژهای وجود به معنای کدام گزینه است؟
۱. نسبیت ۲. حقیقت و ذات شییع
۳. حقیقت و عوارض شیی ۴. یک و دو ۲۳- کدام قول شیخ اشراق نسبت اعتباریت وجود را به او تضعیف می کند؟
۱. تباین ثبوت و وجود ۲. مراتب داشتن وجود ۳. ترادف ثبوت و وجود ۴. اشتراک ثبوت و نور
۲۴- چه کسی عینیت وجود و ماهیت را در خداوند نپذیرفته است؟
) ... ابن سینا ャ。 شیخ اشراق ۳. ملاصدرا f فاضل شارح (فخر رازی)
۲۵- شیخ الرئیسی درباره ی تخالف وجودات به کدام گزینه تصریح کرده است؟ ۱. تخالف وجودات ذاتی است ۲. تخالف وجودات ذاتی نیست ۳. تخالف وجودات به واسطه ی ماهیات است ۴. دو و سه ۲۶- علت فاعلی در چه صورتی نقشی ایجاد گری با واسطه دارد؟ ۱. در همه صور ۰۲ فارغ از سایر علل ۳. در مقایسه با سایر علل ۴. هیچکدام ۲۷- کدام گزینه از ویژگی های فاعل ایجادی نیست؟ ۱. حادث و قدیم ۲. ذهنی و عینی ۳. واحد و کثیر ۴. واجب و ممکن ۲۸- در چه صورتی تساوی بین علت و معلول اشکال ندارد؟ ۱. رابطه ی مفهومی داشته باشند ۲. رابطه مفهومی نداشته باشند ۳. رابطه ی ماهوی داشته باشند ۴. یک و سه ۲۹- کدام گزینه از معانی صورت نیست؟
۱. کمالی دوم ماده ۲. هسئت ۳. نوع ۴. قوه
い・い・ハ・Y・Y管Yめ
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت مشاء ۱
رشته تحصیلی / کد درس: الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ) ۱۲۲۰۲۰۳
۳۰- دیدگاه ابن سینا و فخر رازی در مورد تقدم ماهیت علت غایی از حیث تصور - علت فاعلی در کدام گزینه آمده است؟ ۱. فخر رازی آن را قبول دارد. ۲. ابن سینا آن را قبول دارد.
". هر دو قبول دارند. ۴. هیچ یک قبول ندارند.
い・い・ハ・Y・Y管Yめ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :