نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
so
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : حکمت متعالیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۱ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۰
= ۷
۱- صفت عرضیات برای مقولات سه گانه عرضی چه وضعیتی دارد؟
۱. جنسی قریب آنها است. ۲. جنس بعید آنها است.
۳. عرض عام آنها است. ۴. فصلی آنها است. ۲- اگر واحد حقیقی ذاتی باشد و عین وحدت، در این صورت کدام گزینه درباره آن صحیح است؟
۱. در این صورت وحدت حق و صرف شیی است. ۲. واحد خصوصی است.
۳. واحد عمومی است. ۴. وحدت در آن زاید بر واحد است. ۳- این تعریف درباره واحد چگونه تعریفی است: واحد چیزی است که، از آن جهت که به آن واحد اطلاق می شود تقسیم نمی
۱. تعریف دوری است. ۲. تعریف رسمی است. ۳. تعریف عقلی است. ۴. تعریف حقیقی است. ۴- جدایی شیرینی و سیاهی در شکر و ذغال بیانگر چه نوع غیریتی است؟
۱. غیریت ذاتی ۲. غیریت تقابل ۳. غیرذاتی (خلاف) ۲. غیریت تناقضی A— چرا میان واحد و کثیر نمانع است؟
۱. زیرا تمانع نوعی تضاد درونی است.
۲. زیرا تمانع از اقسام مواد ثلاث است.
۲. زیرا تمانع باید از مواد ثلاث بیرون گذاشته شود.
۲. زیرا یک چیز نمی تواند از یک جهت هم واحد باشد هم کثیر . ۶- موجودی که برای تحقق یافتن موجود دیگر کفایت می کند چه نام دارد؟
۱. علت تامه ۲. معلولی ۳. معد ۴. علت داخلی ۷- تعریف کمیت به اینکه عرضی است که قابل مساوات باشد دچار چه اشکالی است؟
۱. جامع نیست. ۲. مانع نیست. ۳. مبهم است. ۴. دوری است.
۸- نسبت میان علت و معلول چه نوع رابطه ای است؟
۱. رابطهٔ اعتباری ۲. رابطهٔ وجودی ۳. رابطهٔ تقابل ۴. رابطهٔ اعتباری fየ'የ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۱ از***
. . .
سری سوال : ۱ یک
۴. دوری است.
صفحه ۲ از ۷ =ته
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۱ -، الهیات - فلسفه و کلام
۹- اگر وجود معلول در ظرف وجود علت نامه اش واجب نباشد در این صورت چه چیز جایز خواهد بود ؟
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : حکمت متعالیه ۲
اسلامی ۱۲۲۰۴۷۰
۱. وجود معلول جایز و ممکن خواهد بود. ۲. جایز خواهد بود که حقیقت معلولی منقلب به حقیقت علت شود. ۳. جایز خواهد بود امکان وقوعی معلول در ظرف وجود علت . ۲. عدم معلول جایز و ممکن خواهد بود. ۱۰- مختار بودن خدای متعالی به چه معنایی است؟ ۱. یعنی خدای دیگری همتای او وجود ندارد. ۲. به این معنا است که چیزی ورای او وجود ندارد که او را وادار به کاری کند . ۳. یعنی عالم باید زماناً حادث باشد. ۴. او مجبور نیست که به سخن بندگان گوش دهد و مجبور نیست که آنها را اجابت کند. ۱۱- تعریف کمیت به اینکه عرضی است که ذاتاً قابل قسمت باشد دچار چه اشکالی است؟
۱. جامع نیست. ۲. مانع نیست. ۳. مبهم است.
۱۲- مقصود از واحد در قاعده الواحد چه چیزی است؟ ۱. امر بسیط و یکتایی است که در ذات آن جهت ترکیب و کثرتی وجود ندارد. ۰۲ امری مرکب است که حائز جهات مختلفی است .
۳. امری بسیط است ولی دارای جهات متنوع و متکثر .
آ، امری اصیل است که در حاشیه وجود واحد قرار دارد و یکتا می باشد . ۱۳- گزینه درست را که حاوی دلیلی بر محال بودن دور است برگزینید .
۱. دور مستلزم آنست که تسلسل رخ دهد.
۲. دور مستلزم آن است که شیی هرگز به علت واقعی تعلق پیدا نکند.
۳. دور مستلزم آن است که شیی بر خودش در وجود تقدم یابد.
۴. زیرا در دور علل متعاقبه مضمره نمایان نیستند.
۱۴- در برهان وسط و طرف کوچکترین زنجیره مفروضی چند حلقه دارد؟
۱. سه حلقه . ۲. دو حلقه . ۳. چهار حلقه .
fየ'የ•\•\| •\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۱ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۰
۱۵- برهان وسط و طرف و برهان اسد اخصر به ترتیب از آن کدام فلاسفه هستند؟
۱. فارابی و ملاصدرا . ۰۲ فارابی و ابن سینا. ۲. شیخ اشراق و ابن سینا. آ، ابن سینا و فارابی .
۱۶- عدد جزء کدام یک از انواع کم است ؟
۱. کم منفصلی ۲. کم متصل قارالذات ۳. کم متصل غیرقارالذات ۴. هیچکدام ۱۷- سطح جزع کدام یک از انواع کم است؟
۱. کم متصل قارالذات ۲. کم منفصلی ۳. کم متصل غیرقارالذات ۴. هیچکدام ۱۸- کدام گزینه نمایانگر یکی از اقسام علل فاعلی نیست؟
۱. فاعلی بالطبع ۲. فاعلی بالقسر ۳. فاعلی بالاعتلا ۴. فاعلی بالجبر
۱۹- زمان جزء کدام یک از انواع کم است؟
۱. کم منفصلی ۲. کم متصل غیرقارالذات
۳. کم متصل قازالذات ۴. هیچکدام ۲۰- فاعلی که پیش از ایجاد فعلی ، علم تفصیلی به فعلی خود دارد، علمی که عین علم اجمالی او به ذات خویش است، چه نام دارد؟
۱. فاعلی بالقصد ۲. فاعلی بالتجلی ۳. فاعلی بالعنایه ۴. فاعلی بالرضا
۲۱- نسبت قابل به آنچه قبول می کند چگونه نسبتی است؟
۱. نسبت امکانی . ۲. نسبت ذاتی است. ۳. نسبت وجوبی است. ۴. نسبت تقابلی است. ۲۲- خداوند علت علت چه معلول هایی است؟
) ... آنچه اولین بار از او صادر می شود. ۲، چیزهایی که با واسطه به او مستند هستند
۳. چیزهایی که بدون واسطه به او مستند هستند. ۴. همه اشیایع . ۲۳- تعریف کیفیت به اینکه عرضی است که مغایر با کمیت و اعراضی نسبی است چه نوع تعریفی است؟
۱. حد تام Y. حد ناقصی .Y . رسم تام ". رسم ناقص
= ۷
fየ'የ•\•\| •\•\ صفحه ۳ از
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ارشد --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۱ -، الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۷۰
۲۴- علم مفارقات به معلومات خویش از سنخ کدام یک از اقسام کیف است؟ ۱. کیف نفسانی آ ، کیف محسوس ۰۳ کیف استعدادی ۴. هیچکدام ۲۵- چنانکه فاعل فاعل علمی باشد، فاعلیت آن مشروط به چه چیز است؟ ۱. به حصول علم فاعل بعد از جهل . ۰۲ به حصول شرط مکمل برای آن . ۳. به حصول صورت علمی فعل نزد آن . ۲. علم فاعل علمی مشروط به مستقل بودن آن است. ۲۶- این نظریه از کدام گروه است: خداوند در افعالش غایات و اغراضی دارد ولی این غایات و اغراضی مصالحی است که بهره اشی به خلایق می رسد .
۱. اشاعره . ۲. معتزله . ۳. امامیه . ۴. فلاسفه .
۲۷- مبدأ سوم فعل ارادی که پیش از مبدا شوقی وجود دارد، کدام مبدأ است؟
۱. قوه عامله ۲. مبدأ شوقی ۳. صورت علمی ۴ . غایت ۲۸- مبدأ فکری افعال عبث چیست و در کجاست؟
۱. یقینی است اما با منشأ خطا و در عقل حضور دارد.
۲. ظنی است و اجمالاً در ذهن فاعل حضور دارد.
۳. یقینی است که بر اساس ظن حاصل شده و در ذهن فاعلی حضور دارد.
۴. ظنی است که براساس یقین حاصل گردیده و در ذهن فاعلی حضور دارد. ۲۹- کدام گزینه درباره معنای اصطلاح اتفاق غلط است؟
۱. نفی ایجاب صورت ۲. نفی علت فاعلی ٠٢ نفی علت غايی ۴. نفی ایجاب فاعلی ۳۰- کمالات اولی انواعی که دارای کمال بالقوه هستند در کدام گزینه ذکر شده است؟
۱. صورت های ذهنی . ۲. ماده ثانیه . ۳. ماده اولیه . ۴. صورت های نوعی . ۳۱- نحوه ترکیب میان ماده و صورت چگونه ترکیبی است؟
۱. ترکیب انضمامی ، ۲. ترکیب اتحادی ۳. ترکیب ذهنی . ۴۔ ترکیب غیرحقیقی ،
۳۲- عفت از خلقهای مربوط به کدام اصل از اصول اخلاق است؟
۱. عقلی ۲. غصب ". شهوت ۴. حکمت
fየ'የ•\•\| •\•\ صفحه ۴ از ۷
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :