نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس حکمت متعالیه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۰ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۹
۱- کدام نظریه مورد پذیرش فیلسوفان اسلامی است؟
۱. مفهوم وجود خدا با مفهوم وجود ممکنات مشترک لفظی است.
۲. مصداق وجود خدا با مصداق وجود ممکنات متفاوت است. ۳. گونه ای وجود، ویژه واجب و گونه ای ویژه ممکن است. وجود به هر چیز که نسبت داده شود به معنی همان چیز است. ۲- معنای دقیق «اصالت و اعتباری» در بحث اصالت وجود و اعتباری بودن ماهیت کدام است؟ ۱. وجود بالذات تحقق دارد و ماهیت بالعرضی تحقق دارد. ۰۲ وجود موضوع و ماهیت محمول بر آن است. ۳. نسبت بین آن دو حقیقت و مجاز است. ۴. حیثیت وجود اختصاصی و حیثیت ماهیت مشترک است. ۳- «اگر وجود به ذات خود موجود باشد لازم می آید که هر وجودی واجب بالذات باشد»، دلیل برای اثبات چیست؟ ۱. اصالت ماهیت ۲. اصالت وجود ۰۳زیادت وجود بر ماهیت ۲. عینیت وجود و ماهیت ۴- محقق دوانی در باب اصالت وجود یا ماهیت به چه نظری قائل است؟ ۱. اصالت وجود در همه وجودات ۲. اصالت ماهیت در همه وجودات ۳. اصالت وجود در ممکنات ۴. اصالت ماهیت در ممکنات ۵- با توجه به اصالت وجود کدام گزینه صحیح است؟
۱. وجود در هر حمل ماهوی حیثیت تقییدی است. ۰۲ وجود علت فاعلی اتصاف ماهیت به وجود است.
۳. وجود موضوع در هر حملی ضروری است. آن حمل وجود بر ماهیت حمل اولی است. ۶- تساوی نسبت ماهیت به وجود و عدم حاکی از چیست؟
۱. وجود نه جوهر است و نه عرضی، ۰۲ وجود عارض ماهیت است. ۳. وجود مشترک معنوی است. عدم نقیضی وجود است. ۷- نسبت وجود به ماهیت مانند نسبت:
۱. جوهر و عرضی است. ャ ظرف و مظروف است.
۲. شیء و حد و مرز آن است. " . علت و معلول است.
F१'•)•)/•)•) صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : حکمت متعالیه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۰ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۹
۸- مراد از «نفسی الامر» در مناط صدق قضایا چیست؟ ۱. عالم امر نفس الشیاء ۳. عقل کلی که همه اصور معقولات در آن مرتسم اند مطلق ثبوت و تحقق اعم از واقع خارجی و اعتباری ۹- کدام مبحث درباره حقیقت وجود است؟ ۱. اشتراک معنوی وجود بداهت وجود ۳. تشکیک مراتب وجود زیادت وجود بر ماهیت ۱۰- نظریه منسوب به حکمای مشاء درباره وحدت یا کثرت وجود چیست؟ ۱. کثرت محضی ۰۲ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت
f .*
وحدت شخصی وحدات محضر
۱۱- از نظر ملاصدرا تخصصی وجود به چیست؟
۱. خصوصیات مراتب تشکیکی ماهیت خصوصیات مراتب تشکیکی وجود فقط
۳. حقیقت وجود فقط حقیقت وجود و خصوصیات مراتب تشکیکی آن
۱۲- «عدم العله عله العدم المعلولی»، عین الصحیح فی تفسیر الکلام: ا. يتكلم على سبيل التقريب و المجاز. ٢. يتكلم عن التأثير الحقيقى العدم فى المعلول. ٢. يدل على أن التمايز بين الأعدام انما هو فرع على ثبوتها. أ. يدل على التمايز بين الأعدام على سبيل الحقيقه لا المجاز ۱۳- به اشکالی که به عبارت «عدم العدم عدم» وارد شده است، چگونه می توان پاسخ داد؟ ۱. خود متناقضی است. ۲. دارای دو جهت متفاوت است. ۳. دارای عقد الحمل و عقد الوضع متفاوت است. ۲. عبارتی انتزاعی و مصداق عدم و ملکه است. ۱۴- از دیدگاه ابن سینا، قضیه «اعاده معدوم بعینه محال است»: ۱. نیاز از اثبات دارد ۲. از متواترات است.
۳. بدیهی و بی نیاز از دلیل است. ۴. یک بحث اختلافی است.
F१'•)•)/•)•) صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۰ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۹ ۱۵- «وجود رابط» به چه معنی است؟ ۱. وجود محمولی ۳. وجود فی نفسه ۱۶- کدام گزینه بیانگر رابطه وجود رابط و مستقل است؟ ۱. اختلاف آنها نوعی است؛ زیرا نیازمندی معلولی به علت در مرتبه ذات او نهفته است. ۲. اختلاف آنها نوعی است؛ زیرا هرگز نمی توان از وجود رابط مفهوم مستقل به دست آورد. ۳. اختلاف آنها نوعی نیست؛ زیرا هرگز نمی توان از وجود رابط مفهوم مستقل به دست آورد. ۴. اختلاف آنها نوعی نیست؛ زیرا نیازمندی معلول به علت در مرتبه ذات او نهفته است. ۱۷- کدام یک از انحاء وجود در مورد «عرضی» صادق نیست؟ ۱. وجود بغیره ۲. وجود فی نفسه ۱۸- کدامیک از موارد زیر از دلایل وجود ذهنی نیست؟ ۱. اثربخشی صور ذهنی ۲. تصور صرف الشیء
۳. حکم ایجابی بر معدومات آ، وصف کلیت و عموم برای برخی از امور
۱۹- مرحوم ملاصدرا معضله وجود ذهنی را چگونه حل می کند؟
1. أن العلم لمّا متحداً بالذات مع المعلوم بالعرض كان كيفاً بالذات و مع المعلوم بالذات جوهراً. ٢. أن العلم لمّا متحداً بالذات مع المعلوم بالذات كان كيفاً بالذات و مع المعلوم بالعرض جوهراً. " هو الفرق فى ايجاب الإندراج بين الحمل الأولى و بين الحمل الشائع فالأول يوجبه دون الثانى.
" هو الفرق فى ايجاب الإندراج بين الحمل الأولى و بين الحمل الشائع فالثانى يوجبه دون الأول.
۲۰- مقصود از «لزوم امکان برای ماهیت» چیست؟ - امکان داخلی در ذات ماهیت است. امکان به حمل شایع بر ماهیت حمل می شود. . برای اتصاف ماهیت به امکان کافی است که ماهیت من حیث هی را لحاظ کنیم.
ماهیت علت مقتضی برای تحقق و لحوق امکان است.
)•)•/)•)•'F१
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : حکمت متعالیه ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ) ۱۲۲۰۲۰۰ - الهیات - فلسفه و کلام اسلامی ۱۲۲۰۴۶۹ ۲۱- از نظر علامه طباطبایی، در مورد مقسم اعتبارات سه گانه ماهیت کدام گزینه صحیح است؟ ۱ . ماهیتلا بشرط مقسمی که همان کلی طبیعی و موجود در خارج است. ۲. ماهیت لا بشرط مقسمی که با کلی طبیعی موجود در خارج متفاوت است. ۳. ماهیت لا بشرط مقسمی که نسبتش به مصادیقش مثل نسبت پدر به اولاد است.
۴. ماهیت لا بشرط مقسمی که نسبتش به مصادیقش مثل نسبت آباء به اولاد است.
- --------- ۲۲- کدام گزینه در مورد ضرورت ازلیه صادق است؟ هی کون المحمول ضروریاً للموضوع
۱. لذاته مع الوجود لا بالوجود ۲. لذاته من دون آی قید و شرط
۳. لذاته بالوجود لامع الوجود " : حين ذات الموضوع وجوداً قائماً بنفسه
۲۳- فصل چه نسبتی با جنسی دارد؟
۱. فصلی ذات جنسی را سبب می شود. تحصل ذات جنس را سبب می شود.
۳. مقوم جنسی است و آن را تقسیم می کند. مقستم نوع است و جنسی را تقویم می کند. ۲۴- امکان وقوعی عبارت است از:
۱. آنچه از فرضی وقوع آن محال لازم نیاید آنچه از فرضی وقوع آن محال لازم آید
۳. سلب ضرورت از جانب موافق · سلب ضرورت از جانب مخالف ۲۵- کدام مفهوم امری نامعقول است؟
ا. امتناع بالغير ۲. امکان بالغیر . امکان بالقياس ۲۶- امکان بالقیاسی الی الغایر در کدام یک از موارد زیر صدق نمی کند؟
۱. یک واجب الوجود با معلول واجب الوجود دیگر ۲. واجب بالذات و ممکن معدوم
۳. دو ممکن الوجود بالذات ۴. دو واجب الوجود بالذات ۲۷- چرا متکلمان به جای «وجوب» قائل به «اولویت» شده اند؟
۱. جهت احتراز از تعداد قدما . برای اثبات قدرت مطلقه خدا
۳. جهت احتراز از فاعلی موجب شدن خدا چون عقل قدم زمانی معلولی را جایز نمی شناسد
F१'•)•)/•)•) صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :