نمونه سوال درس علوم قرآنی 4 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم قرآنی 4 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
.7 - : نه ا'، د تکنوالیان و علوم قرآنی ۴
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۰
علت تقدم الله در آیه او من یطع الله و الرسول در کدام گزینه آمده است؟ ۱. تعظیم ۲. تشریف ۳. تبرک ۴. تاکید Y — در کدامیک از آیات زیر علت تقدیم، سببیت است؟ فمنکم کافر و منکم مومن " ألهم أرجّل يمشون بها یحب التوابین و یحب المتطهرین فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم
" در کدامیک از گزینه هاي زیر عام نکره در سیاق نهي مي باشد؟ " و أخل الله البيع " فلا تقل لهما أفاً " قد أفلح المؤمنون " فاقتلوا المشركين " آیه فانكحوا ما طاب لكم من النساء با كداميك از گزینه های زیر تخصیص شده است؟ خرمت علیکم آمها تکم "والسارق و السارقه فاقطعوا " فاجلدوا كل واحد منهما خرمت علیکم المیته * سبب اجمال در آیه و طور سینین چیست؟ ( احتمال عطف تقدیم و تاخیر "غرابت لفظ قلب کردن منقول ? - آیه " و اللاتي یا تین الفاحشه با چه آیه اي نسخ شده است؟ ) ... اباحه قتال Y. ارت .Y . نور f غنیمت
Y - از دیدگاه ابن عباس اولین چیزی که از قرآن نسخ شد، کدام آیه بود؟
. . ; . . Y. ... .Y ... - " " - ... ) رواره بحسستین قبله عل ر فيء ۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۹۴ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه از ۴ =
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
.7 - : نه ا'، د ۶-وان ران : علوم قرآنی ۴
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۰
دیدگاه ابن حصار پیرامون نسخ در کدام گزینه آمده است؟ در حکم به نسخ به نقل صریح از رسول خدا رجوع مي شود. در نسخ سخن عوام مفسرین مورد اعتماد است.
نسخ متضمن رفع یث حکم و قراردادن حکمي دیگر نمي باشد.
" در نسخ اجتهاد مجتهدین مورد اعتماد است. آیه فان خفتم آلا تعدلوا فواحده بر چه چیزی دلالت دارد؟ تمایل قلبی به زنان نفی عدالت بین زنان Y.
ترس از اختیار زنان " اداي حقوق زنان
بر اساس آیه " و لو کان من عند غیر الله لو جدوا فیه اختلافا کثیر کدامیک از انواع اختلاف در قرآن است؟
) ... تناقض ャ。 تضاد .Y . تلازم .Y . تقسد
آیه حرمت خون در سوره انعام با چه چیزی مقید گردیده است؟
) ... احباط عمل Y. مسفوح " وصیت " ارث " معناي اظهر کلمه باغي ، در آیه افمن اضطر غیر باغ و لا عاد در کدام گزینه آمده است؟
) ... ظالم ャ。 جاهل « : کافر f فاسق \ r
در آیه و اسأل القریه چه نوع دلالتي بکار رفته است؟ " اشاره " تضمّن " مطابقه " اقتضاء
" در آیه فاذ کروا الله عند المشعر الحرام کدام نوع از مفهوم مخالف آمده است؟
" شرط ' غايت " حصر " صنعت
ץ Aץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
.7 - : نه ا'، د ۶-وان ران : علوم قرآنی ۴
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۰
کدامیک از آیات زیر خطاب نوع است؟
& . . . ." . . . Y. 7 . ) یا ادم اسکن یا نوح اهبط یا بني اسرائیل يا ايها النبي
" علت آوردن صیغه جمع برای خداوند در آیه نحن قستمنا چیست؟
۱. تخویف ۲. ابهت ۳. تقدیم و تاخیر آن مقطوع و موصول " در آیه ما کانوایستطیعون الستمع، کدام نوع از مجاز لغوی بکار رفته است؟
۱. اطلاق اسم ملزوم بر لازم ۲. اطلاق اسم وارد بر محل آن
۳. اطلاق سبب بر مسبب ۴. وصف بعضی به صفت کل 入\ " در آیه واجعل لی لسان صدق فی الاخرین ، وجه مجاز در کدام گزینه امده است؟
۱. اضافه شیی به نام ضد آن ۲. نامیدن شی به اسم آلت آن
۳. اطلاق شیی به نام خود ۴. نامیدن شیی به ضد آن ༣ ༢
" در کدامیک از گزینه های زیر اطلاق تثنیه بر مفرد آمده است؟ ۱. آلقیا فی جهنم ۰۲قال رب ارجعون ۳. الطلاق مرتان T : إرجع اليهم
" - کدامیک از آیات زیر بر تغلیب دلالت دارد؟
۱. الله یتوفی الانفس ۲. بل انتم قوم تجهلون ۳. یا حسره علی العباد ۴. و هم فی الغرفات آمنون
در آیه والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالغرجون القدیم طرفین تشبیه چگونه است؟ ۱. حسی - عقلی ۲. حسی - حسی ۳. عقلی - عقلی ۴. عقلی - حسی " در کدامیک از گزینه های زیر، قاعده آن است که پایین تر به بالاتر تشبیه گردد؟ ۱. ذم ۲. سلب ۳. ایجاب ۴. مدح
" در عبارت و انه فی آم الکتاب لفظ آم برای چه چیزی عاریت گرفته شده است؟
۱. نفسی ۲. اصلی ۳. فرع ۴. قول " نوع استعاره در آیه و آنزلنا الیکم نوراً مبیناً در کدام گزینه آمده است؟
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۹۴ ت=
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسي مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
.7 - : نه ا'، د ۶-وان ران : علوم قرآنی ۴
را تحتی ** در د: الهیات (علوم قرآن و حدیث )۱۲۲۰۱۹۰
* سبب کنایه در آیه اتبات یدا آبی لهب در کدام گزینه آمده است؟
۱. توجه دادن به عاقبت کار ۲. توجه دادن به قدرت عظیم ۳. رها کردن لفظ به مجملتر آن ۴. تصریح از کلماتی که ذکر آنها زشت است
" در کدامیک از آیات زیر تعریض بخاطر مذمت است؟
1. أ أتخذ من دونه آلهه ٢. إنما يتذكر اولوا الالباب
۳. بل فعله کبیرهم هذا ۴. ومالی لا أعبد الذی فطرنی " در کدامیک از آیات زیر قصر افراد آمده است؟
۱. رتی الذی یحیی و یمیت ٢. ألا إنهم هم السفهاء
٢. إنما هو إله واحد ۴. و ارسلناک للناس رسولاً
" علت حصر در آیه ایاک نعبد چیست؟
۱. معرفه بودن مسند الیه ۲. نکره بودن مسند ۳. مقدم داشتن معمول ۴. مثبت بودن مسند
" در آیه انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب چه نوع علمی ذکر شده است؟
۱. جدل ۲. جبر ۳. نجوم ۴. هندسه
" مثل من جهل شیناً عاداه در کدامیک از آیات زیر آمده است؟
۱. لاتجهر بصلانک و لاتخافت بها ۲.لافارض و لابکر عوان بین ذلک " بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ٢. أيود أحدكم أن تكون له جنه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴
- =۱۰۱۰/۱۰۱۰۳۲۹۴ ت
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :