نمونه سوال درس شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس شناخت نهج البلاغه 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عنوان درس : شناخت نهج البلاغه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی) الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۸)
- قصائد "السبع العلویات" به چه کسی منسوب است؟
١. ابن ابی الحدید معتزلی ۲. ابن میثم بحرانی
۳. ابوجعفر حسنی نقیب ۴. سلیمان بن مهران اسدی
۲- جمله "اینخدز عتی الستیل و لا یرقی الی الطیر" از کیست؟
۱. سبط بن جوزی ۲ - حضرت علی(ع) ۳. ابن ابی الحدید ۲. عبدالحمید بن یحیی
۳- نفر دوم خاندان نبوت چه کسی است؟ ۱. پیامبر اکرم(ص) ۲ - حضرت علی(ع)
۳. امام حسن(ع) ۴. حضرت فاطمه زهرا(س)
۴- بنا بر مقدمه شرح ابن ابی الحدید، چه کسانی در شرق و غرب جهان اسلام قدرت را قبضه کردند و هر حیله ای را به کار گرفتند تا نور حضرت علی(ع) را خاموشی سازند؟
۱. بنی عباسی ۲. آل بویه ". بنی امیه ۲. بنی نضیر
--l............... علامه سط ابن جوزی معتقد است که حضرت علی(ع)، کلماتی را بر زبان می آورد که سرشار از —A
۱. بلاغت ۲. وعظ ۳. شگفت ۲. عصمت ۶- عبارت "ذروه العلیا" به چه معناست؟
۱. تاریکیهای جهالت ۲. گمراهی ۳. اوج ترقی ۲. صبح سعادت ۷- حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، خلافت را به چه چیزی تشبیه کرده است؟
Y . جامه ŚĆ Y آسیا .Y. :. •: Y . کوه
A— يعسوب " به چه معناست ؟
"ו ()"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از ۴


***
. . .
芒藥 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شناخت نهج البلاغه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی) الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۸
۹- معناي عبارت محباً غال و مبغض قال در کدام گزینه آمده است؟
دوست بدخواه و دشمن بدخواه ' دشمن بدخواه و دوست غلو کننده " دشمن و دوست غلو کننده .Y . دوست غلوکننده و دشمن بدخواه ۱۰- حضرت علی(ع)، هادي به چه چیزی بود؟ Y -- . Y .. ހަކީ .Y . فضائ .Y . اعظ حکومت رستگاري ثل مو
۱- حضرت علی(ع) علاقه خود به چه چیزی را از علاقه طفل شیرخوار به پستان مادر بیشتر مي داند؟ W ... دنیا ャ。 مرگ .Y . عدالت .Y . اسلام ۱۲- استاندار بصره در زمان حکومت حضرت علي (ع) چه کسی بود؟ عثمان بن حنیف " مالك اشتر عبدالحمید بن یحیی محمدبن حنفیه ۱۳- معنای جمله برآ النسمه چیست؟ دانه را شکافت. " انسان را آفرید. " سکوت کردہ پیمان گرفت.
WP— حضرت علی(ع) بخشیدن مال در غیر موردش را چه مي داند؟
عدول از عدل " اسراف و تبذير " آرمانخواهی جور و ستم Δ\- معنای " جلب شعیره. در کدام گزینه آمده است ؟ • * . 1 * -- Y. ') : آتش Y - باز . Y بازیچه سرح دننرل سوز الی پوسبب -جو هن تعتياده ۱۶- در دوره خلافت عباسیان، قدرت واقعی در دست چه کسانی بود؟ بویه طميون بنی امیه لا حوارزمي
"ו ()"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴***
. . . 藥〜 کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : شناخت نهج البلاغه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی) الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۸
۱۷- بخش عمده زندگي شريف رضي در چه قرني بود؟ نیمه اول قرن چهارم ' نيمه دوم قرن پنجم " نیمه دوم قرن چهارم ' نيمه دوم قرن سوم
WA— مراسم سوگواری در ماه محرم ն پایان کدام دولت ادامه داشت ؟
’’ بنی عباس " آل بویه " دیلمیان خوارزمی ۱۹- جریان شیعه زدایی به فرمان چه کسی به طور رسمی و همه جانبه شکل گرفت؟
"" معزالدوله " معاویه " مطیع لله سید رضی
۲۰- سیاست قرن چهارم بر چه چیزی استوار بود؟
گسترش فرهنگ در نقاط مختلف گسترش حق مداري " گست. ش تشیع در بغداد ' ته سعه عدالتخه ا : . . .. كع سی بسیع در ب بو هي و فرهیختگي
۲- شیخ مفید کدام کتاب را برای مادر سیدرضي تالیف کرده است؟
احكام النساء " تلخيص البيان " معاني القرآن " الشافي في الامامه ۲۲- سیدرضي براي سامان دادن تعلیم و تربیت خود کدام مدرسه را و در کجا تاسیس نمود؟
W ... دارالعلم - محله کرخ بغداد ャ。 دارالحکمه –محله کرخ بغداد
" بیت الحکمه - محله کرخ کوفه " بيت العلوم - محله ربع بغداد ۲۳- کدامیلث از گزینه های زیر از تالیفات پس از نهج البلاغه مي باشد؟
’’ غررالحکم و دررالکلم " الملاحم
" الخطب المعربات " الاصنام
"ו ()"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۴

***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : شناخت نهج البلاغه ۱
رشته تحصیلی / کد درس : نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی) الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی ۱۲۲۰۱۸۸
۲۴- سیدرضی نهج البلاغه را از جهت سند به چه صورت آورده است؟ ۱. خاستن ۲. مرفوع ۳. معنعن ۲. مرسل ۲۵- نگارش کدام کتاب انگیزه اي جهت نگارش نهج البلاغه توسط سید رضی شد؟ " مصادر نهج البلاغه "مجازات آثار النبويه
۲۶- سید رضی بیشتر از کدام زاویه به سخنان حضرت علي (ع) نگریسته است ؟ . Y
فقه و مذهب " فصاحت و بلاغت
"سند راویان " جلالت و اعتبار علمی
۲۷- از دیدگاه شهید مطهري روح حضرت علي (ع) در اصطلاح عرفا داراي کدامیک از مراتب زیر است؟ شگفت آور هم جانبه " انسان كامل " اعجاب برانگیز ۲۸- کدام دانشمند نهج البلاغه را مهمترین سرچشمه اصول عقاید مي دانست بطوری که متفکران شیعه آنرا مورد توجه و تعلیم قرار داده اند؟ هانري کربن "شیخ آقابزرگ تهراني .Y . شهید مطهري f جُرج جرداق ۲۹- کتابخانه بیت الحکمه در محله کرخ را چه کسي تأسیس کرده بود؟ " علم الهدي " بهاء الدوله دیلمي "یاقوت حموي شاپور بن اردشیر
۳۰- در کدام عصر تعداد بسیاری از کتابخانه هاي مصر به آتش کشیده شد؟
هنگام استیلاي زنادقه ’’ عصر طغرل بیلٹ سلجوقی *. هنگام انقراض دولت فاطمي Y هنگام استیلاي فرنگیان
"ו ()"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :