نمونه سوال درس کلیات علم رجال نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات علم رجال نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
-وان شرمن : کلیات علم رجال
رشته تحصیلی/کد * : الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی۱۲۲۰۱۸۷
- شیوه گزینش و تلخیص کتاب رجال کشي توسط شیخ طوسي به چه مسئله اي انجامید؟ ظهور روایات متعارض با یکدیگر ャ。 جرح و ذم راویان شیعه مذهب " مفقود شدن پاره اي از محتویات آن " افزوده شدن اضافاتي بر اصل کتاب Y نجاشي در شرح حال کدام کتاب رجالي، توصیف فیه آغلاط کثیره را آورده است؟
الفهرست اختیار معرفه الرجال
" الوجيزه في الرجال "مجمع الرجال طریق تحمل کشي در اغلب احادیث چگونه بوده است؟
مناوله و وجاده " وجاده و اجازه " سماع و قرائت " املاء و سماع " کدامیک از موارد زیر از امتیازات رجال کشي مي باشد؟
" تقدم زماني " تصحيف " تعليقات تکیه بر مرسلات * چرا شیخ طوسي در بغداد، غالبا بحثها را به صورت تطبیقي ارائه مي کرد؟ توجه و استناد به شیوه شیعي در علوم مختلف ' احاطه او بر علوم مختلف عصر خود
.Y . جامعیت و کمال در استفاده از این شیوه
" بدلیل برخورد مذاهب مختلف با یکدیگر ساختار کتاب رجال شیخ طوسي بر چه اساسي مي باشد؟ ) ... نقل قول Y طبقات نگاري
" عدم باب بندي تکیه بر اصول اولیه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه از ۵
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA SG
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
-وان شرمن : کلیات علم رجال رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی۱۲۲۰۱۸۷
بر پایه نظر میرداماد، شیخ طوسي در معرفي اصحاب هر امام، قصد معرفي چه کساني را داشته است؟ کسانی که امام را ملاقات نموده اند. " آنانکه عصر امام را درک کرده اند. - -- - - f - - - .., .7 . Y“ انانکه از صحابه خاصی امام بوده اند. کسانی که از امام روایت کرده اند.
Л.
شیخ طوسي در کتاب خود، در باب اصحاب امام صادق(ع) ابتدا عنوانهاي موجود در کدام کتاب را آورده
است ؟ ) ... کتاب ابن عقده " مستدرك الوسائل
علامه مامقاني غالبا در تمییز مشترکات بر اساس شیوه چه کتابي عمل کرده است؟
' جامع الرواه " الفهرست "منتهي المقاصد مقباس الهدایه " مؤلف کتاب قاموس الرجال چه کسي است؟
) ... مامقاني ャ。 اردبيلي
"محمد تقي شوشتري " حسین تفرشي کدامیک از گزینه های زیر از ویژگیهاي قاموس الرجال مي باشد؟
) ... عدم وجود اشتباه در اسامي و کنیه ها و القاب
جدا نمودن توثیقات متاخرین از توثیقات قدما
" نام بردن از بسیاری از منافقان در بخش صحابه پیامبر
" ضبط در نسبت دادن اقوال و آراء " " جامع ترین کتاب رجالي تالیف شده در دوره صفویه کدام است؟
"منهج المقال "تهذيب الاحكام " خلاصه الاقوال " ايضاح الاشتباه
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۵
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA SG
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي --- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
-وان شرمن : کلیات علم رجال رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی۱۲۲۰۱۸۷
" کدام دانشمند در کتاب خود پنج کتاب از اصول اولیه رجالي شیعه را گردآوري کرده است؟ 。ャ ... ) محمد بن حسن طوسي سيداحمدبن طاووس حلي : I < * f .* محمد بن عمربن عبدالعزیز احمد بن حسين غضائري | _ \ Y.
ین جمله در تعریف کدامیلت از گزینه های زیر است؟ اصل و قاعده اولی درباره هر مومنی که درباره او ذمّی
نرسیده باشد ؟
اصاله العقل " اصاله الایمان " اصاله الضبط " اصاله العدل از دیدگاه علامه حلي، ترخم یکي از معصومین(ع) بر شخصي، نشانه چیست؟
) ... وثاقت Y. ضبط .Y . تعديل f عدالت " کدامیک از کتابهای زیر به نجاشی استناد کرده اند؟
- - 。ャ -- - - -
" تاريخ ابن عقده رجال ابن فضال
" المعتبر محقق حلي رجال ابن عقده
- \ Y |
صول ثمانیه مشتمل بر چه کتابهایي است؟ اصول ثانویه رجالي " اصول اولیه و ثانویه " اصول اوليه " اصول قرون میاني تعارض بین نظر کشي و نجاشي در چیست؟ ’’ جرح و تعدیل شرح حال برخي راویان
تاریخ و انساب "مصادر رجال آنها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۵
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA SG
***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسي
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : .
-وان شرمن : کلیات علم رجال رشته تحصیلي/کد درسی
الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی۱۲۲۰۱۸۷
کتاب نجاشی به چه دلایلی نزد رجالیون شیعه ممتاز بوده است؟
’’ عدم تعارض روایات عدم تضعیف نجاشي " تنوع اطلاعات و دقت مولف " وثاقت مشایخ نجاشي
" موضوع کتاب الفهرست شیخ طوسي چیست؟
"" معرفي منابع اصولي شيعه " معرفي صاحبان تصنیف و اصول " بیان پراکندگي و تشتت اطلاعات راویان بیان طرق موجود در کتب اربعه " وجه اشترالث مشیخه و الفهرست شیخ طوسي در کدام گزینه آمده است؟ اشتمال بر طرق شیخ طوسي تا صاحبان کتب معرفي مشکلات اسناد حدیث " اشتمال بر تعلیقه و شرح احادیث f تنظيم الفبايي در معرفي راويان مختلف ץ ץ – موضوع کدامیلث از کتابهای زیر، ذکر صاحبان اصول و مصنفان پس از شیخ طوسي و معاصران وي است؟ "" معالم العلماء " تلخيص الفهرست " اسماء مشایخ الشیعه " ترتيب الفهرست ۱ - ۲۳
بن داوود چه كسي را کثیر التصانیف " مي داند ؟
" نام اختصاري کتاب رجال النجاشي در جوامع رجالي به چه صورت آمده است؟
f . Y. - .Y *. ... )
جسری جح لمببـہا صامه
" کدامیک از تعابیر زیر، تنها از منابع پس از شیخ طوسي و به نقل از وي بکار رفته است؟ اصحاب حدیث " فاضل بلاكذب t
" أسند عنه مجهول و مکذوب
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۵
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSAAASAAA SG
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :