نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 3 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - - - - ള്ള് مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث) ۱۲۲۰۱۸۵
W— نقية - It . . "در آیه "و هم فی - - و مُعرضون" * ** تا ؟ ۱. الیقظه ۰۲ السهو ٢. النسيان ۴ ، عزوب
۲- بر اساس قول قتاده، مقصود از "اهل الذکر" در آیه "فسئلوا اهل الذکر"چیست؟ ۱. اهل بیت علیهم السلام ۲. صحابه پیامبر(ص)
۲. راویان حدیث پیامبر(ص) ۴. اهلی تورات و انجیل ۳- معنای "آفلا تعقلون" در آیه "لقد آنزلنا الیکم کتابا فیه ذکر کم آفلا تعقلون" در کدام گزینه آمده است؟ ١. أفلا تبصرون ٢. أفلا تخشون ٢. أفلا تتدبرون ۴. آفلا تفقهون
۴- مقصود از "بأسی" در آیه "فلمّا آخستوا بأستنا" چیست؟
۱. ثواب ۲. حواسی ۳. دنیا ۴. عذاب
۵- در آیات "قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین... حتی جعلنا هم حصیداً خامدین"کدام کلمه،"واقع شدن در هلاکت" را بیان می کند؟
۱. حصیداً ۲. الویلی ۳. ظالمین ۲. خامدین
۶- خطاب در آیه "قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معی چه کسی است؟
۱. حضرت محمد(ص) ۲. عباد الرحمان ۳. انبیاء الهی ۴. هیچکدام
۷- از دیدگاه "کلبی" مقصود از "مابین آیدیهم"در آیه "یعلم ما بین آیدیهم و ماخالفهم" چیست؟
۱. دنیا ۲. قیامت ۳. طاعات ۴. عقاب
۸- طبق تفسیر قتاده، خداوند برای جدایی آسمانها و زمین از یکدیگر چه چیزی را قرار داد؟
۱. سماء ۲. مطر ۳. هوا ۴. نبات ۹- در آیه "و جعلنا فیها فجاجا"مرجع ضمیر"ها"چیست؟
۱. سماء ۲. جبالی .Y شیاطین .Y . أرض ۱۰- در بیت" و النبع ینبت بین الصخر ضاحیه و النخل ینبت بین الماء و العجل"، مراد از "العجل" چیست؟
۱. السرعه ۲. الطین ٢. الضعف ۴. الساعه
۱۱- آیه "آم لهم آلهه تمنغهم من دوننا" بر چه وجهی بیان شده است؟
۱. تخوایف ۲. تاکید ۳. تقریع ۴. تمانع
f نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۱ از γ«Υ /Υ Υ ΥΔ και***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عنوان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث) ۱۲۲۰۱۸۵ ۱۲- کفار در آیه "یا ویلنا انا کنا ظالمین" بر چه چیزی ظلم نمودند؟ ۱. خداوند ۰۲ نفوسشان ۳. مردم ۱۳- "لذین یخشون را هم بالغیب و هم من الساعه مشفقون "در وصف چه کسانی است؟ ۱۴- خطاب در آیه "و هذا ذکر مبارک فأنتم له مَنکرون " به کدامیک از گزینه های زیر است؟ ۱. مومنان ۲. کفار ۳. مشفقون ۱۵- معنای "جذاذا" در آیه "فجعلهم جذاذا" در کدام گزینه آمده است؟ Y . ترکاً Y رجعاً .Y جهلاً ۱۶- چرا حضرت ابراهیم(ع)، آصنام را شایسته عبادت و پرستش نمی دانست؟ زیرا ... ۱. هیچ نفعی نصیب انسانها نمیکرد و ضرری از آنها دفع نمی نمود. ۲. بتها قدرت تعقل و تفکر در تدابیر امور را نداشتند. ۰۳قدرت آنها از قدرت خداوند متعال کمتر بود. ۴. ایمان به بتها منجر به سوختن در آتش نمرود می شد. ۱۷- خداوند چگونه کافران را در زمره "الاخسرین" قرار داد؟ ۱. بتبیین دینه و شریعته ۲. بتأیید ابراهیم و توفیقه ۳. بتحریق ابراهیم و آصحابه " . بإعطاء ابراهيم اسحاق و يعقوب ۱۸- نفعی که بیش از حد معمول بوده و به سبب آن، حمد و ستایش واجب می شود چه نام دارد؟
۱. صلاہ ۲. المدح ۳. المحابه
۱۹- مقصود از "فاسقین" در آیه " نهم کانوا قوم سوع فاسقین"چیست؟
. کسانی که از طاعت خداوند به سمت معاصی خارج شده اند. کسانی که به ارسال رسنل ایمان نمی آورند و راه عناد را رفته اند. . کسانی که در زمره صالحین نبوده و پیامبران را انکار کردند.
کسانی که منکر خداوند و آفریده های او در همه اعصار شدند.
γ«Υ /Υ Υ ΥΔ και نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۲ از ۴
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ عنوان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث) ۱۲۲۰۱۸۵ ۲۰- طبق برخی از اقوال، کلمه "یسی"، مصغر چه کلمه ای است؟
ا. إنيس ۲. انسان إنس ۲۱- بر اساس آیه "لتنذر قوماً ما آنذر آباء هم فهم غافلون" علت بعثت انبیا چیست؟
۱. ضلالت ۲. تعذیب ۳. غفلت ۲۲- کدامیک از گزینه های زیر به عدم هدایت پذیری غافلوان اشاره دارد؟
ا. وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفم سداً ٢. إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً فهى إلى الأذقان
۳. انا نحن نحی الموتی و نکتب ما قد موا ۴. نما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب ۲۳- قول مشهور در معنای "من اتبع الذکر" چیست؟
ا. من اتبع البرهان ۲. من اتبع الایمان ۳. من اتباع القرآن ۴. من اتباع آیات القرآن ۲۴- "انا نحن "در آیه "انا نحن نحیی الموتی" به کدامیک از گزینه های زیر اشاره دارد؟
۱. معاد ۲. کمالی ۳. قدرت ۲۵- معنای "فعززنا" در کدام گزینه آمده است؟
۱. خقفنا ۲. بعثنا ۳. قواینا ٢. وكلنا ۲۶- بر اساس کدامیک از آیات زیر، کفار، به مجرد تکذیب، رها نشده و گفتار حق برایشان تکرار می گردد؟
۱. قالوا رینا یعلم انا الیکم لمرسلون ٢. و ماعلينا الا البلاغ المبين
٢. قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا " قالوا إنا تطيّرنا بكم لئن لم تنتهوا ۲۷- مقصود از "مدینه " در آیه "و جاء من آقصی المدینه رجل "کجاست؟
۱. عراق ۲. انطاکیه ۳. حجاز ۲۸- عبارت "و الیه ترجعون "اشاره به چه چیزی دارد؟
۱. خواف و ترسی ۰۲ فطرت و ذات ۲۹- " و مالی لا أعبد " در سوره "یسی" به چه چیزی اشاره دارد؟
۱. نفی غير اللَّه ۲. وجود الاله ۰۳ اتمام التوحید
۳۰- "الله" در آیه "قل ادعوا الله آو ادعوا الرحمن" برای بیان چه چیزی است؟
1. رأفت ۲. عزت ۳. رحمت
γ«Υ /Υ Υ ΥΔ και
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۴
***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۳ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث) ۱۲۲۰۱۸۵
γ«Υ /Υ Υ ΥΔ και
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :