نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس علوم قرآنی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي: . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : . سری سوال : یک ۱
.7 - .7 - : نه ا'، د آن ها : علوم قرآنی ۲، علوم قرآنی ۲
********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۸۰- الهیات علوم قرآن و حدیت ۱۲۲۰۴۸۶
در خصوص نسخ مصطلح کدام پاسخ صحیح است؟
۱. تغییر حکم سابق که نزد پیشینیان دایر بوده ۲. حکم شرعی سابق، با تشریعی لاحق کاملا برداشته شود ۲. ایجاد تخصیصی در حکم سابق ۲. ایجاد تقیید در حکم سابق " - عمده ترین شاهد مثال برای قائلین به نسخ کدام آیه است؟
۱. رضاع ۲. عدد مقاتلین ۳. صفح ۴. امتاع " آیت الله خوئی به چه دلیل آیاتی را که پیشینیان گمان نسخ برده اند مورد مناقشه قرار داده است؟
۱. وجود تضاد و تنافی ۲. عدم تضاد و تنافی ۳. خلاف حکمت ۴. خلاف عقلی
" برای اینکه اثر متشابه دفع شبهه شود به چه چیزی نیاز است؟
۱. تفسیر ۲. تاویل " . سبب نزول " ناسخ و منسوخ * - کدام آیات در زمره آیات محکمه قرار دارند؟
۱. آیات مبدأ و معاد ۲. آیات استطاعت انسان ۳. آیات آفرینش ۴. آیات الاحکام اشعری به استناد آیاتی مانند «ولا یحیطون بشیء من علمه» چه چیزی را معتقد است؟
۱. خداوند بر همه عالم قادر است ۲. خداوند به تمام اشیاء آگاهی دارد
۳. خداوند به جهت اقتران ذات او به علم ، عالم است ۴. خاوند به همه چیز احاطه دارد.
از لغت قبیله هذبیل به شمار می آید؟
۰۳ کنود: کفور (عادیات) " . سقايه: اناء (يوسف)
" رای مختار در خصوص حروف مقطعه کدام است؟
۱. حروف سوگند هستند ۲. اشارات رمزی هستند
۳. متشابهات قرآن هستن ۴. حروف مجرده هستند
" از قدیمی ترین کتاب در زمینه اعجاز به شمار می آید؟ ۱. اعجاز القرآن فی نظامه و تالیفه ٢. النباء العظيم ٢. آلاء الرحمان ۴. المعجزه الخالده صفحه ۱ از ۴
የየየም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
مانند: علوم قرآنی ۲ علوم قرآنی ۲ ********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۸۰- الهیات علوم قرآن و حدیت ۱۲۲۰۴۸۶
سخن دانان عرب، اعجاز قرآن را در گروه چه چیزی دانسته اند؟
۱. فصاحت و بلاغت ۲. آوای روح افزا ۳. معارف عالیه ۴. تعالیم حکیمانه
\ \ عبارت «خداوند انگیزه کسانی را که در صدد مقابله برآیند سلب می کند.» در خصوص کدام مورد صحیح است؟
۱. تحریف ۲. تحدی ۳. اعجاز ۴. صرفه " سخن گفتن قرآن از روز قیامت چگونه است؟
۱. آهنگی دلنشین و شیرین دارد ۲. واژگان، گویی سنگهای سختی اند که پرتاب می شوند.
.Y . از کلمات ناآرام و عصبی استفاده می شود. .Y . آهنگی دارد که دل ها را مسخر می کند.
" متاخرین اولین وظیفه مفستر، پیش از ورود به تفسیر آیات را چه می دانند؟ ۱. به دست آوردن سورههای مکی و مدنی ۰۲ به دست آوردن ناسخ و منسوخ
*. به دست آوردن محکمات قرآن f به دست آوردن وحدت جامع حاکم بر سوره
" در خصوص «حسن ختام » ابن ابی الاصبع چه می گوید؟ ۱. لازم است متکلم هدف از سخن خود را بیان کند. ۲. لازم است متکلم سخن خود را با نتیجه پایان بخشد. ۳. لازم است متکلم سخن خود را با لطافت کامل پایان بخشد. آ، لازم است متکلم در جلب نظر شنونده بکوشد. * ابن اثیر درباره تشبیه مفرد به مفرد کدام آیه را مثال آورده؟ ا. وجعلنا الليل لباسا ۰۲ فی جیدها حبل من مسد ٢. قل هو الله احد " . يزيد فى الخلق ما يشاء " تا این که گفته اند: «قرآن مشتمل بر تمامی اصول و مبانی علوم طبیعی است» به کدام آیه استناد کرده اند؟ ۱. علمه شدید القوی ۲ - ما فرطنافی الکتاب من شی ۰۳ خلق الارض و السماوات العلی آ. يزيد فى الخلق ما يشاء " " اعجاز علمی در کدام یک از آیات زیر دیده می شود؟ ۱. فی جبدها حبل من مسد ۲. و السماء بنیناها بأیید " ومن يرد ان يضله صدره ضيقا حرجاً ۴. و کان الله علی کل شیء = صفحه ۲ از ۴
የየየም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
.7 - .7 - : نه ا'، د ۴- همان "ه" : علوم قرآنی ۲، علوم قرآنی ۲
********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۸۰- الهیات علوم قرآن
و حدیت ۱۲۲۰۴۸۶
" در خصوص واژه عرش در آیه «................ و کان عرشه علی الماء» کدام گزینه صحیح است؟ ۱. تشبیه به قدرت خداوند ۲. استعاره از تدبیر امور ۳. تشبیه به علم خداوند ۴. کنایه از عرش تدبیر
قوانین وضعیه به کدام بعد توجه بیشتر نموده است؟
۱. شوون فردی ۲. شوون اجتماعی ٠٢ شوون الهی ٠٢ شوون اخلاقی " " " اسلام در کدام یک از ابعاد از جامعیت کاملی برخوردار است؟
۱. معارف ۲. اصولی ۳ - امور غیبی ۴. احکام " منشأ شبهه تحریف قرآن از کجاست؟
۱. کتب حدیث اهل سنت ۲. اقوالی علماء
۳. تفکرات اهلی کلام ۴. کتب حدیث اهل سنت و شیعه
... – YY
نحریف در لغت به چه معنا می باشد؟ ۱. اضطراب ۲. کفارہ ۳. تزلزلی ۴. وسط
" - کدام یک از موارد در اسلام رابطه انسان را با ملکوت مستحکم می سازد؟
۱. اعتقادات ۲. انتظامات ۳. معاملات ۴. عبادات
" روایت پیامبر اکرم (ص) «من فستر القرآن برآیه فلیتبوا مقعده من النار» دلالت بر کدام یک از معانی تحریف دارد؟ ۰۱ثبت آیه یا سوره برخلاف ترتیب نزول ۲. ایجاد اختلاف در لهجه ۳. تاویل و تفسیر به رای ۲. ایجاد اختلاف در قرائت مشهور
* تبدیل کلمات توسط عبدالله بن ه عود به چه شکل بوده است؟
۱. تبدیل کلمات دشوار به سهلی ۲. تبدیل کلمات ناخوانا ۳. تبدیل کلمات مشکوک ۲. تبدیل کلمات از لهجه عرب به قریش " " چه کسی برای اولین بار شیعه امامیه را از تهمت قول به تحریف مبرا دانسته است؟ ۱. محمد محمد مدنی ۲. محمد عبدالله دراز ۳. رحمت الله هندی دهلوی ۴ - ابوالحسن علی بن اسماعیل اشعری
የየየም•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسي ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستي : . ما تشريحي : . زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : . سری سوال : ۱ یک
.7 - .7 - : نه ا'، د ۴- همان "ه" : علوم قرآنی ۲، علوم قرآنی ۲
********** الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات ومعارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۸۰- الهیات علوم قرآن
و حدیت ۱۲۲۰۴۸۶ " نخستین کسی که در خصوص مساله تحریف کتاب نوشته چه کسی بود و نام کتاب وی چه می باشد؟ ۱. نعمت الله جزایری - منبع الحیاه ۲. سید ابوالقاسم خویی - البیان ۳. امام خمینی (ره) - انوار الهدایه ۴. علامه جواد بلاغی - آلاء الرحمان Y入
" نسخ در کدام یک از موارد زیر اتفاق افتاده است؟
۱. نسخ در مجموع یک شریعت ۲. نسخ در کلیه احکام یک شریعت
۳. نسخ برخی از احکام شریعت سابق ۴. نسخ در اصول یک شریعت
" آیه «مصدقا لما بین یدی من التوراه و لا حل لکم بعض ما حرم علیکم» دلالت بر کدام مورد دارد؟ ۱. محکم و متشابه ۲. ناسخ و منسوخ ۳ - اسباب نزول ۴. اعجاز قرآن
" - کلمه کرسی در آیه «وسع کرسیه السماوات و الارض» کنایه از چه می باشد؟
۱. تدابیر کاملی خداوند ۲. پایه های تخت خداوند ۳. علم کاملی خداوند ۴. سلطه کاملی خداوند
۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۴۴۶ = نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه " از "

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :