نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱. تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱. تفسیر قرآن کریم (۲). تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷ - الهیات -علوم قرآن و حدیث آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - ۰ تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶. - ۱۲۲۰۴۸۳
۱- تصغیر در آیه "یا بنیلا تقصص رؤیاک"به چه منظوری است؟
۱. شفقت ۲. تحقی ۳. تعظی ۴. تظلم ۲- نام برادر یوسف که از جانب مادر با او مشترک بود در کدام گزینه آمده است؟
۱. یا میل ۲. راحیلی ۳. یهودا ۲. بنیامین
۳- "کذب " در آیه "و جاوا علی قمیصه بدام کذب" در معنای چیست؟
۱. کاذب ۲. کذاب ۳. مکذوب ۴. مکذب ۴- دعای "اللهم انی اسألک بان لک الحمد لا اله الا انت المنان..."را چه کسی به یوسف آموخت؟
۱. جبرئیل ۲. یعقوب ۳. لاوی ۴. عزیز
۵- کدامیک از گزینه های زیر به علم تعبیر خواب در یوسف(ع) اشاره دارد؟
۱. تأویل الاحادیث ٢. غالب على أمره ۳. کذلک مکتا ۴. لطائف صنعه
۶- پیراهن یوسف از چه سمتی پاره شده بود؟
ا. بين يمين ۲. من قبل ". من يسار " . من ذبر ۷- توصیف گاوهای لاغری که توسط گاوهای فربه خورده شدند در کدام گزینه آمده است؟
۱. سیمان ۲. عجاف .Y یا بسی ۴. خضر ۸- حضرت یوسف خوشه هایی گندم را در کجا به مدت هفت سال نگهداری کرد؟
۱ . بادیه ۲. مکیال ۳. الکناریج ۴. الجب ۹- چرا یعقوب از فرزندان خود خواست تا از درهای مختلف وارد شوند؟
۱. خاف علیهم العین ٢. ليأكلوا الطعام ٢. أن لايسرقوا الكيل ۴. لیجلسوا علی مائده
۱۰- علت ازبین رفتن بینایی چشمان حضرت یعقوب در کدام گزینه آمده است؟ ۱. لکثره الغیظ علی اولاده ۲. لکثره بکائه من الحزن
۳. لامساک من البکاء الکثیر ٢. الإسترجاع يوسف على أبيه
γ«Υ /Υ Υ ΥΔΥΥ صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱. تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱. تفسیر قرآن کریم (۲). تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷ - الهیات -علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ - , آموزشی دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - , تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
۱۱- معنای "لاتثریبا" در آیه "لاتثریب علیکم الیوم فیما فعلتم" در کدام گزینه آمده است؟
۱. لا آکل ۲. لا بعث ۳. لا عیب ۴. لاجرم
۱۲- بر اساس تفسیر قمی، پیراهنی که بر تن یوسف بود، از کجا آورده شده بود ؟
۱. الجته ۲. الجب ۳. مصر ۴. کنعان
۱۳- جبرئیل خطاب به یوسف، علت خارج شدن نور نبوت از فرزندان او را چه بیان نمود؟
۱. لدخوله علی ملک مصر ۲. لعظمته علی اخوانه ٢. الإبتلائه فى أمر نبوّته " . لم تنزل إلى الشيخ يعقوب
۱۴- از دیدگاه امام هادی(ع)، سجود یعقوب و فرزندانش در مقابل یوسف، به جهت چه بود؟
۱. للنظر الی یوسف و آصحابه ۲. طاعه الله و تحیه لیوسف
۳. شکراً لله و ملک مصر ۴. لعباده الله و الشکر منه ۱۵- بر اساس تفسیر عیاشی به نقل از امام صادق(ع)، شیاطین در تمثال کدامیک از گزینه های زیر بر انبیاء وارد می شوند؟
۱. الانسان ٢. المجرمين ۳. الملائکه ٢. الأموات
۱۶- از نظر امام علی بن الحسین(ع) اولین بلائی که بر یعقوب و آل یعقوب نازل شد چه بود؟
۱. التعب و المشقه ۲. کید اخوه یوسف ۳. ابیضاض عین یعقوب ۴. الحسد لیوسف
۱۷- از زمانیکه یعقوب، یوسف را از دست داد، هر روز چه عملی را انجام می داد؟
۱. ذبح کبشاً سمیناً ٢. أنفق الطعام إلى الفقراء ٢. قنع إلى ظاهر الدنيا ٢. أطعم عائلته المسكين
۱۸- در تفسیر علی بن ابراهیم،"اسرائیل الله"به چه معنا آمده است؟
۱. محب الله ۲. قدره الله ۳. ملک الله ٢. خالص الله ۱۹- هنگامی که برادران یوسف تصمیم گرفتند به نماز بایستند، امام خود را چه کسی قرار دادند؟
۱. لاوی ۲. یهودا ۳. النه ۴. یعقوب ۲۰- در عبارت "قد شغفها خباً "مقصود از "الشغاف" چیست؟
1. حجاب المرأه ۲. امتناع القلب ۳. حجاب القلب ۴. تنویر العقل
r نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ تا صفحه ۲ از γ«Υ /Υ Υ ΥΔΥΥ

***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۴۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱. تفسیر ترتیبی قرآن کریم۱. تفسیر قرآن کریم (۲). تفسیر ترتیبی قرآن کریم ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چندبخشی ۱۲۲۰۱۷۷ - الهیات -علوم قرآن و حدیث ۱۲۲۰۴۸۳ - , آموزشی دینی و عربی ۱۲۲۰۴۹۹ - , تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۶
۲۱- مقصود از "یعصرون" در آیه "عام فیه یغاث الناس و فیه یعصرون" چیست؟ ا. يقدمون ۰۲یفسدون ". يمطرون ٢. يأكلون ۲۲- مقصود از "راب" در عبارت "رجع الی ربک فسئله..."چیست؟
۱. زلیخا ۲. الملک ۳. یعقوب ۴. العزیز ۲۳- آیه "بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم ان کانوا اینطقون" از زبان چه کسی است؟
۱. یوسف ۲. یعقوب ۳. ابراهیم ۴. جبرئیل የf– بر اساس تفاسیر تعداد فرزندان بنیامین چقدر بود ؟
ا. اربع بنين ۰۲ ثلاث بنین ۳. ابنان اثنان ۴. ابن واحد ۲۵- جمله یوسف " آیتها العیر انکم لسارقون "مصداق کدامیک از گزینه های زیر است؟
۱. سرقت ۲. کذب ۳. تسلیم ۴. تقیه ۲۶- مقصود از "آسف" در آیه "و قال یا آستفی علی یوسف "چیست؟
۱. آشد الحزن ٢. أشد البكاء ۳. الصبرالجمیل ۴. کظم کثیر ۲۷- یعقوب از چه کسی در مورد روح یوسف در میان ارواح سوال نمود؟
۱. جبرئیل ۲. تر بالا ۳. میکائیل ۴. اسرافیل
۲۸- یعقوب از چه فاصله ای بوی پیراهن یوسف را حس کرد؟
۱. من مسیره ثمانی لیال ۲. من مسیره عشر لیال ۳. من مسیره سبع لیال ۴. من مسیره ثلاث لیال ۲۹- هنگامیکه یعقوب از دنیا رفت، یوسف، استخوانهای او را در کجا دفن نمود؟ ۱. مکه مکرمه ۲. انطاکیه ۳. کنعان ۴. بیت المقدسی
۳۰- حضرت علی(ع) در تفسیر چه چیزی فرمودند:"هو تعظیم جلال الله عز و جل و تنزیهه عمّا قال فیه کل مشرکا"؟
۱. الحمدلله ۲. لا اله الاالله ۳. سبحان الله ۴. الله اکبر
γ«Υ /Υ Υ ΥΔΥΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۳ از ۳

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :