نمونه سوال درس دین بودا نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس دین بودا نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۷۱
۱- در کدام مجموعه مطالب و امور مربوط به آیین به نحو مبسوط تری از سوتاها شرح و تفسیر شده است؟ ۱. دیگانیکاها ۲. آتها کاتهاها ۳. وینایاها ۴. آبهای داماها ۲- مطابق با آموزه های چهار حقیقت شریف ، مبداً رنج چیست؟
۱. آگاهی ۲. تولد ۳. تمایلات ۴. نادانی
۳- سه رکن آیین کهن بودایی یا به عبارتی سه مشخصه هستی کدام است؟ ۱. دهرمه، ناپایداری اشیاء، سه کالبد ۰۲ رنج جهانی ، دوازده زنجیرعلی، دهرمه ۰۳رنج جهانی، ناپایداری اشیاء ، عدم جوهر ثابت ۴. ناپایداری اشیاء، سه کالبد، دهرمه ۴- بودا در جواب کاچانا واقعیت هستی را چه چیزی معرفی می کند؟ ۱. امری بین هستی ونیستی ۲. تولد و مرگ ۳. عدم f لحظات آنی و زودگذر A— در قانون سلسله ی علل ومعلولات علت پیری و مرگ چیست؟ ۱. بیداری ۲. عشق ۲. دگرگونی ۴. تولد ۶- سامسکارا با کدام مفهوم مترادف است؟
۱. اویدیا ۲. مایا ۳. کارما ۴. سامسا را
۷- در تقسیم بندی سلسله عللی دوازده گانه؛ علل و عناصری که از زندگی های پیشین به ما منتقل شده اند کدامند؟ ۱. نادانی، اسم و صورت ۲. نادانی، تاثرات گذشته
t . Y.
پیری و مرگ، زایش و پیدایش . اگاهی، اسم و صورت
۸- با در نظر گرفتن رابطه ادراک و آگاهی ، مراحل آگاهی کدام است؟ ۱. احساس ، ادراک، تأثرات ذهنی ۲. تصور، تصدیق، ادراک
۳. تأثرات ذهنی ، احساس ، ادراک ۲. ایجاد ، توسعه ، انحلال
۹- فرونشاندن عطش تمایلات و آزادی از سلسله علل پیدایش ها و رنج جهانی چیست؟
۱. نیروانا ۲. ویجنایانا ۳. کامه ۴. اسکاندا
)・W・ハ・い・YY管・
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
י تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دین بودا رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۷۱ ۱۰- مکتب فلسفی تراوادا چه نظری راجع به واقعیت وجود انسان داشتند؟ ۱. معتقد بودند که هیچ خود فردی وجود ندارد و هستی سرابی بیش نیست. ۲. آگاهی دلیل پیدایش و تولد است. ۳. انسان مرکب از ترکیبات گذران عناصر ناپایدار است. ۴. بر این باور بودند که وجود انسان معطوف به آگاهی است. ۱۱- شش فضیلت بودی ساتواها کدام است؟ ۱. سروری و شادی، پاکی، تهذیب اخلاق، صبر و بردباری، تفکر و مراقبه، فرزانگی ۲. بخشش و ترحم، همت و نیروی معنوی، تهذیب اخلاق، صبر و بردباری، تفکر و مراقبه، فرزانگی ۰۳ درخشان و فروزان، نیک سرشتان، تهذیب اخلاق، صبر و بردباری، تفکر و مراقبه، فرزانگی ۴. درخشان و فروزان، نیک سرشتان، تهذیب اخلاق، صبر و بردباری، تفکر و مراقبه، ایر درمه، ۱۲- آوالوکیتشوارا در سرزمین ژاپن چه نام دارد؟ ۱. آمیتابه ٠٢ کوان يين ۳. پادماپانی ۴. کوانون ۱۳- به طور خلاصه نظریه هستی شناسی مکتب هترواداین تیره ی تراوادای بودایی کدام است؟ ۱. اصالت ذهنی حقایق باطنی ۲. عدم اصالت عینی واقعیتهای عالم ۳. اصالت عینی واقعیتهای عالم ۲. اصالت ذهنی واقعیتهای عالم ۱۴- در مبانی آیین بودا، مقصود از صورت کدام عناصر هستند؟ ۱. عناصر روانی و ذهنی ۲. عناصر طبیعی و روانی ۳. عناصر مادی و ذهنی ۲. عناصر طبیعی و مادی ۱۵- کدام گزینه دربرگیرنده ی تعریف مثبت فلسفه ی بودایی است؟ ۱. نفی آیین علیت ۲. عناصر گردهم آمده ۳. جوهر ثابت و روح " عدم جوهر ثابت ۱۶- آریادوا از اندیشمندان و متفکران کدام مکتب بودایی است؟ ۱. سوترانتیکا ۲. وی باشیکا ۳. مادیامیکا ". ويجنياناوادا
・W・ハ・い・YY管・) صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ عن-وان درس : دین بودا
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۷۱
۱۷- باتوجه به مبانی مکتب سارواستی وادین ، به طور خلاصه علت کلی یا علت غیر مستقیم کدام است؟
۱. پدیدآورنده ی لحظات مستمر و یکسان است.
۲. پدیدآورنده ی عناصر پلید ناشی از اعمال پیشین مثل غرایز است. ۳. پدیدآورنده ی همهی عناصر دیگر است جز خودش . آ، پدیدآورنده ی خودش و عناصر مادون خودش است. ۱۸- اساسی مکتب مادیامیکا کدام است؟
۱. واقعیتهای ناپایدار ۲. تسلسل اشیاء ۳. خلا جهانی ۴. جریان لاینقطع ایجاد ۱۹- رساله آبی دارما کوشا اثر کدام اندیشمند مکتب ویجنایاناوادا است؟
۱. واسوبندو ۲. اشوا گهوشا ۳. انسانگا ۲. میتریه ناده
۲۰- در مجموعه عناصر حیات از نظر بوداییان مأخذ حسی چیست؟
۱. نیروها ۲. مفاهیم ۳. ماده f احساسی
۲۱- در مکتب ویجنایاناوادا دنیای خارجی چه ماهیتی دارد؟ ۱. رؤیا و سراب است. حقیقی و واقعی است . ۳ دنیا مادی واقعیتی انکار ناپذیر است .Y . پی در پی در حال تغییر است. ۲۲- مطابق با تقسیم بندی عناصر مادی پنج موضوع اداراک کدامند؟ 。ャ ۱. رنگ و صورت، نیرو، صدا، لمس پذیری، ادراک
۳. تصور، میل، خواست، لمسی، ادراک ۴. فهم ، صوت، لفظ، تعقل، ادراک
رنگ و صورت، صوت، بو، مزه، لمس پذیری
۲۳- با توجه به جدول ۷۵ عنصری بودایی، کدامیک از جمله عناصر لایتناهی غیرترکیبی است؟
۱. تأثرات دیرینه ۲. آگاهی خالصی ۳. مفهوم ذهنی ۴. فضای لایتناهی
۲۴- اشوا گهوشا واقعیت مطلق را چه می نامد ؟
۱. دوکهه ۲. درمه ۳. تاتها تا ۴. انته
۲۵- کدام یک از مکاتب ذیل به مکتب ایده آلیسم صرف مشهور است؟
۱. مادیامیکا ۲. سارواستی وادین ۳. وی باشیکا ". ويجنياناوادا
صفحه ۳ از ۴
・W・ハ・い・YY管・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دین بودا رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۷۱ Y2— اصل عدم روشنایی مصداق چه امری است؟
۱. نادانی ۲. ناخودآگاهی ۳. تعلقات ۴. دانایی ۲۷- مبانی مکتب ویجنایاناوادا در کدام رساله بیان شده است؟
۱. مولامادهیه میکه کاریکا ۲. لانکاواتاراسوترا
٠٢ رتناولی ٠٢ شونيه سپتاتی ۲۸- وصف ناپذیری اشیاء به کدام یک از خلاهای هفتگانه ی جهانی برمی گردد؟
۱. خلاً متقابل اشیاء نسبت به یکدیگر ۲. خلاً جوهر ذاتی و خلا هستی
۰۳ خلاً خصائص و کیفیات ۲. خلا جوهرها و تعریف ناپذیری ماهیت اشیاء ۲۹- چرباتسکی راجع به شونیاتا یا خلاً چه تعبیری دارد؟
۱. نسبیت جهانی ۲. عدم جوهر ۰۳ چیز صرف ۴. ماهیت توهمی ۳۰- روش استدلالی ناگارجونا ی حکیم چه بوده است؟
۱. تمثیلی ۲. جدلی ۳. تحلیلی ۴. سفسطه
= صفحه ۴ از ۴
・W・ハ・い・YY管・) نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :