نمونه سوال درس ادیان ایران پیش از اسلام 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان ایران پیش از اسلام 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . کارشناسی
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۰.۳ اتحاد ایرانیان و سوری ها با فنیقی ها، سومری ها و یهودی ها. دادن آزادی مذهبی و سیاسی از سوی هخامنشی ها به سوری ها. ۲- اختلاف بنیادین در دو قلمرو پارتی از چه ناشی می شد؟
۱. ترکیب نژادی ، تفاوت نظام دینی-سیاسی ۲. ترکیب جمعیتی ، تفاوت نظام شورایی - سیاسی
۳. ترکیب نژادی ، تفاوت نظام اجتماعی- اقتصادی ۲. ترکیب جمعیتی ، تفاوت نظام دینی- اقتصادی
۳- کدام مفهوم نزد آریایی های هندی و ایرانی منشأ واقعی اخلاق بود؟
۲. آرته ۳. اهورا ۴. هوما
۴- در آیین مزدایی ابتدایی بجز اهورامزدا کدام ایزد - بانوها پرستش می شدند؟
۲. میترا و وارونا ۳. آذر و آناهیتا ۴. وارونا و ایندرا
۵- آسیانی ها درباره ی زندگی و جهان چه باوری داشته اند؟ ۱. زندگی آفریده ی یک ایزد و جهان خاستگاه حیات بود. ۲. زندگی آفریده ی یک ایزدبانو و جهان یک باردار بود. ۲. زندگی آفریده ی طبیعت و جهان زاینده و مؤنث بود. ۴. زندگی آفریده ی یک نیروی ماورایی و جهان باردار کننده بود.
۶- زروان در زبان پهلوی به چه معناست؟
۲. زمان درنگ خدایی ۳. زمان بی مانند ۰۴زمان کرانه مند
۷- زروان با خدای بزرگ کدام آیین انطباق دارد؟
۲. مزدیسنا ۳. مانویت ۴۔ میترائیسم
۸- در کهن ترین سند پیداشده متعلق به حدود ۱۴۰۰ پ.م، نام میترا همراه نام کدام خدا آمده است؟
۲. شاماشی ۳. اناهیتا ۴. وارونا
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
عن-وان درس : ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۸ ۱- چه امری اقوام سوری را با ایرانیان آشتی داد؟ ۱. پشتیبانی هخامنشی ها از سوری ها در برابر استیلاگران بابلی و آشوری،
آ، پشتیبانی هخامنشی ها از سوری ها در برابر استیلاگران فنیقی ها و مصری ها.
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰
۱. میترا و آناهیتا
۱. زمان بیکران
۱. دهریه
۱. ایندرا
"ו."וץ. ו. ון. ו. ו
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان ایران پیش از اسلام ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۸
۹- در بیت خجسته فریدون از مادر بزاد / جهان را یکی دیگر آمد نهاد، مقصود از نهاد چیست؟
۱. سازمان اجتماعی ۲. بهره وری از جهان تن ". شیوه ی مهری ۴. سرشت و ذات ۱۰- اردوی سور آناهیتا به معنای چیست؟
۱. رود نیرومند بی عیب ۲. افسانه ای رودهای بلند
۳. ایزد نجات بخش آب ها ۴. آب های پاک چشمه ها ۱۱- در تکوین عالم از منظر اسطوره های ایرانی دوره ی آفرینش جهان به چه دوره ای اشاره دارد؟
۱. دوره ی جدایی ۲. دوره ی حیات ۳. دوره ی آمیختگی ". دوره ی بنیادها țY– برابر فارسی اهورامزدا کدام گزینه است؟
۱. خالق ازلی ۲. سرور دانا ۳. خدای نیکی ۴. دانای ابدی ۱۳- کدام یک از پژوهشگران زیر آیین زرتشت را دوگانه پرستانه می داند؟
۱. هنینگ ۲. هستینگز ۰۳ هینلز ۴. دوشن گیمن ۱۴- در گات ها چه برداشتی از امشاسپندان شده است؟
) ... عبارت اند از؛ نام ماه های دوازده گانه ی سال خورشیدی،
۲. عبارت اند از: صفت های برجسته و عینیت یافته ی اهورامزدا،
۳. عبارت اند از؛ وجود های مطلق روحانی و مظهر اخلاق،
۴. عبارت اند از؛ موجودهای نیمه روحانی - نیمه جسمانی، ۱۵- مسئله ی خیر و شر در دین زرتشت ، کدام یک از جنبههای این دین را پررنگ تر نموده است؟
۱. جنبه ی فرجام شناختی ۲. جنبه ی الاهی
۳. جنبه ی انسان شناختی ۴. جنبه ی اخلاقی ۱۶- مفهوم معادل اعراف که در کتاب مینوخرد و ارداویرافنامه آمده است چیست؟
۱. بئوز ۲. همستکان ۳. دئنا f چنونت ۱۷- جشن سده " مصادف با چیست؟
۱. جمع آوری خرمن ۲. برگشت گله و رمه ۳. کشف آتش ۴. آفرینش جان داران
"ו."וץ. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۸ ۱۸- هنگام نماز بامداد در آیین زرتشت چه نام دارد؟
۱. آزیرنگاه ۲. هاونگاه ۳. اشاهنگاه ۴. رپتونگاه ۱۹- در کتابهای پهلوی عمر دوازده هزار ساله ی جهان چگونه پایان می یابد؟
۱. آغاز دوره ی رستاخیز ۲. با از بین رفتن خمسه ی مسترقه
۳. فروهری شدن جهان ۴. از میان رفتن اهریمن ۲۰- جشن های ماهانه ی دین زرتشت کدامند؟
۱. جشن های همخوان نام ماه با نام روز ۲. جشن های ویژه ی فروشی ها و ارواح طیبه
۳. جشن های افروختن آتش در اول پنجه ۴. جشن های نزول فروهرها ۲۱- نه پارچه بودن سدره نمونه ی چیست؟
۱. نه دیو دربند انسان ۰۲نه پایه ی جهان هستی
". نه دوره ی پالایش روح ۴. نه دوره ی آیینی مقدس ۲۲- تنها شرط ازدواج استتر زنی چه بوده است؟
۱. پسری که از این زناشویی به وجود می آمد به فرزندی جد مادری خود درمی آمد.
۲. زوجین متعهد می شدند یکی از پسران خود را به فرزندخواندگی شخصی در گذشته درآورند.
۰۳ دختر متعهد می شد در تمام عمر خود تقاضایی نداشته و محرومیت از ارث پدر و مادر را بپذیرد.
آ، پیوند زناشویی نه تنها در طول زندگی بلکه پس از درگذشت، در دنیای دیگر نیز جدایی ناپذیر باشد. ۲۳- بنا به گواهی وندیداد رسم دخمه گذاری در کجای ایران رایج بود؟
۱. در شهر هره وایتی ۲. در شهر کاخره ۲. در غرب ایران ۴. در جنوب ایران ۲۴- زرتشت کدام مراسم را با جدیت مردود شمرد؟
۱. مراسم مذهبی قربانی کردن گاو ۲. مراسم دخمه گذاری و نوشیدن هوما
۳. مراسم مربوط به پرستش ایزدبانوها ۴. مراسم دفن میت در شب ۲۵- در کتابهای پهلوی آرته ایشتار ها به چه طبقهای اطلاق می شد؟
۱. کشاورزان ۲. هیربدان ۳. سپاهیان ۴. صنعتگران
"ו."וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : ادیان ایران پیش از اسلام ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۸ ۲۶- در ایران باستان، کدام شخصیت مذهبی همچون پاپ مسیحیان تلقی می شد؟
۱. زرتشت توم ۲. موبد یزشنگر ۰۳ دستور ۴. اندرزبد ۲۷- مهم ترین و نخستین بخش اوستا چه نام دارد؟
۱. یشت ها ۲. یسنا ۳. ویسپرد ۴. گات ها ۲۸- "فر "(خورانه) یعنی چه؟
۱. یکی از عنصرهای چهارگانه که در کتیبه های بسیار کهن در ردیف اهورامزدا از آن یاد شده است.
۲. فرد روحانی ناظر بر مراسم قربانی و واسطه ی میان خدا و آدمیان است.
۳. تکمله ی موعظه ی مذهبی درباره ی مبحث هایی مرتبط با مبحث های فصل های گاهان است.
۴. موهبت الاهی است که به هر انسانی شایستگی می بخشد تا مأموریت خود را به انجام برساند. ۲۹- کدام یک از رسم های زیر، رسمی رایج در میان اقوام کاسپی و آلبانی بوده است؟
۱. قربانی گاو ۲. نوشیدن هوم ۳. احترام به سگ ۴. شمایل نگاری مذهبی ۳۰- تثلیث اهورامزدا ، مهر، ناهید در زمان کدام سلسله ی پادشاهی پرستش می شد؟
) ... دوره ی پارتی ها ۲. دوره ی هخامنشی ها ". دوره ی اشکانی ها f دوره ی سلوکی ها
صفحه ۴ از ۴
"ו."וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :