نمونه سوال درس متون عرفانی عربی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس متون عرفانی عربی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور - کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
پیران صوفیه ۴. بزرگان اهل عرفان
اثبات جسم یا صفت های جسمانی برای حق تعالی
رؤیت حق تعالی در عالم خلقت
پاى غرور او را بیچاره کرد.
غرور پای گمراهی است.
بردن بلا و سختی
خطر درنوردیدن
- آتش نفسی، مادر همه ی آتش هاست.
اتش دوزخ ترسناک تر از اتش دنیوی است.
سخن های مربوط به نفسی
هوا و هوس فردی
یاران معارف ۴. صاحبان دلی
صفحه ۱ از ۴
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۳
عن-وان درس : متون عرفانی عربی ۱
۱- منظور از «شیوخ هنه الطائفه» چه کسانی ه تند ؟
Y. ۱. اوتاد و اولیا ۲. جوانان صوفیه ۲- تمثیلی به چه معناست؟
ャ ۱. اثبات جسم برای حق تعالی
t ۲. رؤیت حق تعالی در صورتهای موجود ۳- جمله ی «... زلْت به قدم الغرور...» یعنی چه؟
。ャ .۱. پای غرور او را بلغزاند
f .٢. پاى غرور به وسيله ى او بلغزيد
۴- مقام یعنی چه؟ اء ما يتحقق به المريد بمُنازلة المراد من الأداب. " ما يتحقق به العبد بمنازلتة من الآداب ممايتوصل اليه بنوع تصرف. " بمعني يردُّ علي القلب من غير تعمّد منهم و لاجتلاب و لاكتساب. " وهو كل أحد موضع اقامته عندذلك و ماهو مشتغل بالرياضة له. ۵- واژه ی «هجوم محذور» در کدام گزینه درست معنا شده است؟ 。ャ ۱. آمدن نابهنگام بلا و سختی r
یورش برحذرشدگان
۶- مراد از «الهتنی التاز الکبری عن هذه النار» چیست؟
ャ .۱. آتش بزرگ بر آتش کوچک استوارتر است * .۳. آتش شیطانی بیشتر هر آتشی آدمی را مشغول می کند ۷- مراد از «احادیث نفس» چیست؟ ャ ۱. سخن های نفسانی t هوا و هوس نفس . Y. ۸- «علم الیقین» از آن چه کسانی است؟ r
۱. خردمندان ۲. یاران دانش
מוץץן \ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی -
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : متون عرفانی عربی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۳ ۹- «سفساف الاخلاق» یعنی چه؟
۱. سفسطه ی اخلاقی ۰۲یاوه گویی ۳. اخلاق بی معنا و یاوه آ، اخلاق پست و زشت ۱۰- حقیقت توبه در کدام گزینه درست معنا شده است؟
۱. پشیمانی ۲. دوری از گناه ۳. بازگشتن ٠٢ نلغزيدن ۱۱- کارهای «حرام و ممنوع» کدام است ؟
۱. المحظورات ۲. الدواعی ٢. التأقّب ٢. الأعمال المانعة ۱۲- «آماده شدن» در زبان عربی به چه معناست؟
۱. التهاییع ٢. التأقّب ۳. العزیمة ٢. الأنتباه ۱۳- «جماع» در اصطلاح اهل عرفان کدام است ؟
۱. نزدیکی ۲. گردهمایی
۳. مجتمع ۴. جمع و مجموعه ی چیزی ۱۴- جمله ی «خشنودی نیکو در آنچه به آن رسیده است»، برابر کدام گزینه ی زیر است؟
1. جيّدالرضا فيماينا ۲. جیدالرضا فیما قدینا
۳. خسن الرضا فیما قد نال " . خسن الرضا فيما ينال ۱۵- جمله ی «هر کسی پرهیزگاری را ضروری بداند...»، برابر کدام گزینه ی زیر است؟
۱. من لزم التقوی.... ۲. فقدلزم من تقوی.... ٣. حتی يلزم التقوى... . ٠٢ ليلزم من التقوى
۱۶- «هرگاه بنده به پیشواز قضای حق رود و در برابر تقدیر خداوند سرفرود آورد»، تعریف کدام اصطلاح است؟
۱. توکلی ۲. رجا ۰۳ تسلیم ۴. امید
۱۷- «لایتطیرون» به چه معناست؟
۱. پرواز نمی کنند. ۰۲ فال نمی گیرند. ۲. افسون و تعویذ نمی کنند. آبادیگران همنوا نمی شوند.
۱۸- به عقیده ی ابوعلی دقاق پس از «توکل» چه درجه ای است؟
۱. صبر ۲. رضا ۳. تفویض ۴ - تسلیم
מוץץן \ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی - مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : متون عرفانی عربی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۳ ۱۹- حضرت محمد ( صی ) صبر را چگونه تعریف کرده اند؟
1. ان الصبر عند الصدمة الأولي ٢. ان الصبر علامة من الأيمان
" ان الصبرعلي المكتسب ٢. ان الصبر مع الله عزوجل أشد ۲۰- جمله ی «تجرع المرارة من غیر تعبیس» گفته ی چه کسی و درباره ی چه حالی است؟
۱. حضرت علی(ع)، صبر ۲. جنید بغدادی، صبر
۳. ابوعلی دقاق، رضا ۴. حمدون قصار، تسلیم ۲۱- از نگاه خفیف شیرازی مرتبه ی پس از «متصبر» چیست؟
) ... صبور Y. صبار .Y . صبر f صابر ۲۲- کدام یک از کلمه های زیر - به ترتیب - معنای درست واژگان «هنگامی که، ناگهان، دخترک» اند؟
ا. اذا، فجأة، صبية ٢. اذ، فجأة، ناعمة ۳. بینا، اذ، جاریة آ. زمان، اذا، جوارية ۲۳- برابر عربی « از تو می خواهیم که از ما راضی باشی» کدام گزینه ی زیر است؟
۱. نرید ک عنا الرضا ۲. نرید منک عنا راضی ۳. نسألک عنا راضی ۴. نسألک الرضا عنا ۲۴- «اخلاصی» یعنی چه؟
۱. حالتی که سبب شود تا سالک را از خیانت بازدارد.
۲. هنگامی که همه ی کارهای سالک به خاطر خدا باشد.
۳. سالک به خدا با کمک به دیگران نزدیک شود.
آن به دست آوردن خوشنامی نزد مردم که خشنودی خدا را در پس دارد. ۲۵- «مطالعة النفس) یعنی چه ؟
۱. خواندن درباره ی نفسی ۲. بررسی درباره ی خود
۲. دیدن خویشتن ۰۴ظهور و بروز نفس ۲۶- معنای درست واژگان «عثرة، آنفة، طاری» به ترتیب در کدام گزینه است؟
۱. سختی، عزت نفس، راهرو ۲. لغزش، غرور، رهگذر
۳. خطاها، عزت نفس، رهرو ۴. سختی ها، غرور، رهگذر
מוץץן \ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . : کارشناسی -
--- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عن-وان درس : متون عرفانی عربی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۳ ۲۷- «فتوت» در اصطلاح عرفا به چه معناست ؟
۱. جوانمردی ۲. از خود گذشتن ۳. ایثار
۲۸- چه کسی اصحاب کهف را جوانمردانی که بی واسطه به خدای تعالی ایمان داشتند، نامید؟
۱. نصرآبادی ۲. ابوعلی دقاق ۳: محمدبن علی ترمذی
۲۹- «ان آعطینا، آثرنا، و ان شنعنا، شکرنا» گفته ی کیست؟ ۱. شقیق بلخی أ : سهل بن عبدالله ٢. امام جعفر صادق (ع ) ۴۔ ذوالنون مصری
: ................... ۳۰- «تم هاتف به أيضا من والله ما لهذا خلقت ولابهذاآمرت» کدامیک جای خالی را کامل می کند؟
۱. جانب هاتف ۲. عند هاتف آ - الفضيل بن عياض ۴. قربوس سرجه
ΥΥ/ΥΥΥΔ Ε.
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۴ از ۴
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :