نمونه سوال درس تاریخ فرق اسلامی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فرق اسلامی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : تاریخ فرق اسلامی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۲
۱- مفهوم اصلی و بنیادین واژه ی «فرقه» چیست؟ ۱. گروه گرایی ، دسته بندی ۲. گسستن ، تفاوت نهادن
۰۳ کوچک کردن ، جزئی نمودن ۴. بزرگ کردن ، کلی نمودن
۲- از نظر «ابوالقاسم کعبی» امت اسلام به چه گروهی اطلاق می شود؟ ۱. به گروهی که به وحدانیت خدا، نبوت پیامبر و اعجاز قرآن باور دارند. ۲. به گروهی که شهادتین بر زبان جاری سازند. ۳. به گروهی که به نبوت پیامبر(ص) و آنچه آورده ایمان داشته باشند. آن به گروهی که به خداوند و رسولش ایمان دارند و پاداش وجزای الاهی را می پذیرند.
۳- کدام گزینه از عوامل برون دینی پیدایش فرقه ها شمرده می شود؟ ۱. عامل انسانی ۲. مسئله ی جبر و اختیار
۳. مسئله ی خدا، اسما و صفات وی ۴. حدود ایمان و اسلام
۴- بنابر دیدگاه «اسفراینی» مقصود از فرقه ی ناجیه چه گروهی است؟
۱. معتزله ۲. شیعه ۳. مرجئه ". اهل سنت
۵- محوری ترین اندیشه ی «قدریه» چیست؟
۱. امامت و خلافت ۲. اختیار ۳. جبر ۴. ایمان
۶- به چه دلیل «معبد جهانی» مورد وثوق بوده است؟
۱. اقرار به امامت علی(ع) ۰۲ پرهیز از جریان حکمیت
۲. راستگویی در نقل حدیث ۲. عقیده به ارجاء ۷- «مرجئه ی قدرته» به چه کسانی می گویند؟
۱. غیلانیه ۲. بکریه ۳. ضراریه ۴. معتزله ی بغداد ۸- از نظر «جعد بن درهم» کفر چیست؟
۱. عدم اعتقاد به حکمت خدا ۲. باور به امکان رؤیت خدا
۳. شناخت خدا و تکذیب او ۰۴ جهل و نادانی نسبت به خدا
\•\•|\•\•የየصفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : تاریخ فرق اسلامی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۲ ۹- مهم ترین اندیشه ی «جهم بن صفوان» چیست؟
ا. مخلوق بودن صفات خدا ۲. موجودیت خدا در همه جا
" . تنزيه مطلق خداوند ۰۴ فنای بهشت و دوزخ ۱۰- باور زنادقه ی جاهمیه درباره ی خدا چه بود؟
۱. اسم و صفات خدا مخلوق است.
۲. خدا در دنیا و آخرت به چشم سر دیده می شود.
۳. عذاب قیامت وجود ندارد و خدا گناه کاران را در همین دنیا عقوبت می کند.
۲. هر که خدا را بشناسد هرگز به آتش دوزخ نمی رود ۱۱- بغدادی نخستین خاستگاه «تشبیه» را چه کسانی می داند؟
) ... غالیان شیعی ャ。 هشامیه .Y . مشابهه .Y . خابطيه ۱۲- از دیدگاه مشابهه، «استواء بر عرش» چگونه تفسیر می شود؟
۱. تأویل شدنی است. ۲. تعبیری فلسفی دارد.
۲. تفسیری صددرصد روایی می یابد. ۴. همان معنای ظاهری را می رساند ۱۳- «ارجاع» به معنای بی طرفی سیاسی به دوران کدام یک از خلفا برمی گردد؟
۱. ابوبکر ۲. عمر ۳. عثمان ۴ - حضرت علی (ع) ۱۴- رساله ی العالم و المتعلم نوشته ی کیست؟
۱. ابن ابی دؤاد ۲. ابوحنیفه ۳. محمد بن حنفیه ۴. ابراهیم نخعی ۱۵- کدام شخصیت در شمار مبلغان مرجئه ی سیاسی است؟
۱. حسن بن محمد حنفیه ۰۲ عمرو بن مره
۰۳طلق بن حبیب عنزی ". عمر بن ذر ۱۶- کدام گزینه در تقسیم بندی بغدادی راجع به طرفداران نظریه ی ارجاء نمی گنجد؟
۱. مرجئه ی قدریه ۲. مرجئه ی خالصه ۳. مرجئه ی جبریه ". مرجئه ی خوارج
\የየ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : تاریخ فرق اسلامی ۱ رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۲ ۱۷- چرا خردگرایان اسلامی خود را( اهل توحید) خوانده اند؟
۱. چون؛ صفات خدا را از صفات زاید بر ذات نفی می کنند.
۲. چون؛ معتقدند که این نام به عدل و حکمت خدا اشاره دارد.
۳. چون؛ معتقدند نفی صفات زاید بر ذات همان تعطیل صفات است.
f چون؛ معتقدند در کنار خداوند قدیمی دیگر نیست. ۱۸- عصر طلایی معتزله در فاصله ی حکومت کدام خلفای عباسی بود؟
۱. از حکومت هارون الرشید تا پایان حکومت مأمون ۲. از حکومت مأمون تا پایان حکومت واثق
۰۳ از حکومت معتصم تا پایان حکومت متوکل ۴ - از حکومت منصور تا پایان حکومت معتصم ፃ\– «محنه» یعنی چه؟
۱. تفتیش عقاید ۲. سختگیری ۰۳ درد و رنج بی پایان ۴: جاسوسی ۲۰- اگر شکل گیرایی اندیشه ی اعتزال به قدریه ی نخستین بازگردد ، نخستین اصلی از اصول معتزلیان چیست؟
۱. توحید ۲. منزلت بین منزلتین
۳. اختیار و اندیشه ی قدر ۰۴ امر به معروف و نهی از منکر ۲۱- «احباط و تکفیر» از فروع چه اصلی است؟
۱. حسن و قبح عقلی ۲. نسخ شرایع " : اصل عدل " وعد و وعيد ۲۲- در منابع معتزلی پیشینه ی معتزله به چه دوره ای برمی گردد؟
۱. دوره ی اتباع ۲. دوره ی تابعین ۳. دوره ی صحابه ٠٢ دوره ی اهل بيت ۲۳- «قاضی عبدالجبار» طبقات معتزله را چند طبقه دانسته است؟
۱. ده طبقه ۲. هفت طبقه ۳. دوازده طبقه ۴. چهارده طبقه ۲۴- کتاب «اصولی خمسه» از کیست؟
۱. نظام معتزلی ٢. ابوالهذيل علاف ۳۔ واصل بن عطا ۴. هشام بن عمرو ۲۵- چرا «نظام» مورد انتقاد سخت اهل سنت قرار گرفته است؟
۱. به دلیل تعارضا کلامی وی با آنان ۲. به دلیل گرایش وی به ثنوی گری
۳. به دلیل نظریه ی «جزء لایتجزای» وی ۴. به دلیل گرایش فلسفی وی
\የየ•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
سری سوال : ۱ یک
۴. طفرہ
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : تاریخ فرق اسلامی ۱
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات ومعارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۶۲
۲۶- نظریه ی «صرفه» چیست؟ ۱. همه ی چیزها یکباره ایجاد شده و کم کم از حالت پنهان به ظهور تبدیل شدند. ۲. روح جسمی لطیف است که به صورت تداخل در جسم کثیف درآمده است. ۳. خداوند مخالفان عرب را از آوردن همانندی برای قرآن منصرف بداشت.
f شیء متحرک فاصله ی میان دو نقطه از مسافت، بدون طی نقاط میان آن، رد می شود.
۲۷- مهمترین نظریه ی «بشر بن معتمر» چیست؟ ۱. تأویل ۲. تولید ۳. تجسیم
۲۸- «راهب معتزلی» لقب کیست؟
۱. جعفر بن حرب ۲. معمربن عباد " . بشربن معتمر ۴۔ عیسی بن صبیح ۲۹- ابوعلی جبایی درباره ی «اسماء ا...» چه نظری داشت؟
۱. تابع قواعد عادی صرف و نحو و زبان عربی است. ۲. همه ی آن ها جنبه ی تعبدی دارند.
۳. همه ی آن ها عین صفات اوست. ۴. خداوند عالم به اسم هایش شناخته می شود. ۳۰- بزرگ ترین دانش نامه ی عقاید اسلامی چه نام دارد؟
١. الجامع الکبیر ٢. الإستطاعه
۳: المغنی فی اصول الدین آ، المجموع من المحیط بالتکلیف
صفحه ۴ از ۴
\የየ•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :