نمونه سوال درس دین خاور دور نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس دین خاور دور نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۱. چارچوب میثاق علوی ۲. نیروی آسمانی و مردم ۳. مکاتب سنتی باستانی ۴. مشاوران اعظم خاقان
صفحه ۱ از ۴
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
عن-وان درس : دین خاوردور
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۱
۱- در تفکر چینی یک کندهٔ هیزم خشکیده مظهر چیست؟ ۱. یانگ ۲. تائو ". شی " : يين
Y– مسؤولیت خاقانهای چین از لسوی چه نهادی به آنها القاع دهی شده است؟
۳- تپه و خاکریزهای مرتفع در روستاهای چینی به علامت چه چیزی برافراشته می شد؟ ۱. حاصلخیزی زمین Y. خدایان آسمانی ۳. خشکسالی زمین آ. محراب أسمان ۴- کتاب شهر چینی تألیف کیست؟
۱. یانگ چو ۲. سیمون " منسيوس ". کنفوسيوس
۵- کدام جنبه حاوی تعالیم عرفانی قوی و نیرومند مذهب تائوئیزم است؟
۱. جنبهٔ سحری و جادویی ۲. جنبهٔ اجتماعی و سیاسی ۳. جنبهٔ رسمی متناوب ۴. جنبهٔ فلسفی
۶- بنابر کتاب تائو ته چینگ وو-وی به چه معناست؟
۱. عدم وابستگی به مخلوقات در ایجاد عمل متناسب با تائو ۲. بدون من بودن ، انانیت و تجلی طبیعت تائو ۳. سکون نفسی ، عدم تعدی و عمل همراه با تسلیم آموزون ساختن رفتار و گفتار با سکون و آرامش تائو
۷- کدام کتاب کنفوسیوس دقیقاً نوشته خود او می باشد؟ ۱. سالنامهٔ بهار و پاییز ۲. کتاب تاریخ ۳. کتاب شعر ۴. کتاب تبدیلات ۸- کتاب " تعالیم مین دربردارندهٔ چه مضامینی است؟ ۱. نکات برجستهٔ فلسفهٔ کنفوسیوسی و نمایانگر شخصیت وی ۲. ارتباط نظم و طبیعت جهانی با وظایف اخلاقی انسان ۳. رابطهٔ حقیقی بین اشخاص و وظایف و سازمانها متضمن مفهوم مطلوب آنها ۴. تعلیم و تربیتاصول شرافت و بزرگواری در رفتار شاهزادگان
۹- در کدام گزینه معنای درست الی" نیامده است؟
۱. ادب و انسانیت Y آرمان نظام اجتماعی ۲. سرمشق کامل اعمال اجتماعی و مذهبی ۴. آسوده تنی و بی توجهی به منطق
V"וץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : دین خاوردور رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۱ ۱۰- بنا به دیدگاه کنفوسیوسی تعریف اصلاح عناوین چیست؟
۱. تنظیم رابطهٔ حقیقی و حقوقی بین اشخاصی
۲. تهذیب اخلاق و سیاست مدن به تطهیر و تصفیه صورت و ظاهر میسر است.
۳. دوستی و همکاری صحیح بین پادشاهان و رعیت
۴. عمل به حکم و مواعظ پیشینیان ۱۱- از نظر چوشی تمام موجودات در عالم هستی حاصل چه اوامری هستند؟
۱. قوهٔ حیاتی و قانون عقلانی ۲. نیروی افراط و قوهٔ تفریط
۰۳ نظم اخلاقی و کمال اجتماعی ۴. کنش و واکنش ماده و جان ۱۲- کلمهٔ " شینتو از ریشهٔ چه زبانی است؟
) ... ژاپنی ャ。 کره ای .Y . چینی ۴. هندی ۱۳- نزد ژاپنی ها کدام جانور بعنوان رسول خدایان علوی پرستیده می شود؟
۱ . ماهی ۲. سوسمار ۳. راسو ۴. روباه ۱۴- آریوبو حاصل ترکیب شینتو با چه مذهبی است؟
۱. بودایی ". تائویی ٠٢ گنوستيسيسم ۴. یوگا ۱۵- کدام گزینه از قوانین اخلاقی بوشیدو محسوب نمی شود؟
۱. عدم عزت نفسی ۲. حق شناسی ۳. جرأت ۴. وفاداری ۱۶- موتسو در ورای روابط پنجگانه چه امری را دارای اهمیت بیشتری می داند؟
۱. بی باکی ۲. چالاکی ۳. عشق ۲. بخشش ۱۷- کدام حکیم سرشت انسان را ذاتاً بد می دانست؟
۱. موتسو ۲. لائوتسه ۳. منگ آ. سون تسو ۱۸- دین بودا عمدتاً از طریق متون ترجمه شده کدام فرقه در چین گسترش یافت؟
۱. چان ۲. گردونهٔ کوچک ۳. ذن ۴. مهایانا
صفحه ۲ از ۴
V"וץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : دین خاوردور رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۱ ۱۹- مکاتب بودایی که وارد چین شدند چه رابطه ای را با هم در پیش گرفتند؟
۱. نسبت به همدیگر مماشات و دارا داشتند. ۲. با همدیگر تقابلی داشتند.
۳. نسبت به هم موضع خنثی داشتند. ۴. نسبت به هم موضع تکذیب و تکفیر داشتند. ۲۰- «مکتب مراقبه» نام دیگر کدامیک از مکاتب زیر است؟
۱. چن-ین ۲. چنگ -شیه ٠٢ چو-شی ۴. چان ۲۱- کدام فرقهٔ بودایی به نگرش نهضتهای مسیحی نزدیک است؟
۱. سان لو آ ، سرزمین پاک ۳. هوآ-این ۴. وینایا ۲۲- در مکتب مادهیه میکه پدیده ها چه ماهیتی دارند؟
۱. واقعیتی خیالی و ایده آل هستند. ۲. پدیده ها واقعی تلقی می شوند.
۳. واقعیتی مرکب از روح و ماده دارند. ۰۴ پدیده ها غیر واقعی هستند. ۲۳- از میان نوکنفوسیوسیان مکتب چوسی به چه مکتبی شباهت دارد؟
۱. نوافلاطونیان ۲. پندارگرایان ۳. افلاطونی ۴ - فیثاغورثی ۲۴- در قرون اولیهٔ مسیحی کدام دین غربی در چین نفوذ یافت؟
۱. اسلام ۲. میترائیسم ۳. مانویت ۴. یهودیت ۲۵- مکتب تندایی با نام چه کسی عجین است؟
ا، شين رن ۲. سایکو ۳. شوتوکو ". هونان ۲۶- مکتب شینگون آموزه های خود را بر چه چیزی متمرکز نموده است؟
۱. شخصیت بودای تفکر و مراقبه، ویروچانا
۲. نیروهای اسرارآمیز محیط اطراف انسان
۳. مناسک دینی و زندگی اخلاقی
۴. رابطهٔ نیروهای شفابخش خورشید و نیروهای اخلالگر آسمان ۲۷- ویژگی مکتب نی چی رن چیست؟
۱. عرفانی بودن ۰۲ نظامی گری و نویدبخش بودن
۳. توجه به اجتماع ۴. اخلاقی گری
صفحه ۳ از ۴
V"וץ"ו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عن-وان درس : دین خاوردور
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۶۱
۲۸- هونن تمایل داشت اعتقاد خود را در کار نجات بخش بودا متجلی سازد، او این کار را از چه طریقی میستر می دید؟ ۱. مطالعهٔ صرف سوتره ها ۲. مراقبهٔ مداوم و درست ۳. ملتزم شدن به دیرنشینی ۴۔ تکرار عبارت نمبوتسو ۲۹- در ادبیات ذن ، هایکو " چه چیزهایی را معرفی می کند؟ ; , , ۱. تبلیغ اعتقادات دینی به شکل عمومی
۳. گرایش به سکوت و آرامش و خلوت گزینی ۲. شگفتیهای پایدار و زیباییهای روحانی
یباییهای ناچیز و ناپایدار طبیعت
۳۰- کدام فرقهٔ جدید ژاپنی پرستش یک خدای متعال را تعلیم میدهد؟
۱. کن کو کیو ۲. سوکاگاکایی ۳. انجمن آزادی کامل ۲. دین خرد آسمانی
V"וץ"ו. ו. ון. ו. ו
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :