نمونه سوال درس ادیان هند 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان هند 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ادیان هند۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۰
۱- تعریف دین هندویی از نگاه هندوها چیست؟
۱. مجموعه ای اعتقادها و سازمان های بی شمار و درهم آمیخته که از زمان پیدایش وداها به ظهور رسیده و تا کنون ادامه دارد. ۲. مجموعهای اعتقادهایی که پیش از پیدایش وداها در سرزمین هند به ظهور رسیده و تا کنون ادامه دارد. ۳. مجموعه ی اعتقادهایی که پیش از پیدایش وداها رشد نموده و در دوره ی تکمیل وداها به اوج خود رسید و تا کنون ادامه دارد. ۴. مجموعه ای اعتقادهایی که از نوشته های ودایی شکل گرفته، تا زمان ورود مسلمانان به هند ادامه یافته و تاکنون ادامه دارد. ۲- بومیان ساکن هندوستان پیش از ورود آریایی ها چه کسانی بودند؟ ۱. سکاها ۲. هارا پاها ۳. دراویدی ها ". بيرهورها ۳- کلمه ی ودا در زبان آریایی به چه معناست؟ ۱. خردمند ۲. علم .Y . آواز f ستایش
۴- در ریگ ودا خدای طوفان چه نام دارد؟
٠١ ويشنو آ ، اوشس ۳. ایندرا ۴. وارونا
۵- نام انسان نخستین در ریگ ودا چیست و پس از مرگ دچار چه سرنوشتی شده است؟ ۱. یاماه پس از مرگ خدای مردگان شده و بر جهان مردگان حکومت می کند. آ، وایو؛ تبدیل به خدای باد شده و ارواح مردگان را به جهان دیگر هدایت می کند. ۳. ویشنو؛ پس از مرگ در غالب خدای آفتاب بر پرستندگانش ظاهر می شود. ۲. برهمنسپتی، پس از مرگ خدای خدایان گشته و بر عالم روحانی احاطه دارد.
۶- در باور هندوها نظم کیهانی یا نیرویی که در همه ی موجودهای هستی وجود دارد، چه نامیده می شود؟ ۱. آگنی ۲. میترا ۳. برهمنسپتی ۴. ریتا
۷-در کدام یک از وداها مطالبی مشتمل بر سحر، علوم غریبه و تشریح اعضای حیاتی بدن انسان آمده است؟
۱. ریگ ودا ۲. آتروه ودا ۳. یجور ودا ۴. سامه ودا
A— مطابق با سرود آفرینش ریگ ودا (سرود ۱۲۹، کتاب ۱۰) اصلی و عامل نخستین که حقیقتی بی نام و نشان است چه نامیده
شده است؟ ۱. سکوت و سکون ۲. شیء واحد .Y. -- . Y . خلقت گیتی ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ ו"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم V
صفحه ۱ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۰ ۹- نظام کاست ها به ترتیب کدامند؟ ۱. کشتریه ها، برهمنان، ویسایه ها ، شودرهها ۲. برهمنان ، کشتریه ها، ویسیه ها، شودره ها ۳. ویسیه ها ، برهمنان ، کشتریه ها ، شودارها ۰۴شودره ها، کشتریه ها، برهمنان ، ویسیه ها .\— اوپانیشادهای کهن بیش تر از کدام کتاب ها گرفته شده اند ؟ ۱. برهمنه ها ۲. سمرتی ها ۳. نیبنده ها ۴. آرنیکه ها ۱۱- در اوپانیشادها از نفس ناطق چه تعبیری شده است؟ ۱. روپه ۲. آتمن ۳. آهنکاره ۴. جیوه ۱۲- در اوپانیشادها، وحدت کلی و اتصال محض با برهما را چه می نامند؟ ۱. آتمن ۲. کرمه ۳. توریا ۴. سگونه برهمن
۱۳- نویسندگان اوپانیشادها حالت های انسان را به چند گونه تشبیه کرده و نخستین حالت را چه دانسته اند؟
۱. شبیه به خواب عمیق ۲. شبیه به بیداری ۳. شبیه به خواب در هنگام رؤیا ". شبیه به بیداری نفس
۱۴- در اوپانیشادها هر دور از ادوار جهان چه نامیده شده است؟
۱. پورشه ۲. پرالایا ۳. کالپا ۴. تت توم اسی ۱۵- چه قانونی بیانگر کیفیت و چگونگی توالد ثانوی و علت انتقال روح به کالبدی دیگر است؟
۱. سمساره ۲. آتمن ۳. تناسخ ۴. کرمه
۱۶- مؤستسی و بنیان گذار جینیزم چه کسی بود؟
۱. ساماگا ۲. کپیله ۳. ناتا پوته واردمنه ۴. پتنجلی
۱۷- در آیین جین، اشیای بی جان چه نام دارند؟
۱. جیوه ۲. اجیوه ۳. اتم ۴. منسه
۱۸- در آیین جین، اعلاعلیین چه نام دارد؟
۱. ایستپرگبهره ۲. نیروانه ۳. آریاورجنه ". توشيته
V ו"וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۰ ۱۹- در آیین جین، سومین عهد ریاضت ها و اعمال روحانی چه نامیده می شود؟
۱. پرهیز از لذت های مادی و شهوت، ۲. پرهیز از آزار و اذیت جان داران،
۳. پرهیز از گفتار و کردار ناپسند، ۴. پرهیز از تملک مال دیگران،
۲۰- باور جینی ها درباره ی تیرتانکره چیست؟ ۱. همان سلسله ی منجیان بشر روی کره ی زمین اند. ۲. همان منجی موعود بوده اند. .Y . انسان هایی اند که در عصمت محض عمر می گذرانند.
۴. راهبان طریقه ی جینی اند که پیروان خویش را راهنمایی می کنند.
۲۱- چهار مقصدی که انسان در طول تولدهای پیاپی در این جهان در پی آن هاست، به ترتیب کدامند؟ ۱. ارته، درمه، مکشها، کامه ۲. کامه، ارته، درمه، مکشه
۳. مکشه ، ارته، درمه ، کامه ۴. کامه، درمه، ارته، مکشه
۲۲- مهم ترین مجموعه قوانین شرعی دین هندو چه نام دارد؟
۱. پورانه ها ۲. سوتره ها ۳. منو to پیندا
۲۳- قاعده ی چهارمی که برای جوکی سالک مقرر شده است، چه نام دارد؟
۱. دارنا ۲. پرانایامه ۳. سمادی ۴. داما
۲۴- مؤلف کتاب اویدانته سوتره چه کسی است؟
۱. شانکارا ۲. رامانوجه ۳. مدهوه ۴. با دراینه
۲۵- ثالوث اعظم هندو به ترتیب کدامند؟
۱. برهما، شیوا، کریشنا ۲. کریشنا، برهما، ویشنو ۳. برهما، شیوا، ویشنو ۲. شیوا، کریشنا، ویشنو
۲۶- نام خدای هند و با پیکر انسانی و سر فیلی، چیست؟
) ... کالی ۲. ناندی .Y . دورگا ۴. گنیشه
V ו"וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان هند۱
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۶۰
۲۷- کدام فرقه رسم عبادت دسته جمعی را در پرستشگاهها (به تقلید از پروتستان ها) برای اولین بار نزد هندوان معمولی
ساخت ؟
۱. آریه سماج ۲. برهموسماج ۰۳ پیروان راماکریشنا ۴. شکتیزم ۲۸- بنیان گذار آیین سیک چه کسی است؟
۱. را ماننده ۲. کبیر ۳. نانک ۴. مردانا ۲۹- جانشین نانک - پس از وی - که بود؟
۱. مردانا ۲- کبیر ۳. انگان ۴. ارجان
۳۰- نانک راه رهایی از قانون کرمه و رسیدن به نیروانه را چگونه میستر می دانست؟
۱. ذکر و یاد حق و استغراق در ان ۲. جستن خدا در خارج از دل و او را پرستیدن
۳. انجام مراسم و آیین های عبادی آ، استغراق در حق و با او یکی شدن
V ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :