نمونه سوال درس ادیان ابتدایی و قدیم نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس ادیان ابتدایی و قدیم نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : ادیان ابتدایی و قدیم رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۸ ۱- پدیده های فوق طبیعی در نگاه انسان های نخستین، چگونه بوده اند؟ ۱. زنده و آفریننده ۰۲زنده و درک کننده همچون آدمیان ۰۳زنده و درک کننده همچون فرشتگان ۴. زنده و رشد کننده همچون پدیدههای طبیعی ۲- در اندیشه ها و باورهای آنیمیسمی، مفهوم "جان" چیست؟ ۱. روح ۲. وجود ". فلسفه ی دین ۲. دین ۳- انسان نخستین عقیده داشتند که از چه راهی می توانند به " روح" دست یابند؟ ۱. پرستش های آیین مند ۲. انجام سحر و جادو ۳. توستل به ارواح مرده ها ۴. اذکار و اوراد ۴- برپایه ی باورهای تایلر، پیدایش و گسترش جان باوری چه دلیلی داشت؟ ۱. نگاه انسان ابتدایی به مافوق طبیعت بود. ۲. شیوه ی اندیشه ی انسان ابتدایی بود. ۳. ماورای طبیعی اندیشیدن انسان ابتدایی بود. ۴. عقیده به وجود روح در جسم انسان بود. ۵- در جامعه های عقب مانده، باور عمومی درباره ی رابطه ی بین جسم و جان چگونه است؟ ۱. جان در زندگی جسم بی سهم است. ۲. جان در زندگی جسم سهم اندکی دارد. ۳. جان در زندگی جسم هم آمیخته است. ۴. جان در زندگی جسم سهم فعالی دارد. ۶- خاستگاه کیش نیاپرستی در چه جامعه هایی پدید آمده است؟ ۱. چین، مصر، یونان و ایران ۲. یونان، روم، مصر و چین ۳. روم، کنعان، شمال آفریقا و چین ۲. استرالیا، چین، ایران و مصر ۷- مکتب دین طبیعی، چه ارتباطی با واقعیت دارد؟ ۱. عین واقعیت است. ۲. متفاوت با واقعیت است. ۳. عین طبیعت واقعی است. ۴. متفاوت با طبیعت ماورایی است. ۸- در طبیعت گرایی بشر نخستین، " آگنی" نماد چه عنصری بود؟ ۱. آتش ۲. آب ۳. باد ۴. خاک ۹- " دیایوس " نماد چه بوده است؟ ۱. آسمان ۲. خورشید r آسمان درخشان ۴. آسمان تیره و ابر آلود
Y.). [\.).YAV f صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان ابتدایی و قدیم رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۸ • 1- نگاہ ماکس مولر به رابطه ی دین و اسطوره چگونه است؟
۱. اسطوره، همان دین ابتدایی است. ۲. اسطوره با دین تفاوت دارد.
۳. اسطوره، نماد دین ابتدایی است. ۲. اسطوره، تفسیر دین ابتدایی است. ۱۱- سه ویژگی اصلی و مهم هر " توتم " چه بوده است؟
۱. نیروی ماورایی، خبررسان، محافظ ۲. دانا به غیب، شفابخش، زورمند
۳. شفابخش، پشتیبان، پیش گو ۴. محافظ، دانا به غیب، توانا ۱۲- دیرینه ی توتم گرایی به چه جامعه یی برمی گردد؟
۱. استرالیا ۲. شمال افریقا ۳. روم باستان ۴. هند ۱۳- خرس و ماهی دو توتم کدام کلان از قبیله ی آلگون کوین بوده است؟
۱. دلاور ۲. سو ۳. آبناکی ۴. او تاوا ۱۴- کدام توتم های زیر از توتم های قبیله ی هررو بوده اند؟
۱. خرگوش و خورشید ۲. باران و بوقلمون ۳. شیر و ماه ۴. ستاره و تمساح ۱۵- در بهرام یشت از کدام موجود توانا و سعادت بخش یاد شده است؟
۱. سائنا ۲. شیر ۳. ققنوسی ۴. عقاب ۱۶- نخستین پژوهش های توتم گرایی را پژوهشگران کدام سرزمین آغاز کردند؟
۱. استرالیا ۲. افریقا ۳. امریکای شمالی ۴. آسیا
۱۷- برداشت فریزر از جانور توتمی چیست؟ ۱. جایگاه قدسی است. ۲. مأمن ارواح است. ۳. ارواح راز آلوداند. ۴. موجود های قدسی اند. ۱۸- "توتم گرایی" از دیدگاه فروید چیست؟ ۱. مرحله ی گذار همه ی فرهنگ هاست. ۲. نتیجه ی اندیشه های ماورایی بشر نخستین است. ۳. قدسی نشان دادن برخی جانوران و گیاهان است.
۴. همسویی بشر نخستین با نیروهای ماورایی در ذهن اش است.
Y.). [\.).YAV f صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان ابتدایی و قدیم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۸
۱۹- " آتووا" یعنی چه؟ ۱. نام قبیله یی در میان اسکیموها بوده است. ۲. نام قبیله یی در میان سرخ پوستان شمال امریکا بوده است. ۳. نام خدایی پولینزی بوده است.
.Y . نام خدایی استرالیایی بوده است.
۲۰- این نظریه: " خاستگاه دین در جامعه ی باستان ، نوعی احساس ترس همراه با احترام در برابر موجودهایی معین بوده است" از کیست؟
۱. پریچارد ۲. مارت ۳. مولر ۴. اسمیت ۲۱- چه کسی به پیشینه ی پیش از تاریخ مراسم و آیین هایی چون: مراسم جنگ، آیین های عروسی، سوگواری، جشن های
فصلی کشاورزی و... عقیده دارد؟
۱. ادموند لیچ ۲. لوی اشتراوس ۳. کارل گوستاو یونگ ۴. فریزر ۲۲- بر مبنای طبقه بندیی نمونه های توتمی، درختان به چه اعتباری گروه بندی شده اند؟
۱. به اعتبار نوع چوب و عمرشان بوده است. ۲. به اعتبار پرندگانی که در آن ها آشیانه می کرده اند.
۳. به اعتبار دوام و ماندگاریی پوسته ی درختان بوده است. ۲. به اعتبار مثمر و نامثمر بودن درختان بوده است. ۲۳- نام خدای نگهبان نکروپولیس چه بود و چه شکلی داشت؟
۱. آنوبیس، انسانی با سر شغال، ۲. نات، انسانی با سر لک لک.
۳. سخمت، انسانی با سر شیر. ۴. ست، انسانی با سر سگ شکاری. የf– آرزوی عدالت خواهی مردم مصر باستان در کدام اسطوره نمایان است؟
۱. اسطوره ی هوروسی ۲. اسطوره ی پتاح
۳. اسطوره ی ایزیس و اوزیریسی ۴. اسطوره ی خدای آمون ۲۵- در مصر باستان، روح کلی حاکم بر جهان چه نام داشت؟
۱. رع ۲. بع ۳. آخو ۴. آخ ۲۶- در بین النهرین چند خدا وجود داشته است؟
۱. حدود چهار هزار ۲. حدود دوهزار ۳. بیش از سه هزار ۲. بیش از دو هزار
Y.). [\.).YAV f صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : ادیان ابتدایی و قدیم
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۸
۲۷- نخستین تثلیث خدایان بابلی چه نام داشت؟
۱. آنو، بل، اآ ۲. شمش، سین، ایشتار ۳. نینماه، نانا، انلیل ۴. آرورو، ایشتار، انکی
۲۸- " دیمیتر" نماد چه بود؟ ۱. ایزد زمین ۲. ایزد- بانوی زمین ۳. ایزد- بانوی باران ۴ . ایزد آتش
۲۹- خاستگاه خدایان یونان باستان کجا بود؟
۱. پرستشگاه های خدایان ۰۲ آسمان و در مرتبه ی دوم فراز کوه ها ۳. صخره یا کوه محل اقامت زئوس ۴. صخره یا کوه محل اقامت آتنا ۳۰- فیثاغورسیان، همّت عالی انسان در زندگی را از چه می دانستند؟
۱. عقل سلیم ۲. قلب سلیم ۳. پاکیزگی روان ۴. روح خدایی
Y.). [\.).YAV f صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :