نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ فلسفه اسلامی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۵
صفحه ۱ از ۴
۱- چه کسی بزرگترین درمان دردهای بشر را دانش فلسفی میداند؟
۱. احمد بن سهل بلخی ۲. ابوسهل تستری ۳. ابوزید بلخی آ، ابونصر فارابی
۲- منظور ابوالحسن عامری از آنچه آن را شریعت وضعی یا شریعت شرطی می خواند، چیست؟ ۱. قوانین و مقرراتی که از غیر طریق انبیا و پیامبران وضع می شود. قوانین و مقرراتی که از طریق انبیا و پیامبران وضع می شود. قوانین و مقرراتی که از طریق خداوند وضع می شود. قوانین و مقرراتی که از غیرطریق اولیا وضع می شود. ۳- نگاه غزالی درباره ی فلسفه چه بوده است؟ ۱. فلسفه می تواند به حقیقت دست یابد، چون یقین حاصل می کند. ۲. فلسفه نمی تواند به حقیقت دست یابد، چون یقین حاصل نمی کند. ۳. فلسفه می تواند به حقیقت دست یابد، چون یک علم عقلی است.
۴. فلسفه نمی تواند به حقیقت دست یابد، چون یک علم نظری است.
۴- دیدگاه غزالی در توصیف «خداوند» به الهیات کدام گروه کلامی نزدیک است؟
۱. مرجئه ۲. اهل حدیث ۳. اشعری ها ۴. معتزله ۵- نماینده ی فلسفه ی یونانی در شرق جهان اسلام چه کسی و در چه قرنی بود؟
۱. ابن رشد، قرن پنجم ۲. ابن سینا، قرن پنجم
۳. ابوحیان توحیدی، قرن چهارم ۲. سهروردی، قرن ششم ۶- ابن رشد در میان کدام ملت ها پیشوایی بلامنازع شناخته شد؟
۱. یهودی ها و مسیحی ها ۲. مسیحی ها و مسلمان ها
۳. مسلمان ها و یهودی ها ۴. مسلمان ها و زردشتی ها ۷- پیش از پایان چه قرنی فرهنگ فلسفی دانشمندان یهودی انعکاسی فرهنگ مسلمان ها بوده است؟
۱. قرن سوم ۲. قرن چهارم ". قرن پنجم ۴۔ قرن ششم
۸- یکی از بزرگترین آثار کلامی - فلسفی در جهان اسلام از آن کیست و نام آن چیست؟
۱. غزالی، تهافت الفلاسفه ۲. ابن رشد، تهافت التهافت آ - ابن رشد، فصل المقال ۴ ، غزالی، احیاء علوم الدین
ץ וץץן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۳ سه عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۵ ۹- ابن رشد در بیان مسایل فلسفی به چه استدلالی تمستک میجسته است؟ ۱. تعلیمی، جدلی، تجربی ۲. خطابی، برهانی، تعلیمی ۳. برهانی، جدلی، خطابی ۴. تجربی، تعلیمی، برهانی ۱۰- قصد ابن رشد از نگارش کتاب «الکشف عن مناهج الادله» چه بوده است؟ ۱. بررسی جنبه ی ظاهری عقایدی که شارع مقدس می خواسته است، عوام به آنها توستل جویند. ۲. بررسی جنبه ی باطنی عقایدی که شارع مقدس می خواسته است، عوام به آنها توستل جویند. ۳. بررسی جنبه ی ظاهری عقایدی که شارع مقدس می خواسته است، خواصی به آنها توستل جویند. ۲. بررسی جنبه ی باطنی عقایدی که شارع مقدس می خواسته است، خواص به آنها توستل جویند. ۱۱- در تطبیق دو حوزه ی دین و فلسفه، نسبت آنها به یکدیگر چگونه است؟ ۱. حوزه ی دین با حوزه ی فلسفه برابری دارد. ۲. حوزه ی دین از حوزه ی فلسفه گسترده تر است. ۳. حوزه ی فلسفه از حوزه ی دین گسترده تر است. ۴. حوزه ی فلسفه کامل کننده ی حوزه ی دین است. ۱۲- محرک اولی افلاک کدام است ؟ ۱. طبیعت ۲. انسان ۳. منظومه ی شمسی ۴. خداوند ۱۳- دوره ی زرین علوم عقلی در میان مسلمان ها در چه قرن هایی بود؟ ۱. چهارم و پنجم آن سوم و چهارم ۲. ششم و هفتم ٭ پنجم و ششم ۱۴- شیخ شهاب الدین سهروردی تحصیلات صوری خود را در کجا و نزد چه کسی خواند؟ ۱. مراغه، مجدالدین جبلی ۲. سهرورد، فخرالدین رازی ۲. اصفهان، ظهیرالدین قاری ۴. نهاوند، حسین بن منصور ۱۵- سهروردی در نوشتههای خود به جنبه ی رمزی فرشته شناسی اشاره کرده که الهام گرفته از چه دینی بوده است؟ ۱. اسلام ۲. زردشتی ۳. مسیحیت آ. يهود ۱۶- حکمت ارسطو از نگاه سهروردی چه بوده است؟
۱. آغاز فلسفه ی یونانی ۲. اوج فلسفه ی یونانی .Y . تنزل فلسفه ی یونانی .Y . پایان فلسفه ی یونانی
صفحه ۲ از ۴
ץ וץץן וו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰
عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۵
۱۷- در حکمت اشراق، منظور از مشرق کجاست؟ ۱. جهان همه ی فرشتگان ۰۲ جهان نورانی " جهان نور محض ۰۴ جهان آغازین نور
۱۸- سهروردی رب النوع گیاهان را چه نامیده است؟
t
۱. مرداد ۲. خرداد ۳ شهریور اردیبهشت
۱۹- چه نوشته ای از نوشتههای قرن هفتم را می توان دایرةالمعارف فلسفه ی اشراق دانست و آن نوشته ی کیست؟
۱. حکمةالاشراق، سهروردی ۲. تلویحات، سهروردی
" : الشجرة الالهية، شهرزورى ۴. نزهة الارواح و روضة الافراح، شهرزوری
۲۰- یکی از سرچشمه های اساسی و اصلی تأملات فلسفی چیست؟
۱. نهج البلاغه ۲. قرآن مجید ۳. تفسیر ظاهری قرآن ۴. تفسیر معنوی قرآن ۲۱- یکی از ویژگی های اندیشمندان روزگار صفوی چه بود؟
۱. صاحب نظر در علوم عقلی و نقلی ۲. صاحب نظر در علوم عقلی و عرفانی
۳. صاحب نظر در علوم قرآنی و حدیث ۴ - صاحب نظر در علوم نقلی و کلام ۲۲- بیت: «چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی»؛ اشاره به چه
عالمی دارد؟
۱. عالم آخرت ۲. عالم خیر و شر " عالم نور و ظلمت ۲. عالم مثل ۲۳- کدام حکیم مسلمان صفات حق تعالی را انکار کرده است؟
۱. شیخ رجبعلی تبریزی ۲. میرابوالقاسم فندرسکی
۳. ابوعلی سینا ۴. شیخ شهاب الدین سهروردی ۲۴- کدام یک از فیلسوف های شیعی میان عقل و شرع آشتی برقرار کرد؟
۱. ملاعبدالله کرمانی ۲. میرداماد ۳. ملاصدرا آ، ابوریحان بیرونی
۲۵- به تصور کدام گروه از اندیشمندان مسلمان، حدوت و قدم محصور در حدوت و قدم زمانی است؟
۱. عرفا ۰۲ فیلسوف ها ۳. متکلم ها ۴. فقها
ץ וץץן וו صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
- تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۳ سه عنوان درس : تاریخ فلسفه اسلامی ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۵ ۲۶- نظریه «حدوث دهری» ابداع چه کسی بود؟ ۱. میرداماد ۲. میرفندرسکی ۳. ملاهادی سبزواری ۲. شیخ شهاب الدین سهروردی ۲۷- حکمت متعالیه بر چند اصل استوار است؟ ۱. دو اصلی (اشراق و برهان) ۲. دو اصلی (کشف و وحی) ۳. سه اصل ( شهود عقلی، برهان و وحی) ۴. سه اصل ( کشف، شهود و برهان) ۲۸- وفات ملاصدرا مقارن درگذشت کدام حکیم مسلمان بود؟ ۱. ملاعبدالله زنوزی ۲. میرفندرسکی .Y . میرداماد f ملّامحسن فیض کاشانی
۲۹- شاخص استادان فلسفه و عرفان در تهران بعد از طبقه ی آقاعلی، آقامحمدرضا، آقامیرزاحسین سبزواری و... چه کسانی
بودند ؟
۱. حاج میرزا ابوالحسن قزوینی، آقا سید حسین بادکوبهای و ...
۲. آقامیرزا ابوالقاسم نوری، آقامیرزاحسن آشتیانی و...
۳. آقامیرزا هاشم رشتی، آقامیرزا حسن کرمانشاهی و...
آن میرزا محمد حسن آشتیانی، میرزای شیرازی و.... ۳۰- سبک حاج ملاهادی سبزواری در الهیات با کدام یک از حکما همسان است؟
۱. میرزا ابوالحسن جلوه و آقا علی حکیم ۲. میرزای قمی و سید محمدباقر حجة الاسلام
۳. آخوندنوری و ملا اسماعیل ۲. میرزا آقای قزوینی و میرزا رفیعای قزوینی
ץ וץץן וו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :