نمونه سوال درس تاریخ تصوف 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس تاریخ تصوف 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : تاریخ تصوف ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۳
۱- صوفیه نخستین برای پوشیدن مرقعات به کدام یک از صحابه ی پیامبر تأسی می جستند؟
۱. ابوذر غفاری ۲. سلمان فارسی ۳. عمار یاسر f اویس قرنی
۲- کدام یک از مشایخ متصوفه سماع را مذمت کرده و گوش کردن به آن را نشان دهنده ی بقایای لهو و لعب در وجود مرید
دانسته است ؟
۱. بایزید بسطامی ۲. جنید بغدادی ۳. سریسقطی ۴. ابوالحسین نوری ۳- از میان انبیاء کدام یک از آنان به بازرگانی اشتغال داشتند؟
۱. صالح ۲. ابراهیم ۰۳ سلیمان ۲. موسی ۴- در نزد صوفیه منظور از علم ظاهر چیست؟
. Y. ۱. طریقت ۲. علوم الهی ۳۔ علوم تجربی ۵- غزالی در باب سخنان خود درباره رسم سیاحت و سفر در بین صوفیه، دلیل مقصود واقعی آنان را برای سفر چه می داند؟
۱. برای آن که خدمت پیران کنند. ۲. برای بهره مندی از حلقه های ذکر
۳. آنها طاقت مواظبت بر عبادت ندارند. ۴. سفر را برای ارتقاء روحی خود لازم می دانند. ۶- کدام یک از بزرگان صوفیه، به مذهب حلولیه متهم است ؟
۱. سفیان ثوری ۲. ابو حامد غزالی ۳. منصور حلاج آن روز بهان بقلی
۷- تفاسیر این گروه اظهار زهد می کردند و اعتقاد باطل خود را پنهان می داشتند در باب کدام گروه از قدمای صوفیه ذکر
شده است؟
۱. غلاة سنیان ۲. حلولیه ۳. حلمانیه ۴. سبائیه ۸- کدام یک از آثار زیر متضمن رد بر تصوف و انتقاد از دیوان حافظ است؟
۱. حدیقة الشریعه ۲. رساله ی رضوان اکبر ۳. قطع المقال ۴. طرایق الحقایق ۹- از میان شاعران برجسته ی ایرانی، کدام یک بیش از سایرین به نقل احوال پیشروان مجذوبان صوفی پرداخته است؟
۱. عطار ٠٢ مولوی ۳. سنایی ۴. شیخ محمود شبستری ۱۰- جامی در نماز خود به کدام یک از بهالیلی مجذوب که از ابدالی زمان خود بوده است اقتدا کرده است ؟
۱. سعیدای سرمد ۲. لقمان سرخسی ۳. بابا علیشاه ۲. شیخ ابراهیم مجذوب
l
לו "וץ. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ تصوف ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۳ ۱۱- صفویه اساسی دعوت اجتماعی خود را بر چه نهادند؟ ۱. تبلیغ در جهت تشکیل حکومتی ملی ۲. شهرت جدشان شیخ صفی الدین اردبیلی ۳. براندازی حکام جور زمان ۲. ایجاد دولتی شیعی و مذهبی رسمی در ایران ۱۲- شیخ خلیفه، طریقت خود را به طریقه ی کدام یک از مشایخ متصوفه منتسب می داشت؟ ۱. بایزید بسطامی ۲. جنید بغدادی ۳. حارث محاسبی ۴. ابوهاشم کوفی
۱۳- فضل الله استرآبادی، مؤسس فرقه ی حروفیه، ظهور خود را در معنای شروع کدام دور از ادوار دینی می دانست؟ ۱. نبوت ۲. ولایت ۳. الوهیت ۴. امامت
۱۴- شیخ صفی الدین اردبیلی با کدام یک از شاعران برجسته ، هم عصر بوده و از نزدیک نیز با وی آشنا بوده است؟ ۱. مولوی ۲. حافظ ۳. سعدی ۴. سنایی
۱۵- سلسله ای که شیخ صفی الدین اردبیلی در طریقت صوفیه ایجاد کرد به کدام یک از عرفا منسوب است؟
۱. ابوالنجیب سهروردی ۲. شیخ حسن جوری ۳. علاءالدوله سمنانی ۲. شیخ زاهد گیلانی
۱۶- در زمان کدام یک از اعقاب شیخ صفی الدین اردبیلی دعوت سری این گروه تدریجاً به فکر ایجاد یک نهضت انقلابی علنی
۱. شیخ جنید ۲. خواجه علی سیاه پوشی ۲. شیخ حیدر ۴. شیخ صدر الدین
۱۷- تا میانه ی کدام قرن، تصوف هنوز به عنوان عامل و وسیله ای قابل ملاحظه، جهت ایجاد نهضتهای مذهبی و اجتماعی مؤثر بود ؟
۱. دهم ۰۲ یازدهم ۳. دوازدهم ۰ سیزدهم
۱۸- به چه دلیل امام فخر رازی، غالباً نزد صوفیه منفور و مردود بود؟ ۱. دامن زدن به اختلافات اهل سنت با معتزله و کرامیه ۲. شروح و نقدهای تند فلسفی وی بر کتب ابن سینا ۳. اشتغال به وعظ و نیز توطئه هایش بر ضد متصوفه نزد خوارزمشاه
۴. علاقه ی وافر به وعظ و انهماک در علوم رسمی و بیزاری از تصوف
تحت ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۶ = صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : تاریخ تصوف ۲ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۳ ۱۹- ایام زندگی شیخ نجم الدین کبری با کدام واقعه ی تاریخ مصادف است ؟ ۱. لشکر کشی تیمور ۲. جنگ های ایران و عثمانی ". حمله ی تزار روسیه به ایران ۴. حمله مغولی ۲۰- شیخ نجم الدین کبری در رساله ی اصول عشره ی خود هدف نهایی تربیت صوفی را چه دانسته است؟ ۱. رسیدن به مرحله ی تزکیه ی نفسی ۲. تصفیه ی قلب و باطن ". نیل به موت اختیاری ۴. طی دشواری های مراحل سلوک ۲۱- عطار نیشابوری پرورش یافته ی کدام طریقت عرفانی است؟ ۱. نقشبندیه ۲. ذهبیه ۳. کبرویه ۴. نوربخشیه ۲۲- کدامیک از دانشمندان، سیف الدین باخرزی را به سبب نفوذ وی به عنوان فقیه و مدرسی، هجو کرده است؟ ۱. خواجه نصیرالدین طوسی ۲. خواجه نظام الملک طوسی ۳. احمد غزالی ۴ - امام محمد غزالی ۲۳- مجموعه ی کنجکاوی های علمی و ادبی " از کیست و مؤلف در آن به احوال و آثار مشایخ کدام خاندان پرداخته است؟ ۱. مجتبی مینوی - ذهبیه ۲. سعید نفیسی - حمویه
۳. عباس اقبال آشتیانی - کبرویه ۴. دکتر محمد معین - سهروردیه
۲۴- مکتب ابن عربی، از طریق تعلیم و تقریر چه کسی ترویج و انتشار یافته است ؟ ۱. علاء الدوله سمنانی ۲. عبد الرزاق کاشانی ۳. صدرالدین قونوی ۴. سید حیدر آملی ۲۵- تقریر علمی مکتب ابن عربی پس از شیخ صدرالدین قوانوی بیشتر به وسیله ی چه کسی انجام گرفته است؟ ۱. عبد الرزاق کاشانی ۲. فخر الدین عراقی ۳. مؤید الدین جندی ۴. سعید فرغانی ۲۶- کدام گزینه ، هنگام تأمل در آثار و آراء عبد الرزاق کاشانی بیشتر مشهود است؟ ۱. در عرفان نظری ، مروج مکتب شیخ شهاب الدین سهروردی بوده است. ۲. در طریقت و اعمال آن به مکتب ابن عربی گرایش داشته است. ۰۳ در تقریر عقاید محی الدین به تبعیت صرف از شیخ پرداخته است.
۴. تعلیم کشفی محی الدین را با تربیت ذوقی سهروردی وچاشنی حکمت آمیخته است.
ایت= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۶ صفحه ۳ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : تاریخ تصوف ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۵۳
۲۷- داوود قیصری در رساله ی مطلع خصوصی الکلم فی معانی فصوص الحکم، حکم مرتبه ی قلب را چه دانسته است؟ ۱. سایه ی مرتبه الهیات ۲. سایه ی مرتبه ی احدیت
۳. مرتبه ی عالی فواد ۴. عالیترین مرتبه ی نفس
۲۸- صوفیه، اقوال و مضامین دو قصیده ی معروف خمریه و تائیه ی ابن فارض را تفسیر و تأییدی از تعالیم کدام مکتب تلقی
کرده اند ؟ ۱. شهاب الدین سهروردی آ، ابن عربی ۳. شیخ نجم الدین کبری ۲. شیخ صفی الدین اردبیلی ۲۹- رساله ی لوایح جامی تقلیدی از کدام کتاب و مولف است؟ ۱. طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری ۰۲نی نامه ی جلال الدین مولوی ۰۳ سوانح احمد غزالی آ، المعات فخرالدین عراقی
۳۰- لطیفه ی حقیه، در رساله ی لطایف سبع شیخ علاء الدوله ی سمنانی، مرتبط با کدام مرتبه و منطبق بر وجود کدام پیامبر
است؟ ۱. ششم - عیسی (ع) آن چهارم - موسی (ع) ۳. سوم - ابراهیم (ع) ۰۴ هفتم - حضرت محمد(ص)
ایت= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۴***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :