نمونه سوال درس عرفان عملی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس عرفان عملی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : عرفان عملی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۵۲
۱- هدف از تنظیم مباحث مربوط به عرفان نظری چیست ؟
۱. طرح تجربه الهی حاصل از کشف وشهود عرفانی درقالب بحث و استدلالی
۲. تبیین عرفان ودفاع از حقانیت آن
۳. آشنایی با منازل، مقامات وآداب سلوک
۴. تجربه های عرفانی در قالب بحث و استدلال
۲- اصول مسائل عرفان عملی با کدام اثر و تالیف کدام عارف برجسته به نظم نهایی خود رسید ؟ ۱. فتوحات مکیه - ابن عربی ۳: اللمع فی التصوف - ابونصر سراج طوسی .Y . قوت القلوب - ابوطالب مکی .Y . منازل السائرین - خواجه عبدالله انصاری ۳- کدام گزینه درباره ی تفاوت دین و عرفان درست است؟ ۱. تسامح درعرفان است اما در دین نیست. ۲. عسرو حرج دردین است اما درعرفان نیست. ۳. اهداف شریعت در دین روشن وفهمیدنی است اما درعرفان نیست. ۴. راه شریعت حساب و کتاب دارد، اما در عرفان چنین نیست. ۴- خطرناک ترین عامل سقوط ، انحراف واشتباه در مراحل مختلف سلوک، در عرفان اسلامی چیست ؟ ۱. بی نیازی از شریعت و دیانت ۰۲ پرهیز از اخلاص و روی آوردن به سمعه و ریا ۳. توجه به مصالح مادی و امور دنیوی ۰۴زهد ورزی بیش از اندازه و گوشه نشینی ۵- در راه طریقت هر کسی به هر چه برسد،... .
۱. از عنایات و الطاف الاهی بوده است. ۲. از معرفتی است که به مقامات و احوال دریافته است.
*
۳. از باطن خود به دست آورده است. از فرمانبرداری از مراد و مرشد خود است.
۶- وجود استاد عام در کدام یک از مبانی واصولی سلوک ضرورت دارد ؟ ۱. در شریعت و اعمال دینی ۲. هنگام مواجهه با شرایط خاصی سلوک ۲. در میزان توفیق سالک در کشف وشهود ۴۔ درابتدای کار ومقام عزم وقصدسلوک
۷- ازمیان موارد مذکور، کدام یک زیرمجموعه ی مشکلات و عوامل درونی عزم سلوک به شمار می آیند؟ ۱. وسوسه های نفسانی ۲. دور دیدن فاصله ها
۳. مدعیان وفریبکاران ۰۴ پیچیدگی و غرابت
ץ ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
尤 پیام نیم. کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : عرفان عملی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۵۲ ۸- سلوک برچه اساسی استوار است ؟ ۱. شریعت ۲. طریقت ۰۳ریاضت ۴. عبادت ۹- ابن سینا نخستین عامل رام کردن نفس را در چه دانسته است؟ ۱. رهایی ازشر شیطان در سایه ی عنایت حق ۲. عبادت همراه با تفکر و تأمل ۲. فرمانبرداریی بی چون و چرا ۴. توبه و پافشاری برجبران خطاها ۱۰- ابن عربی در فتوحات مکیه، چاره ای در امان ماندن از مکر الهی را چه دانسته است؟ ۱. ریاضت و پافشاری برآن ۲. تنظیم دنیا در جهت مصالح آخرت
۳. تمستک جستن به دامن شریعت ۴. هشیاری ومراقبت
۱۱- مفاهیم آیه شریفه سبحان الذی اسری بعبده لیلا و فاوحی الی عبده ما اوحی به کدام مرتبه از مراتب سلوک اشاره دارد؟
۲. ریاضت ۳. پاکی دلی ۴. بقای بالله
۱. عسه د دت هر «»
۱۲- داستان -- مولسی و شبان در مثنوی مولوی به چه نکته ای اشاره دارد؟ ۱. رعایت دقیق تکالیف شرعی از سوی سالک ۲. پرهیز از هر گونه اعمال و رفتار دیگر جزاعمال عرفانی
۳. اوقاتی که سالک احساسی کند در معرضی فیضی است. ۲. رعایت دقیق تکلیف های شرعی
۱۳- شریعت را از نظر عارفان تعریف کنید؟ ) ... شریعت؛ همان سنت ظاهری است که بندگان آن را به جا می آورند. ۲. راه و ر که به خاطر تقرب و نزدیک شدن به خدا بوسیله ی پیامبران پدید آمده است. ۳. سنتی روشن که پیامبران به فرمان خدا برای ما آورده اند.
۴. راه و رسمی که عارفان مستحبات و مستحنسات بسیاری به آن افزوده اند.
۱۴- نخستین شب کدامیک از ماههای قمری مناسب شب زندهداری است؟ ۱. ذی الحجه ャ。 رجب .Y . رمضان .Y . شعبان
۱۵- کدام گزینه ی زیر یکی از اصول اخلاق شمرده می شود؟
۱. عبادت ۲. صداقت ۳. شهامت ۴. عدالت
F ו"וץ. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : عرفان عملی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۵۲ ۱۶- پیامبر اکرم (ص) آسان ترین و سبک ترین پرستش را چه دانسته است ؟
۱. سکوت در برابر یاوه گویی ها ۲. خاموشی و حسن خلق
۳. پرهیز از پرسش های بیجا و شبهه انگیز ۴. خطای کلامی ناشی از غفلت ۱۷- به تعبیر پیامبر اکرم (ص) منظور از شرک اصغر چیست؟
۱. ریا ۲. جاه و مقام ۳. عجب و تکبر ۲. غیبت
۱۸- یقظه در مراحل سلوکبه منزله ی چیست؟ ۱. شک در تفکر فسفی ۲. رازآلود یافتن هست ۳. بی قراریی مبهم در بیداری آبی قراری ای مبهم
۱۹- دریافت معانی باطنی قرآن و میل به تلاوت همراه با تأمّل و تد بر در آن از نشانه های کدام یک از منازل، مقامات و حالات عارفان است؟ ) ... تفکر Y. توکل .Y . تبتل f تذکر ۲۰- سالک با پیشرفت در درجات حزن، به کدام یک از منازل سلوک دست می یابد؟
۱. مراقبه ۲. اخبات ۳. استقامت ۴. صبر ۲۱- کدام یک از مقامات سلوک برای سالک، به منزله ی جبرئیل برای پیامبران است؟
١. سکینه ۲. همت ۳. محبت f دهشی ۲۲- تعریف اصطلاح عرفانی وقت کدام یک از گزینههای زیر است؟
۱. بهت و واماندگی در اثر ظهور حالات ناگهانی ناشی از تجلی
۲. سیر سالک در مراتب و درجات سکر
۳. سیر سالک در مراتب ولایت
۴. راز و نیاز سالک در پیشگاه حق ۲۳- کدام یک از مقامات زیر از لوازم و یافته های منزل " توبه است؟
۱. انابه ۲. یقظه ۳. مراقبه ۴. محاسبه
۲۴- با توجه به غزل معروف مولانا با مطلع " دوش چه خورده ای دلا، راست بگو نهان مکن / چون خمشان بی گنه روی بر آسمان مکن کدام یک از درجات توکل مندرج است؟ ۱. روزه ی وصال ۲. احساسی استغنا ۳. ظهور کرامات آن نداشتن بیم و نگرانی
ایت= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۲۳۱۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : عرفان عملی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چندبخشی )۱۲۲۰۱۵۲ ۲۵- ولایت عطایی به چه معنایی آمده است؟ ۱. ولایتی است که با مجاهده و سلوک به دست می آید. ۲. محصول عنایت و جذبه ی حق است و نیازمند مجاهده و سلوک نیست. ۳ ولایتی است که به محبان تعلق دارد. ۴. مقامی تکوینی است که جایگاه تشریعی آن جلوه و ظهور آن جایگاه است. ۲۶- کدام یک از اسامی خداوند، جامع جمیع اسمای الاهی و محیط به همه ی آن هاست؟ ۱. ظاهر ۲. رحمان ۳. آخر ۴. الله ۲۷- کدام گزینه ی زیر از اوصاف مقام امامت است؟ ۱. اطاعت و پیروی از امام محدود به امور دینی و شرعی است. ۲. امام در مقابل پیامبر تنها دارای کرامت است و نه معجزه ۳. امامت یک واقعیت عینی است.
۴. امام توسط پیامبر و به صلاحدید شخصی وی به جامعه معرفی می گردد.
۲۸- کدام یک از ائمه ی بزرگوار شیعه بهترین نمونه ی تبتل شمرده شده است؟
۱. امام باقر (ع) ۲. امام حسین (ع) ۳. امام علی(ع) ۴. امام سجاد(ع)
۲۹- پرستش عارفان در چه هنگامی حالت تکلیفی و کوششی ندارد؟ ۱. هنگامی که مراتب احوال را سپری کرده اند. ۲. هنگامی که پرستش خارج از حالت عزم و تصمیم وی تحقق یافته و حالت جوششی می یابد. ۳. هنگامی که عقل و شعور خویش را از کف داده اند. ۴. هنگامی که عبادت پیش از وصول برای آنان، از جلوه ها و آثار وصول است.
۳۰- بیت " طریق صدق بیاموز از آب صافی دل / به راستی طلب آزادگی ز سروچمن به کدام یک از هشدارهای اخلاقی و آداب سلوک اشاره دارد؟
۱. مهربانی به شکرانه ی نعمت ۲. غنیمت شمردن جوانی ۳. سرمشق قراردادن نیکان ۴. دوری از ستیزه و جدل F ו"וץ. ו. ון. ו. ו
صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :