نمونه سوال درس آشنایی با کلیات علم کلام نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با کلیات علم کلام نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آشنایی با کلیات علم کلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۵۱ ۱- دلایل موسی(ع) در توحید وامدار چه کسی بود؟ ۱. کلام وحی ۲. نوح ۳. آدم ۴. ابراهیم ۲- «دترمینیزم» یعنی چه؟ ۱. جبر و قدر دینی ۲. جبر و اختیار ۳. جبر علمی و علی ۴. فلسفه ی ما بعدالطبیعه ۳- «تئولوژی» در زبانهای اروپایی - از ریشه ی یونانی آن - چه معنایی دارد؟ ۱. کلام قاطع و علم کلام ۲. گفتار و استدلالی درباره ی خدا ۳. علم اصولی اعتقادی ۴ ، علم استدلال و دیالکتیک ۴- مدافعان دین در برابر مخالفان چه کسانی بوده اند؟ ۱. متکلمان ۲. محدثان ۳. فلاسفه ۴. فقها ۵- کدام گزینه از مسائل شبه فلسفی در اصول اعتقادی مسلمانان به شمار می آید؟ ۱. اثبات معاد ۲. صفات خدا ۳. نبوت عامّه آ، ایمان و پایگاه صاحب معاصی کبیره ۶- نظر «ابوالحسن اشعری» درباره ی مسئله ی امامت چه بود؟ ۱. آن را از فروع عقاید ایمانی می دانست. ۲. آن را قضیه یی مصلحتی و اجتماعی می دانست. ۳. درباره ی آن همچون معتزله و شیعه می اندیشید. ۰۴ آن را از اصول عقاید ایمانی می دانست. ۷- ابومنصور محمد ماتریدی در اصول اعتقادی چه روشی داشت؟ ۱. روشی میانه ی اشعری و معتزله ۲. روشی میانه ی اشعری و اهل حدیث ۳. روشی میانه ی اهل حدیث و اهل فقه ۴. روشی میانه ای معتزله و اهل حدیث ۸- موضوع کتاب «المُغنی فی ابواب العدل والتوحید» قاضی عبدالجبار معتزلی چیست؟ ۱. اعجاز قرآن ، صلاح و اصلح، خلق قرآن ، معارف و... . ۲. اراده، تعدیل و تجویر، مخلوق ، نسخ و... ۲. رؤیت، اختیار، حسن و قبح ، شر، نبوت و.... آ، امامت، ذات و صفات، حدوث، قدر، تولید و ... ۹- آغازگر طریق کلامی متقدمان چه کسی است؟ ۱. امام الحرمین جوینی ۲. امام فخر رازی ۳. عبدالکریم شهرستانی ۴۔ قاضی ابوبکر باقلانی
= صفحه ۱ از ۴
•የጫ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با کلیات علم کلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۵۱ ۱۰- «قدرته» درصخت ایمان، چه چیزی را شرط نمی دانستند؟
۱. عمل کردن ۲. معرفت خدا ۳. اقرار به گناه ۴. نفی قدرت ۱۱- جبریه چه صفاتی را نفی می کردند؟
۱. صفاتی که در آن ها وصف فعل بود. ۲. صفاتی که در آن ها احتمال تشبیه بود.
۳. صفاتی که در آن ها وصف ذات بود. ۴. صفاتی که در آن ها احتمال تنزیه بود. ۱۲- «صفاتیه» صفات را بنابر چه چیزی اثبات می کردند؟
۱. تأویل آن ها ۲. تفسیر آن ها ۳. مدلول ظاهری آن ها ۴. ماهیت آنها ۱۳- از نظر معتزله مقصود از «اصلح» چیست؟
۱. آنچه عاقبت آن نیکوست. ۲. آنچه پیامبر قادر بر انجام آن باشد.
۳. آنچه مطابق با ادراک عقلی بنده باشد. ۴. آنچه که برای انسان لذیذ تر باشد. ۱۴- روایت «ان خیر الأمور آوساطها» اشاره به کدام اندیشه ی کلامی دارد؟
۱. عدل ۲. امر به معروف ۳. وعد ۴. منزلت بین منزلتین ۱۵- معتزله «شر» را چه می دانند؟
۱. نتیجه ی اراده ی نفس، ۰۲ نتیجه ی فعل بندگان،
۳. نتیجه ی قدرت بندگان، ۴. نتیجه ی فعلی شیطان، ۱۶- نظریه ی «کسب»، نزد اشعری ها چگونه است؟
۱. نوعی جبر لطیف ۲. نوعی اراده ی تفویض شده
۳. نوعی اختیار محدود شده ۴ - نوعی خلق فعل تبعی ۱۷- از نظر اشعری ها؛ کار «مرتکب گناه کبیره» چون بمیرد، موقوف به چیست؟
۱. موقوف به شفاعت پیامبر ۲. موقوف به عدل و کیفر الاهی
۳. موقوف به گذشت و بخشش الاهی ۴. موقوف به امر و اراده ی خداوند ۱۸- کدام گزینه از اندیشه های سیاسی خوارج نیست؟
۱. انتخاب آزاد خلیفه توسط مسلمانان ۲. عدم لزوم انتخاب خلیفه از میان قریش
۳. پذیرش تحکیم در حکم خدا ۴. یکسان بودن زن و مرد از حیث برعهده گرفتن خلافت
•የጫ\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با کلیات علم کلام رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۵۱ ۱۹- چه کسانی اصرار دارند؛ «غلاه» فرقه یی از شیعیان به شمار می آیند؟
۱. مخالفان شیعه ۲. نصیریه ۳. همهٔ فرقه های کلامی ۴. اهل سنت و حدیث ۲۰- «امامیه» امام معصوم را جانشین چه اصلی نمودند؟
۱. امام منتصب از بین قریش ۲. اجماع امت
٢. امامت مفضول بر فاضل ۴. خلافت نخبگان ۲۱- انگیزه ی زید بن علی از قیامش چه بود؟
۰۱رد دعوت کوفیان برای پذیرش امامت ۲ - دفع ظلم والی عراق؛یوسف ثقفی
۳. پس گیرایی امامت از کیسانیه ۴. پس گیرایی خلافت از بنی امیه ۲۲- اولین فرقه که با آل عباسی بیعت کردند چه کسانی بودند؟
۱. کیسانیه ۲. زیدیه ۳. توابین ۴. سیاه جامگان ۲۳- چه کسی در مغرب آفریقا به مذهب تسنن رسمیت داد؟
۱. صلاح الدین ایوبی ۲. محمد بن تومرث ۳. قتلغشاه ۴. سلطان محمد ۲۴- اسماعیلیه رستگاری نوع بشر را منوط به چه می دانستند؟
۱. نشر آیین اسماعیلی و جهاد با مرتدان، ۲. گسترش صلح، سعادت و برکت برای جهانیان،
۳. معرفت یافتن به امام و بیعت با او، ۴. قبول بی چون و چرای اعمال امام.
۲۵- «صرفه» یعنی چه؟ ۱. صرف همت ها و اذهان مردم توسط خداوند از آوردن مانند قرآن، ۲. نوعی سبک بیان و اسلوب خاص، ۲. رغبت نداشتن بر ترک دین پدران و نیز کراهت از گرایش به دین جدید، ۲. معارف اعتقادی و مشروع های آرمانی برای افراد.
۲۶- در میان اهل سنت چه گروهی به «قدیم بودن حرفها، حرکتها و کلمه های مکتوب در قرآن ، کاغذ و جلد مصحف ها» عقیده
داشتند ؟ ۱. اشعری ها ۲. اهل سنت و حدیث ۳. حنبلی ها ۴. مالکی ها •የጫ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
سری سوال : ۱ یک
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۵۰ تشریحی : ۰ عنوان درس : آشنایی با کلیات علم کلام
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )۱۲۲۰۱۵۱
قدیم بودن قران
- غيلان دمشة
صفحه ۴ از ۴
۲۷- جهت گیری حسن بصری درباره ی مرتکب گناه چگونه بود؟
۱. اعمال سنگین گناهکار مکافاتی است که از سوی خدا فرستاده شده است. ۲. علاج گناهکار تنها با صبر و تحمل میستر است. ۳. گناهکار با کلام حکیمانه و فصیح پیامبرانه هدایت می شود. ۴. گناهکار کاملاً مسئول اعمال خویش است. ۲۸- اندیشه ی برجسته ی غیلان دمشقی چه بوده است؟
۱. اراده ی آزاد ۲. مخلوق بودن قرآن ۳. وجود صفات معنوی ۲۹- اصول پنجگانه ی مذهب اعتزال را چه کسی وضع کرد؟
۱. جهم بن صفوان آ ، حسن بصری ۰۳ واصل بن عطا ۳۰- از نظر ابوحنیفه هرقدر گناه بزرگ باشد ، . .
۱. با اقرار به توبه رفع نمی شود. ۲. تکفیر گناهکار، جایز نیست.
۳. در حقیقت کفر، دخیل است. ۲. مرتکب گناه، فاسق نیست.
•የጫ\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :