نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با تاریخ و روش های تفسیر قرآن نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات | و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی - حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۵
۱- علامه طباطبایی چه تعریفی از «تفسیر» ارائه کرده است؟ ۱. روشن کردن مفاهیم و آیات قرآن کریم و پرده برداشتن از مراد و مقصود آنها. ۲. روشن کردن و پرده برداری از چهره کلمه یا کلام. ۳. روشن ساختن معانی نهفته در قرآن و کشف احکام و حکمتهای آن، ۲. علم به نزول آیات، اسباب نزول و عام و خاص قرآن،
۲- آیه شریفه «ن هذا القرآن یهدی للتی هی آقوم» بیانگر کدام یک از ادله ی ضرورت تفسیر قرآن است؟
۱. آیات الاحکام قرآن ۲. قرآن کتاب هدایت
۳. کلمات غریب در قرآن ۰۴ فوق العاده بودن کلام قرآن
۳- کدام گزینه از معانی تأویل در قران به شمار نمی آید؟
۱. توجیه ظاهر لفظ یا عملی متشابه که مورد قبول عقلی و مطابق نقل باشد.
ャ تعبیر خواب
۳. فرجام و حاصل کار
۴. اولویت داشتن معانی باطنی
۴- کدام ترجمه را می توان نارساترین اسلوب ترجمه دانست؟
f
۱. ترجمه تفسیری ۲. ترجمه تحت اللفظی ۳. ترجمه آزاد ترجمه موضوعی
۵- پیامبر اکرم (ص) چه تفسیری از واژه «سائحون» در آیه مبارکه «التائبون العابدون الحامدون الستائحون الراکعون» ارائه فرمودند؟
۱. سیاحت کنندگان ۲. اهل تجارت ۳. سخاوتمندان ۴. روزهداران
۶- آیه شریفهٔ «آطیعوا الله و اطیعوا الرسول و آولی الامر منکم» به کدام یک از نکات حدیث ثقلین اشاره دارد؟ ۱. عصمت اهل بیت (ع) از گناه و خطا ۲. لزوم اطاعت و پیروی از اهل بیت (ع) ۳. لزوم مودت و بزرگداشت اهل بیت (ع) آ، اهل بیت (ع)، شایستگان مرجعیت امت می باشند.
\·W·/W·}·\·入W
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات | و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۵
۷- کدام یک از عبارتهای زیر از آیه «مس» قابل فهم است؟ ۱. مطهران و پاکیزگان حقیقی، اهل بیت (علیهم السلام) هستند. ۲. مطهران به کتاب خدا علم دارند. ۳. احاطه به حقیقت و بطن قرآن مقدور غیر مطهران نخواهد بود.
۴. احاطه به ظاهر و باطن قرآن فقط برای پیامبر اکرم (ص) مقدور است.
۸- کدام یک از آیات زیر به رجعت مربوط است؟
ا. و يوم تحشر من كل أمّة فوجاً ممّن نكذب بآياتنا فهم يوزعون
٢. فلينظر الإنسان إلى طعامه
۳. استغفزوا ربکم انهٔ کان غفاراً
٢. فلا تدعُوا مع الله أحداً ۹- بدرالدین زرکشی، از چه کسی با عنوان «صدر المفسترین» یاد می کند؟
۱. ابن ابی الحدید ۲. علی بن ابی طالب (علیه السلام)
۳. امام صادق (علیه السلام) ۴۔ ابن عباس
۱۰- تفسیر در دوران صحابه، به کدام صورت بیان می شد؟ ۱. به صورت روایی و حدیث ۲. به صورت تفسیر قرآن با قرآن ۳. به صورت علمی و تفسیر به رأی آن به صورت تفسیر عقلی ۱- عبارت روبه رو معرف کدام یک از تابعین است: «وی از مفستران بنام مکه می باشد و چنانچه از خود وی نقل شده است هفتاد صحابی را درک کرده بود؟
۱. عکرمه ۲. سعید بن جبیر
" علقمه بن قيس ۴ - عطاء بن ابی رباح مکی
۱۲- کدام گزینه از ویژگیهای تفسیر قرآن در عصر تابعین نیست؟ ۱. شکل یافتن، ثبت و تدوین تفسیر ۲. رواج اسرائیلیات ۳. دوری از استبداد به رأی ۴. گستردگی
W·/W·}·\·入W·\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . کارشناسی و کارشناسی ارشد حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
= دانشگاه پیام نور مرکز آزمون و سنجش
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات
و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی
-علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۵
۱۳- از نظر استاد احمد امین، اولین تفسیری که آیات قرآن را به ترتیب تفسیر کرده و دامنه ی تفسیر آیات را گسترد که بود؟
۱. عمرو بن بکیر ۲. سعید بن جبیر ۳. یحیی بن زیاد فراء آ - ابن جريح ۱۴- بهترین، متقن ترین و کارآمدترین منبع برای تبیین قرآن کریم کدام است؟
۱. سنّت معصومین ۲. علم ۳. عقلی ۴. خود قرآن ۱۵- تفسیر مأثور چیست؟
۱. تفسیر عقلی ۲. تفسیر قرآن به سنت ۳. تفسیر اجتهادی ۴. تفسیر قرآن با قرآن
۱۶- جملهٔ پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «امتهای قبل از شما هم به خاطر همین روش که شما پیشی گرفتهاید، گمراه شدند» به
کدام موضوع در باب تفسیر اشاره دارد؟ ۱. تفسیر به رأی ۲. ضرب القرآن ۳. تفسیر قرآن به قرآن ۲. تفسیر به عقلی ۱۷- از جمله عواملی که باعث ضعف تفسیر نقلی شده است چیست؟ ۱. عدم موافقت با قرآن ۲. نیاوردن ترجمهٔ حدیث
۳. ضعف و حذف اسناد ۴. شرح نکردن روایات تفسیری
۱۸- تأثیر فرهنگ یهودی در فرهنگ عرب در زمان جاهلیت موجب شکل گرفتن کدام یک از آفات تفسیر نقلی شده است؟
۱. وضع و جعل حدیث آ ، ورود اسرائیلیات در تفسیر ۳. ضعف اسناد حدیث
۴. جدا نشدن روایات ضعیف از متون تفسیری
۱۹- دانشمندان اسلامی در برخورد با روایات چه علمی را تدوین کردند تا روایان به خوبی شناسایی شده و افرادی را که دارای انحراف هستند جدا نمایند؟
ا. علم الحديث ۲. مصطلح الحدیث ۳. تاریخ حدیث ۴. علم رجال و درایه
\·W·/W·}·\·入W
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
صفحه ۳ از ۵

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : آشنایی با تاریخ وروشهای تفسیر قرآن رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات
| و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۵
۲۰- صاحب تفسیرالبرهان و تفسیر جامع البیان به ترتیب چه کسانی هستند؟ ۱. ابراهیم بن هاشم قمی - بحرانی سید هاشم حسینی بحرانی - ابوجعفربن جریر طبری مسعود بخوی - حویزی ۲. مسعود بن عیاش سلمی سمرقندی - فرات بن ابراهیم کوفی ۲- کدام نوع تفسیر را می توان حد وسط بین دو نوع تفسیر دیگر، یعنی تفسیر به رأی و تفسیر نقلی دانست؟
۱. تفسیر علمی ۲. تفسیر اجتهادی ۳. تفسیر اثری ۴. تفسیر اجتماعی
۲۲- چه کسی تفسیر به رأی را به دو قسم «جایز مورد قبول» و «ممنوع مورد نکوهش» تقسیم می کند؟
۱. سیوطی ۲. طبری ۰۳ذهبی ۴. بلخی
۲۳- حدیث «من قال فی القرآن برآیه آو بغیر علم فلیتبوآ مقعده من النار» به کدام روش تفسیری اشاره دارد؟
۱. تفسیر به رأی ۲. تفسیر به عقل ۳. تفسیر روایی ۴. تفسیر قرآن با قرآن
۲۴- توجه زیاد به معانی واژه های قرآن از ویژگی های روش تفسیری کدام فرقه است؟
۱. اشاعره ۲. معتزله ۳. خوارج ۲. شیعه
۲۵- کدام فرقه با استناد به آیه «اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیه الله » به وجوب بی قید و شرط امر به معروف و نهی از منکر معتقد بودند ؟ ا. معتزله ۲. خوارج ۳. شیعه ۴. اشاعره ۲۶- در مسئله رؤیت خداوند نظر شیعه چیست؟ ۱. خداوند سبحان با چشم دیده می شود، ولی در روز قیامت . ۲. خداوند سبحان در دنیا با چشم دیده نمی شود، ولی در آخرت با چشم دیده می شود. ۳. خداوند سبحان با چشم دیده نمی شود نه در دنیا و نه در آخرت، اما مؤمنان می توانند خداوند را با مشاهده قلبی درک کنند.
۲. مؤمنان حقیقی هم در دنیا و هم در آخرت خداوند را با چشم می بینند.
W·/W·}·\·入W·\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :