نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات عرفان اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست 7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درسی : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی - حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۴
۱- در تعریف انسی کدام گزینه صحیح است؟ ۱. التذاذ باطن به مطالعه کمال و جمال محبوب. ۲. آنچه بر دل گذرد از احکام طریقت.
۳. اعنماد دل است بر خداوند. ۴ . بیمی است که که بنده همواره از خدای در دل دارد.
۲- مهم ترین ویژگی تصوف در دو قرن هشتم و نهم کدام است؟ ۱. نوشتن صحاح سته ۲. گسترش تصوف
۳. نزدیکی تشیع و تصوف ۴. تعصب و دور بودن از آزادی اندیشه ۳- نخستین کسی که واژه صوفی را به کار برده است، کیست؟
۱. ابو هاشم صوفی ۲. ابوریحان بیرونی ۳. جنید بغدادی ۴ ، حسن بصری ۴- کدام گزینه در باب معنای لغوی اصطلاح صوفی صحیح است؟
۱. صوفی -> صقه ۲. صوفی -> صوفانی ۳. صوفی -> صوف ۴. صوفی -> سوفیا ۵- در تعریف تصوف و عرفان کدام گزینه صحیح است؟
۱. تصوف در ارتباط با مسلمانان است وعارف در ارتباط با هندوان.
۲. هر عارفی صوفی است اما هر صوفی عارف نیست.
Y.
، هر صوفی عارف است اما هر عارفی صوفی نیست. ۲. هر دو عنوان تصوف و عرفان به یک معنا به کار می رود. ۶- با توجه به حدیث قدسی کنت کنزا مخفیا فاحبابت ان اعرف، فخلقت الخلق لکی اعرف کدام گزینه صحیح است؟ ۱. ای شده از شناخت خود عاجز کی شناسی خدای را هرگز ۲. گنج مخفی بود زپرای جوش کرد خاک را سلطان اطلس پوشی کرد ۳. ای آفتاب خوبان می جوشد اندرونم یک ساعتم بگنجان در سایه عنایت
۴. من ندانم من توام یا تو منی محو گشتم در تو و گم شد منی
ጫለጫ•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۴
۷- تعریف زیر با کدام گزینه همخوانی دارد؟ آراستن خویش است به صفات نیک و محامد و فضایل انسانی.
۱. تحلیه ۲. تجلی « : تخلی ۴. طریقت
A— تفاوت میان مقام و حال دار این است که:
۱. مقام بقا و دوام ندارد ولی حال همواره باقی است. ۲. مقام واردی است غیبی و مانند برقی می گذرد. ۳. مقام از امور اکتسابی است و حال از مواهب. ۴. مقام به کرامت حاصل می شود و حال به توبه.
۹- ترتیب مقامات با توجه به کتاب اللمع فی النصوف کدام است؟
۱. ورع، زهد، توبه، توکل، صبر، فقر، رضا ۰۲زهد، توبه، ورع، فقر، توکل، صبر، رضا ۳. توکل، توبه، ورع، فقر، صبر، رضا، صبر ۴. توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل، رضا
۱۰- بافننی محبت اندر وقت بالا از علامات کدام یک ار مقامات است؟
۱. فقر ۲. توکل ۳. رضا ۴. توبه ۱۱- اولین مقام از نظر عطار در مناطق الطیر کدام است؟
۱. عشق ۲. حیرت ۳. فنا ۴. طلب ۱۲- در تعریف اصطلاح ابن الوفت کدام گزینه صحیح نیست؟ ۱. صوفی باید همواره در اندیشه زمان های از دست رفته عمر خویش باشد ودرصدد جبران آن. ۲. وقت، زمان مابین گذشته و آینده است که صوفی به هیچ یک از آن دو توجه ندارد. ۳. مراد از وقت، آن حال وارده بر سالک است مثل حب فی ا...، توکل، رضا و غیره. ۴. وقت و زمان هر کار را بشناسد و به جز ادای فرایضی به کارهای دیگر نپردازد. ۱۳- عبارت زیر در تعریف کدام یک از احوال است؟ تعلقی قلب است به حصول امری محبوب در آینده.
۱. شوق ۲. محبت ۳. قرب ۴. رجا
ጫለጫ•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درسی : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۴
۱۴- اساسی طریقت از منظر رابعه عدویه کدام است؟
۱ . ولایت ۲. محبت ۳. توکلی ۴. فقر ۱۵- زندگانی کدام یک از عرفای اسلام را با بودا مانند کرده اند؟
۱. فضیل عیاضی ۲. سفیان ثوری ۳. ابو هاشم صوفی ۴. ابراهیم ادهم ۱۶- کدام یک از عرفای بنام به دست حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مسلمان شد؟
۱. معروف کرخی ۲. بایزید بسطامی ۳. شقیق بلخی ۴. ابراهیم ادهم ۱۷- عبارت لیسی قای جتنی سوی ا... . از کیست؟
۱. حسین بن منصور حلاج ۲. بایزید بسطامی
۳. جنید بغدادی ۴. حارث محاسبی ۱۸- کتاب الرعایه لحقوق ا... نوشته کیست؟
۱. ذوالنون مصری ۲. سری سقطی ۳. حارث محاسبی ۴. ابوسعید ابوالخیر ۱۹- طریقت طیفوریه منتسب به کدام یک از عرفا است و اساسی طریقت او چه بود؟
۱. بایزد بسطامی - غلبه و سکر ۲. حسین بی منصور حلاج - سکر
۳. جنید بغدادی - صحو ۴ . بایزید بسطامی - صحو ۲۰- طاووسی الفقرا لقب کدام یک از عارفان است؟
۱. ابوطالب مکی ۲. ابو نصر سراج ۳. ابو علی دقاق ۴. احمد غزالی ۲۱- توسعه و گسترش خانقاه ها از خصوصیات تصوف در کدام قرن است؟
١. قرن سوم ۰۲قرن دوم ". قرن پنجم ۰۴قرن چهارم ۲۲- سعدی طریقت را در چه امری می داند؟
۱. توکلی ۲. ولایت ۳. قبض و اندوه ۴. خدمت خلق
\•\•|\•\•ጫለጫ
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درسی : کلیات عرفان اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، اخلاق (اخلاق اسلامی) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی -علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۴
۲۳- کدام یک از صوفیه به مجلسی گفتنی اشتهار داشته است؟
۱. سهل بن عبدا... ۲. باباطاهر همدانی ۳. ابوالحسن خرقانی ۴. ابو سعید ابوالخیر የf– تلفیق حکمت خسروانی با حکمت و عرفان اسلامی از دستاوردهای کدام عارف اسلامی است؟
۱. روزبهان بقلی ۲. شهاب الدین سهروردی
۳. عبدالقادر گیلانی ۴. ابو حامد غزالی ۲۵- مولانا جلال الدین در بیت زیر اشاره به کدام عارف نامی دارد؟
به یکی دست می خالص ایمانی نوشند به یکی دست دیگر پرچم کافر گیرند.
۱. شیخ نجم الدین کبری ۲. شیخ عطار
۳. ابن عربی ۴. اوحدالدین کرمانی ۲۶- بنیانگذار عرفان علمی (نظری) کیست ؟
۱. صدرالدین قونوی ۲. عبد الرحمن جامی
۳ - حسین بن منصور حلاج ۴. ابن عربی ۲۷- کدام گزینه درباره ابو حفصی سهروردی صحیح نیست؟
۱. جمال پرستی را جایز می دانست.
۲. خدمت خلق را از اصول تصوف می دانست.
۳. سماع را در صورتی که متضمن فسادی نباشد، جایز می شمرد.
۴. روش او تصوف عابدانه مقید به آداب شرع بود. ۲۸- پیروان او را در تصوف صحوی مذهب گویند؟
۱. نجم الدین رازی ۲. جنید بغدادی
۳. حسین بن منصور حلاج ۴. ابن خفیف شیرازی ۲۹- کتاب المنافذ من الاضلالی نوشته کیست؟
۱. ابو حامد غزالی ۲. احمد غزالی ۳. روزبهان بقلی ۴. شیخ عطار
\•\•|\•\•ጫለጫ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :