نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس مهارتهای ترجمه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲)
۱- کدام گزینه در باب تفاوت بین ترجمه معنایی و ارتباطی نادرست است؟ ۱. ترجمه معنایی، به نویسنده توجه بیشتری دارد. ۲. ترجمه معنایی معمولاً موجز، نامأنوس و مبهم است. ۳. در ترجمه ارتباطی، بی دقتی های نویسنده در ترجمه منعکسی می شود. آ، ترجمه ارتباطی، اولویت را به خواننده می دهد. ۲- ترجمه ارتباطی جمله «المعدهٔ بیت الداء» کدام است؟ ۱. معده خانه دارد است. ۰۲ پرخوری منشأ همه بیماریهاست. ۳. معده منشأ درمان است. ۴. کم خوری علت اصلی درمان است. ۳- عامل تعیین کننده در انتخاب شیوه متن و دایره واژگان کدام است؟ ۱. مترجم ۲. مخاطب ترجمه ۳. متن مورد ترجمه ۴. نویسنده متن مبدأ ۴- "رغب فی" به چه معناست؟ ۱. تمایلی یافتن ۲. دوری کردن ۳. بیزار شدن ٠٢ مرغوب بودن ۵- ترجمه کدام جمله نادرست است؟ ۱. ضرب اللیل علیه: بی خوابی به سرش زد. ۰۲ضرب فی امر: در این کار مشارکت کرد. ۳. ضرب اله الارضی: به جاهای دوردست سفر کرد. ۰۲ضرب علی اذنه: به گوش او سیلی زد. ۶- در عبارت «رأیت کتاباً فی المکتبه و اشتریت الکتاب» الف و لام در کلمه الکتاب از چه نوعی است؟ ١. الف و لام جنس ۲. الف و لام عهد ذکری ۳. الف و لام عهد حضوری ۴. الف و لام عهد ذهنی ۷- کدامیک از گزینه ها در ترجمه عبارت «هو تقدیر قد لا یکون علی شیع من الصواب» صحیح تر است؟ ۱. این فرضی است که شاید درست هم نباشد. ۲. این فرضی است که ممکن است مقداری درست نباشد.
۳. این فرضی است که به هیچ وجه درست نیست. ۴. این تنها یک فرضی است که صحت آن حتمی نیست.
የ •V\•\•\|•\•\ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : مهارتهای ترجمه
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲
۸- در صورتی که خبر، جمله اسمیه باشد (دو مبتدا در جمله وجود داشته باشد) کدام گزینه صحیح است؟ ۱. ابتدا مبتدای جمله خبریه و سپس مبتدای اصلی را ترجمه می کنیم. ۲. هیچ یک از آن دو را ترجمه نمی کنیم. ۳. مبتدای اولی را ترجمه نمی کنیم. ۴. هر دو را به همان ترتیبی که قرار گرفته اند ترجمه می کنیم. ۹- در کدام گزینه ترجمه نامناسبی از عبارت ارائه گردیده است؟ ۱. کان اینظر الطالب الی الباب بین حین و حین: دانشجو گهگاه به در نگاه می کرد. ۲. قاتل قتال الشجعان شجاعانه به شهادت رسید. ۳. فرحت بعض الفرح اندکی خوشحال شدم. ۴. رخبا بی ترحیباً استقبال خوبی از من کردند. ۱۰- گزینه مناسب برای تکمیل ترجمه این آیه را مشخص کنید: «عسی ان تکرهوا شیناً و هوا خیر لکم » ( .............. چیزی را ناپسند می شمارید که خیر شما در آن است) ۱. همچنان که ۲. گاهی ۳. چرا ۴. چه بسا
۱۱- در عبارت زیر کدام گزینه جمله وصفیه است؟ «کانت هنا ک عوامل نقسية و سياسية متداخلة تجعل الوقت غير مناسب للحوار»
۱. هناک عوامل نقسیه و سیاسیه ٢، متداخله تجعل الوقت غير مناسب ۳. نقسیه و سیاسیه متداخله ٢. تجعل الوقت غير مناسب للحوار
۱۲- اگر جمله «لا اسمخ لنفسی ان آعیش علی اعانه و انا استطیع ان اعمل» این گونه معنی شود:«من که توانایی کار کردن را دارم، به خودم اجازه نمی دهم با کمک دیگران زندگی کنم» در زمان ترجمه چه تغییری در متن مبدأ ایجاد شده؟ \ . توالی جمله های متن مبدأ در ترجمه رعایت نشده است. ۲. از معادل های آشنای زبان مقصد برای ترجمه متن استفاده شده است. ۳. از کلمات مترادف برای ترجمه متن مبدأ استفاده شده است.
۴. جملات بلند متن مبدأ به جملات کوتاهتر تقطیع شده اند.
የ •V\•\•\|•\•\ صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲ ۱۳- کدامیک از گزینه ها در ترجمه عبارت «کیف تستغنی عن مساعد ک؟» صحیح تر است؟ ۱. چگونه از معاونت بی نیاز می شوی؟ ۲. چگونه معاونت را کنار می گذاری؟ ۳. چگونه معاونت را بی نیاز می گردانی؟ ۴. چگونه از معاونت بیزاری می جویی؟ ۱۴- کدام گزینه در ترجمه عبارت «هذا الخبر تشم منه رائحه الکارثه» روان تر است؟ ۱. از این خبر بوی مصیبت و بدبختی شنیده می شود. ۲. این خبر بوی مصیبت و بدبختی می دهد. ۳. این خبر، به مشام می رسد از آن بوی بدبختی، آ، این، خبری است که رایحه مصیبت از آن شنیده شده است. ۱۵- اگر فعل جمله پایه ماضی و فعل جمله پیرو مضارع است؛ در ترجمه، زمان جمله پیرو باید چگونه باشد؟ ۱. مضارع استمراری یا ساده یا بعید ۲. مضارع ساده
۳. ماضی استمراری یا ساده یا بعید ۴. ماضی ساده ۱۶- در چه زمانی زمان ماضی به مضارع تغییر نمی کند؟
۱. پس از ادوات شرط ۲. پس از قسم منفی
۳. پس از مای مصدریه ظرفیه ". پس از ان مصدريه ظرفيه
۱۷- بهترین مثال برای این قاعده که " وقتی فعل بر وقوع امری حتمی دلالت کند زمان ماضی را به مضارع ترجمه می کنیم" کدام است؟
۱. و نفخ فی الصور، آن گاه که در صور دمیده شود. ۲. ان الله کان علیما: خداوند داناست. ۳. شهادت مصز مواجهات عدیده بین المجموعات المسلحه و قوات الامن: مصر شاهد درگیریهای متعددی بین گروههای مسلح و نیروهای امنیتی بوده است. الوضع فی الشرق الاوسط استحوذ بشکل عام علی احتمامات السیاسیین: اوضاع خاورمیانه بطور کلی مورد توجه و عنایت سیاستمداران
قرار گرفته است.
۱۸- معادل" از هوش رفت" کدام است؟
۱. وزع ۰۲ آغمی علیه
የ •V\•\•\|•\•\ صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : مهارتهای ترجمه رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۴۲
۱۹- افعال لازم، متعدی و مجهول با استفاده از کدام فعل به صورت مرکب درمی آیند؟ ۱. قام- تم-تم ۲. تمقام اقام ۳. تمقام تم ۴. قامت مقام
۲۰- شکل فارسی کلمات "جرج، رمیو و تا تشر" در کدام گزینه بصورت صحیح آمده است؟
Y.
) 335-೮-೨-೨>> آ ، جورج-رمئو-تاچر }|೨೮–೨೧ ۴. جورج -رماو-تاجر
۲۱- مصادر منحوت بیشتر در چه بابهایی به کار می روند؟ ۱. افعالی -فعلله -مفاعله ۲. افتعالی - تفعلی - تفعی ۳. تفعیلی-فعلان - انفعالی ۴. فعلله-تفعلی - تفعی
۲۲- کدام گزینه از معادلهای کلیشه ای محسوب نمی شود؟ ۱. اسامی خاصی، اعداد و ارقام ۲. تعابیر و ضرب المثل ها، عبارتهای معمول و مرسوم ۳. اصطلاحاتی که برای تشخیص مفاهیم نامأنوس و بیگانه بکار می روند
آ، اصطلاحاتی که برای تعریف مفهومی معین بکار می روند
۲۳- معنی لغوی " فدان و قذار" کدام است؟ ۱. گاوآهن = کثیف ۲. خروار-پلید
۳. ارث - کثیف ۴. بحث و تبادل نظر- در بند کردن
۲۴- در ترجمه عبارت "خرج عباس من بیته قبیل الفجر" کدام گزینه مناسبتر است؟ ۱. عباسی کمی قبل از سپیده دم از خانه خارج شد. ۲. عباسی پیش از آنکه سپیده بدمد از خانه خارج شد. ۳. عباسی همزمان با طلوع فجر از خانه خارج شد. ۴. عباس از خانه خارج شد و سپیده قبلاً دمیده بود.
۲۵- معادل عبارت "حوزهٔ وظیفه عمومی" در کدام گزینه آمده است؟
ا. إنه كان يعيش فى بريه منعزله عن العمران
۰۲ و اقرب دائره الالتجنید کانت تبعد عن بیت عباسی
۳. ذلک لانه تلقی فی المساء امر من وزاره الحربیه
" لو شاء أن يركبه الى هيئه التجنيد ليجرى تصنيفه فى الجيش
የ •V\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :