نمونه سوال درس آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با علوم قرآن و حدیث نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۹)
۱- آیه شریفه «ولقد مننا عليک مره اخری اذ او حینا الی امّک ما یوحی» به کدام معنای واژه وحی اشاره دارد؟ ۱. هدایت غریزی ۲. اشاره پنهانی ۳، وحی وسالی : آ، الهام یا سروش غیبی ۲- طبق نص صریح قرآن آغاز نزول قرآن در کدام ماه بوده است؟ ۱. شعبان ۲. رمضان .Y . رجب
.Y . ربیع الاول ۳- کدام گزینه از راه های تشخیصی درست از نادرست اسباب نزول نمی باشد؟
۱. باید تواتر یا کثرت نقل روایات ثابت شده باشد.
۲. باید روایات به طور قطعی اشکال و ابهام را بر طرف کند
۳. سند روایت به ویژه آخرین کسی که روایت به او منتهی می شود مورد اطمینان باشد
۴. روایت از لحاظ سند به اصطلاح علم الحدیث صحیح باشد ۴- معنای «لخاف» چیست؟
۱. جریدلی نخلی(چوب وسط شاخه های درخت)
.Y . پوست آماده شده برای نوشتن
۵- کدام گزینه از معیارهای تشخیص سوره های مکی و مدنی است؟ ۱. معیار آیات عذاب ۲. معیار آیات بشارت *. معیار خطاب
۴۔ معیار رحلت پیامبر اکرم(ص)
"וז וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۱ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۹
۶- طبق نظر راغب اصفهانی به چه جهت به کتاب خدا «قرآن» گفته شده است؟ ۱. چون بر پیامبر اسلام نازل گردیده است ۲. نتایج و ثمرات تمامی کتب آسمانی را جامع است. ۳. بدان جهت که نتایج و ثمرات بسیار ناب داخل آن است ۴. بدان جهت که کلمات و آیات آن خواندنی (شایسته خواندن) است ۷- نام دیگر سوره های «غافر» و «اسراء» به ترتیب کدام است؟ ۱. سجده - بنی اسرائیل ۲. سجده - سلیمان " : مؤمن – برائت ۴۔ مؤمن - بنی اسرائیل ۸- کدام گزینه از ویژگیهای مصحف حضرت علی(ع) به شمار نمی آید؟ ۱. رعایت ترتیب دقیق آیات و سوره طبق نزول ۰۲ ثبت آیات طبق قرائت پیامبر اکرم(ص) ۳. توضیح مناسبت های نزول آیات و سوره ها در حاشیه متن ۴. سوره های بزرگ ابتدا و سوره های کوچک در آخر قرار گرفته بود. ۹- الزام مردم به قرائت واحد زمان کدام خلیفه انجام شد؟ ۱. ابوبکر ۲. عمربن خطاب ۳. عثمان ۴. امام علی (ع) ۱۰- اولین مرحله یکسان سازی مصاحاف که ماموریت هیات یکسان سازی بود کدام است؟ ۱. نسخه برداری از مصحف جدید و مقایسه نسخه های آماده شده با یکدیگر ۲. جمع آوری منابع و مآخذ صحیح و مقابله آنها و تهیه مصحف واحد ۲، جمع آوری مصحف ها از تمام بلاد اسلامی
۴. محو و نابود کردن تمامی مصحف ها از تمامی بلاد اسلامی
"וז וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۲ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی
(چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۹
۱۱- قرائت معروف میان مسلمان کدام قرائت است؟
۱۲- کدام گزینه از عوامل اختلاف قرائات به شمار می آید؟
۱. خط عربی
۲. بی نقطه بودن حروف
۳. علائم و حرکات
۴. لهجه های مختلف ۱۳- مهمترین ضابطه قبولی یک قرائت چیست؟ ۱. هماهنگی آن با قرائت ائمه اطهار (ع) ۲. هماهنگی آن با مصحف امام علی (ع) ۰۳ هماهنگی با قرائت توده مسلمانان ۴. هماهنگی با قرائت قراء
۱۴- اولین کسی که اندیشه گردآوری قرآن را پس از درگذشت پیامبر اکرم(ص) اجرا کرد چه کسی بود؟
۱۔ عبدا... بن عباس ۲. عمر بن خطاب ۳. عثمان بن عفان ۴. امام علی (ع)
۱۵- از منظر شیعه کدام صورت نسخ صحیح است؟
ا. نسخ مشروط آء نسخ مشروط و محتوا نسخ محتوا و آیه
"וז וו. ו. ון. ו. ו صفحه ۳ از ۶
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی --- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آشنایی با علوم قرآن و حدیث رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۹
۱۶- آیات صفح روشن ترین شاهد برای کدام نوع نسخ می باشد؟
۱. مشروط ۲. محتوا ۳. آیه و محتوا ۴. آیه
۱۷- واژه محکم در لغت به چه معناست؟
۱. ابهام را زدودن و دور کردن ۲. بازداشتن و پیشگیری از هر گونه اخلال گری و تباهی
۳. همانند کردن و مشابه ساختن ۴. شبهه را بر طرف کردن
۱۸- کدام گزینه از آیات متشابه به شمار می آید؟
۱. نفی تحیز ۲. آیه صفح ۳. آیه نجوی ۴. آیه توارث
۱۹- بیشتر اهل نظر معتقدند چه کسانی به حروف مقطعه و معانی آن راه دارند؟
ا. ائمه اطهار (عليهم السلام) ۲. فقط پیامبر اکرم(ص)
۳. مفسران زبر دست ۴. اولیای مقرب .Y— در گزینش قصه های قرآن چه عنصری در نظر گرفته شده است؟ ۱ . ویژگی های شخصیت های قصه ۲. ارتباط با هدف اصلی کلام ۳. شخصیت پردازی در قصه ۰۴ واقع گرایی در قصه
)Y— در مواردی قرآن برای نشان دادن اهمیت مطلب از این شیوه متداول در کلام عرب استفاده دهی کند؟
۱. حروف تاکید ۲. امثالی قرآن ۳. سوگند " . تقدم خبر بر مبتدا
"וז וו. ו. ון. ו. ו نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۴ از ۶

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :