نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلیات فلسفه اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۸)
۱- کدام یک از گزینه های زیر تعریف فلسفه از نگاه ارسطو می باشد؟ ۱. علمی که از مابعدالطبیعه بحث می کند. ۲. علمی است که شامل مجموعه دانش های حقیقی که شان و اعتبار علمی دارند می باشد. ۳. علمی که از فلسفه نظری بحث می کند.
۴. الف و ج
۲- در فرهنگ اسلامی از واژه فلسفه چه معنای مترادفی اراده می شود؟
۱. علوم نظری ۲ - علوم عملی ۳. مابعدالطبیعه ۴. خداشناسی ۳- . کدام یک از گزینه های زیر معرفت درجه دوم به شمار می روند؟
۱. علم تاریخ ۲. فلسفه تاریخ ۳. علم فیزیک ۴. الف و ج ۴- . کدام گزینه در باره فلسفه نادرست می باشد؟
۱. فلسفه علمی، همان فلسفه علم است. ۲. مارکسیست ها فلسفه خود را فلسفه علمی می خوانند.
۳. مارکسیست ها فلسفه تعقلی را نمی پذیرند. ۴. هیچکدام
۵- دلیل ضرورت پرداختن به فلسفه کدام یک از موارد زیر می باشد؟ ۱. نگاه فلسفی ربط وثیقی با نحوه زندگی انسان ندارد. ۰۲ فلسفه عهده دار تامین مبادی علوم دیگر نیست. ۰۳ وجود سوالاتی که جز با تحلیل فلسفی قابل پاسخگویی نیست. ۴ . همه موارد ۶- از نگاه آگوست کنت، مرحله نوجوانی فکری بشر که در می یابد باید حوادث این عالم را با توجه به علل موجود در همین عالم تفسیر کند چه نامیده می شود؟
۱. مرحله ما بعد الطبیعی ۲. مرحله ربانی ۰۲ مرحله نوجوانی ۴. مرحله اثباتی
γ. γ. /γ. γ. γγΥΥ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۱۳۸
۷- کدام گزینه جزء خدمات علم به فلسفه به شمار می رود؟
۱. اثبات مبادی تصدیقی علوم ۲. تجزیه و تحلیل معرفت شناسی علوم ۰۲ فراهم آوردن افق های تازه و مسئله آفرینی ۴. الف و ج
۸- بنا به دیدگاه کندی به چه دلیل، دین با فلسفه سازگاری دارد؟
۱. گفته های پیامبران با فلسفه موافقت دارد.
۲. علم ربوبیت از فلسفه است.
۳. کسانی که با این دانش مخالف هستند ناگزیرند در کس آن بکوشند.
۴. همه موارد ۹- نویسنده کتاب الصناعه العظمی کدام یک از فیلسوفان زیر می باشد؟
۱. ارسطو ۲. بن سینا ۳. فارابی ۴. کندی ۱۰- معنای نظریه فیضی که در دیدگاههای فلاسفه اشاره شده کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. موجودات زیادی در جهان وجود دارند. ۲. کثرت موجود در عالم و چگونگی ارتباط با مبدا واحد.
۳. همه موجودات جهان واحد بسیط هستند. ۴ . همه موجودات عالم خالقی دارند. ۱۱- عقلی که بالفعل به تعقلی پرداخته و صور معقولات را ادراک می کند چه نامیده می شود؟
۱. عقلی بالملکه ۲. عقل هیولایی ۳. عقلی مستفاد ۴. الف و با ۱۲- نویسنده کتاب تهافه الفلاسفه کدامیک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. سهروردی ۲. ارسطو ۳. ابن سینا ۴۔ غزالی
۱۳- مختار بودن آدمی به ترتیب در علم اخلاق و فلسفه اخلاق جزء کدام یک از موارد زیر می باشند؟
) ... مبادی، مسائل ャ。 مسائل، مبادی « : مبادی، مبادی to مسائل، مسائل
۱۴- ویژگی هایی نظیر نشستن و برخاستن برای انسان جزء کدام یک از موارد زیر می باشند؟
۱. عرضی لازم Y. عرضی مفارق .Y . غیر عرضی f الف و ب
= صفحه ۲ از ۵
γ.γ./), γ.γγΥΥ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۱۳۸
۱۵- . کدام یک از عبارت های زیر دور مصرح را تعریف می کند؟ ۱. ترتیب علل غیر متناهیه بر یکدیگر به نحو صعودی.
۲. توقف دو امر بر یکدیگر به صورتی که بین آنها واسطه ای وجود داشته باشد.
۳. توقف دو امر بر یکدیگر به صورتی که بین آنها واسطه ای وجود نداشته باشد.
۴ . هیچکدام
۱۶- از نگاه فارابی کدام یک از فضیلت های نظری و عملی از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؟
۱. فضیلت نظری ۲. فضیلت عملی ۳. هر دو ۴. هیچکدام
۱۷- درباره مفهوم وجود و موجود کدام یک از عبارت های زیر درست می باشد؟
۱. بدیهی هستند. ۲. غیر بدیهی هستند.
۳. امکان تعریف آنها نیست. ۴. الف و ج ۱۸- دیدگاه غزالی درباره جهان خلقت کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟
۱. جهان قدیم است. ۰۲ جهان حادث است.
۳. جهان نه قدیم است و نه حادث. ۴. هیچکدام ۱۹- . ابن سینا درباره موضوع معاد جسمانی چه اعتقادی دارد؟
۱. چونکه مخبر صادق از آن خبر داده، آن را می پذیریم. ۲. معاد جسمانی مشکوک است و لذا قابل قبول نیست.
۲. عقل در اثبات آن ناتوان است و لذا قابل قول نیست. ۴ - ب وج
۲۰- مهم ترین اثر فلسفی سهروردی در بیان روش فلسفی وی کدام است؟
۱. آواز پر جبرئیل آ ، لغت موران ۳. حکمه الاشراقی ۴. فی حقیقه العشق
۲۱- موضوع اصالت ماهیت مورد تایید کدا یک از فلاسفه زیر می باشد؟
١. ابن سینا ۲. میرداماد ۳. ملاصدرا ۴. الف و با
γ. γ. /γ. γ. γγΥΥ
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۵
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلیات فلسفه اسلامی
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی )۱۲۲۰۱۳۸
۲۲- ملاصدرا در باره پیدایش و بقاء نفسی چه اعتقادی دارد؟
۰ جسمانیه الحدوث و جسمانیه البقاء أ : روحانيه الحدوث وروحانيه البقاء
۳. جسمانیه الحدوث و روحانیه البقاء ". روحانيه الحدوث وروحانيه البقاء
۲۳- کدام یک از گزینه های زیر به اعتباریات بعد الاجتماع مرتبط است؟
۱. اعتبار زبان ٢. اعتبار متابعت علم ۳. اعتبار حسن و قبح ۴. هیچکدام
۲۴- دو نقش عمده علامه طباطبایی که دانشمندان نسل بعد از آن بهره بردند کدامند؟
۱. توجه به علم کلام و فلسفه ۲. توجه به فقه و فلسفه
۳. توجه به ریاضیات و فقه ۲. توجه به تفسیر و فلسفه
۲۵- . از نگاه سهرودی چه چیزی قابل انطباق به مثل افلاطونی می باشد؟
۱. انوار مدبره ۲. ارباب الانوار ۳. انوار قاهره ۴. نورالانوار
۲۶- مفاد اصلی علیت کدام گزینه می باشد؟
۱. هرعلتی معلولی دارد. ۲. هر معلولی پدید آورنده علتی است.
۲. هر معلولی دارای علتی است. ۴. هیچکدام
۲۷- ملاک احتیاج احتیاج به علت از نگاه فلاسفه و متکلمین به ترتیب چه می باشد؟
۱. امکان، حدوث زمانی ۲. حدوث زمانی، امکان
۳. امکان، امکان ۴. حدوث زمانی، حدوث زمانی
γ. γ. /γ. γ. γγΥΥ
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :