نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس آشنایی با فقه نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : آشنایی بافقه، فقه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۳)
۱- «علم به احکام شرعی فرعی از راه دلیلهای تفضیلی آنها » را چه می نامند؟
۱. اجتهاد ۲. فقیه ۳. فقه ۴. اصولی ۲- فقها موضوع فقه را چه چیزی می نامند ؟
۱. اجتهاد ۲. علم به احکام ۳. فعلی مکلف ۴۔ احکام شرعی ۳- در بحث وجوب نقطه مقابل امتثال را چه می نامند؟
۱. حرمت ۲. کراهت ۳. مخالفت ۴. اجزا
۴- «وجوبی که به دو یا چند کار تعلق می گیرد به صورت علی البدل» چه نامیده می شود ؟
۱ . وجوب تعیینی ۰۲ وجوب تخییری ۰۳ وجوب موقت ". وجوب مطلق ۵- به وجوبی که فرمان شارع مستقیماً به آن تعلق گرفته می شود چه گفته می شود ؟
۱. منجز ۲. نهٔ ۳. اصلی ۴۔ تعبدی ۶- «توافق دو شخص در موضوع معین که جزئیات آن روشن نیست » در کدامیک از ابواب فقهی بررسی می گردد ؟
) ... کتاب صلح ۲. کتاب ضمان .Y . کتاب وصیت ۴. کتاب حجر ۷- کدامیک از کلمات زیر در لغت به معنای کوشش ، توان و مشقت آمده است ؟
۱. فقه ۲. اجتهاد ۳. تقلید ۴. مقلد ۸- شرط قبولی فعلی عبادی چیست ؟
۱. طهارت داشتن ۲. قصد قربت ۳. عملی صادقانه ۴. حر و آزاد بودن ۹- آبی که استحقاق گرفتن نام آب را دارد بدون آنکه اضافه ای بدنبال آن بیاید چه نام می گیرد ؟
۱. آب مضاف ۲. آب مطلق ۳. آب کر ۴. آب جاری ۱۰- کدامیک از آبهای زیر به صرف برخورد با نجاست نجس نمی شود مگر اینکه به یکی از اوصاف ثلاثه آن غلبه نماید ؟
۱. آب جاری ۲. آب قلبل ۳. آب کر ۴. آب مطلق WW— نفس سائله حاوی معنای کدامیک از کلمات زیر است ؟
۱. بولی و غایت ۲. خون مردار ۳. خون جهنده ۴. میته یا مردار
\•\•|\•\•\•Vም
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : آشنایی بافقه، فقه
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۳
۱۲- « عدم فاصله زیاد و غیر متعارف بین افعال نماز » چه نامیده می شود ؟
۱. ترتیب ۲. موالات ۳. رکن ۴. مواقیت
۱۳- کدامیک از روزه های زیر جزء روزه های حرام محسوب می شود ؟
۱. روزه روز عرفه ۲. روزه در اعتکاف ۳. روزه وصال ۴. روزه به واسطه کفاره ۱۴- میقات اهلی طائف کدامیک از محلهای زیر است ؟
۰۱یلملم ۲. جحفه " . قرن المنازل " عقيق ۱۵- کسانی که از طرف شام برای زیارت خانه خدا مشرف می شوند میقاتشان در چه محلی است ؟
۱. مسجد شجره ۲. عقیق ۰۳قرن المنازل ۴. جحفه ۱۶- کدامیک از جهادهای زیر به جهادت دعوت مشهور است ؟
۱. جهاد ابتدایی ۲. جهاد دفاعی ۰۳ جهاد با اهل بغی ۴. جهاد اصغر ۱۷- واجبی که فقط نتیجه ای که از فعل حاصل می شود مورد نظر است و بود و نبود قصد قربت در آن نقشی ندارد چه نامیده می
شود ؟
۱. واجب تعینی آ ، واجب توصلی ۳. واجب عینی ۴. واجب کفایی
۱۸- اکثریت نزدیک به اتفاق احکام در چه زمانی صادر گردید ؟ ۱. اولی بعثت ۲. قبل از هجرت ۳. بعد از هجرت ۰۴ اواخر عمر مبارک حضرت رسول (ص)
۱۹- در میان احکام شرعی قطعی ترین حکمی که بی گمان پیش از هجرت سابقه اجرا داشته کدام است ؟
. Y. 。ャ ۱. نماز
روز ۵ خمسر ۴. زکات
۲۰- جمهور مورخان و سیره نویسان معتقدند که نماز در کجا بر پیامبر اسلام (ص) نازل گردید؟
۱. مدینه ۲. مکه ۳. معراج ۴. طائف
۲۱- دستور اجرای تغییر قبله در کدام مسجد بر پیامبر اکرم (ص) نازل شد ؟
۱. مسجد الحرام ۲. مسجد النبی ۳. مسجد بنی سلمه ۴. مسجد قبا
\•\•|\•\•\•Vም
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۳
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : آشنایی بافقه، فقه رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۷ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۴۳
۲۲- کدامیک از کلمات زیر معنی لغوی رفث می باشد ؟
۱. به معنایی است که از آن به جماع کنایه می شود ۲. سرکشی و بیرون از اطاعت شدن است
۳. کشمکش در گفتار است ۴. حرمت صید و کشتن ۲۳- در حج پس از قربانی ، حلق و تقصیر نمودن چه حکمی دارد ؟
۱. واجب است ۲. مستحب است ۳. کراحت دارد ۴. حرام است ۲۴- کدامیک از موارد زیر جزء یکی از کفاره های ظهار محسوب می گردد ؟
۱. دو ماه روزه گرفتن ۲. سی فقیر خوراک دادن
۳. سی روز روزه گرفتن ۴۔ پوشش سی نفر مسکین ۲۵- در بحث ایلاء سوگند مرد بر ترک همبستری با همسر دائمی به چه مدت است ؟
۱. دو ماه ". سه ماه و ده روز ۳. چهار ماه ۴. شش ماه ۲۶- کسی که نسبت زنا و لواط به دیگران دهد بر او چه حکمی صادر می شود ؟
۱. یک رجام می شود ۲. حکم بر ارتداد او داده می شود
۳. حد قوادی می خورد ۴. حد قذف ۲۷- قتلی که با قصد و اراده فعل بدون قصد نتیجه صورت پذیرد چه نامیده می شود ؟ ۲۸- بنیانگذار مکتب فقهی اهل عراق چه کسی بود ؟
Y. ۱. نعمان ابن ثابت ۲. یعقوب ابن ابراهیم
حسین ابن کرخی ۴. ابن مسعود بخاری
۲۹- اشعریان متناسب با باورهای کلامی خود به طور طبیعی در فروع فقهی کدامیک از مذاهب زیر را می پذیرفتند؟ ) ... حنفی Y. حنبلی .Y . شافعی f مالکی
۳۰- کدامیک از کتب زیر توسط ابن حزم به رشته تحریر در آمده است ؟
١. التحصیل من المحصول أ. جمع الجوامع
۳. کتاب الاجماع " . منهاج الوصول الى علم الاصول
\•\•|\•\•\•Vም
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :