نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس روش تحقیق در علوم اسلامی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی
رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف،( اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۱- چنانچه پژوهشگر بین روی آوردهای علوم اسلامی و روشهای آنها در حل یک مسئله به گفتگوی موثر به منظور رسیدن به تحلیل ارزشمند، جامع و عمیق، دست یابد:
۱. پژوهشی میان رشته ای انجام داده است.
۲. به رفع تعارض بین گزاره های نقلی حدیثی پرداخته است
۳. به جمع آوری آراء عالمان اسلامی در مسئله واحد در منظومه علوم و معارف اسلامی رسیده است.
۴. به جمع آوری قرینه های منصرف کننده گزاره های نقلی از ظهور بدوی پرداخته است.
۲- غرضی از پژوهشهای میان رشته ای در علوم اسلامی چیست؟ ۱. رفع تعارضی بین گزاره های نقلی حدیثی و مطالعات دینی ۲. مسئله شناسی دقیق در علوم اسلامی ۳. نمایاندن تمامی ابعاد یک مسئله اسلامی است. ۴. سازماندهی اطلاعات جمع آوری شده در مطالعات اسلامی ۳- در مبحث تعارضی ادله با تکیه بر چه نوع قواعدی راه حل های تعارضی را ارائه می دهد ؟ ۱. قواعد نقلی ۲. قواعد عقلی ۳. قواعد قیاسی " قواعد استقرا
۴- پژوهشی اسلامی چه نوع فعالیتی است؟ ۱. فعالیتی صرفا جهت فهم دین ۲. فعالیتی صرفاً تحقیقی و پژوهشی می باشد ۳. فعالیتی فارغ از تصدیق و تکذیب و اثبات و ابطال ۴. فعالیتی متعهدانه برای کشف دین و استدلال بر حقانیت آن ۵- نمونه ای از پژوهشهای میان رشته ای در زمینه مطالعات دینی عبارتست از: ۱. حکمت مشاء ۲. مطالعه تاریخی در آثار عالمان اسلامی
۳. حکمت اشراق ۴. حکمت متعالیه
.Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΔ Λ صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۶- توصیف دین اسلام به «اسلام چیزی نیست جز اخلاق یا ایدئولوژی» بیانگر کدام دیدگاه است؟ ۱. وجود تعارضی بین معارف اسلامی و سیاست و اخلاق ۲. نادیده انگاری تنوع روشی و نارسایی در جامع نگری در فهم حقیقت دین اسلام ۳. عدم امکان دستیابی به پژوهشهای میان رشته ای ۴. امکان دستیابی به پژوهشهای میان رشته ای
۷- چرا یکی از تلاشهای اصلی پژوهشگران دستیابی به ابزارهای اعتبارسنجی اطلاعات است؟ ) ... بدلیل ارائه فرضیه صحیح ャ。 برای دستیابی به مسئله شناسی صحیح ۳. برای احراز اعتبار و صحت اطلاعات جمع آوری شده ۲. به منظور ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده
۸- گذر از مجهول به مسئله چه نام دارد؟
۱. مسئله شناسی ۲. مسئله یابی
۹- کدام گزینه از اصول چهارگانه عملی نیست؟ ۱. برائت ۲. استصحاب ۳. استحسان ۴. احتیاط ۱۰- پژوهشگر با مراجعه به اصول چهارگانه عملی به کدام نوع حکم دست می یابد؟ ۱. حکم واقعی ۲. حکم حقیقی ۳ - حکم شرعی واقعی ۴. حکم ظاهری ۱۱- هر گاه در مراحل پژوهش پژوهشگر علوم اسلامی با مراجعه به متون مشتمل بر تعالیم دینی یا متون تاریخی و علمی اطلاعات مربوط به مسئله را جمع آوری کند به کدام مرحله از پژوهش نائل شده است؟ ۱. مسئله شناسی ۲. مسئله یابی ۳. سازماندهی اطلاعات جمع آوری شده ۴. جمع آوری اطلاعات و اعتبار سنجی آن ۱۲- در کدام مرحله از مراحل پژوهشی پژوهشگر باید ماهیت و سنخ مسئله مورد پژوهشی را بشناسد؟
۱. مسئله یابی ۲. ارائه فرضیه ۳. گزارش پژوهش ۴. مسئله شناسی
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΔ Λ.
صفحه ۲ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۱۳- کدام گزینه از ملاکهای انتخاب مسأله است؟ ۱. عدم داشتن اولویت ۲. تکراری بودن ۳. نامحدود بودن ۴. جزئی بودن
۱۴- کدام مرحله از پژوهشی به صورت کتاب یا مقاله ارائه می شود؟ ۱. نتیجه گیری ۲. گزارش پژوهش ۳. ارائه فرضیه ۴. تجزیه و تحلیل اطلاعات ۱۵- نقشه ، برنامه و دستورالعمل اجرایی از مراحل پژوهش را برای رسیدن به مقصد و غایت پژوهشی چه گویند؟ ۱. عملیات پژوهشی ۲. طرح نامه پژوهشی ۳. راهکارهای پژوهشی ۴. محور پژوهش ۱۶- اگر پژوهشی برای بهبود وضعیت موجود و ارائه خدمات گسترده تر و بیشتر ، به انجام رسانده شود، چه نوع پزوهشی گفته می شود؟
۱. کاربردی ۲. غیر کاربردی ۳. بنیادی ۴. توسعه ای
۱۷- روش جمع آوری اطلاعات به چند دسته تقسیم می شود ؟
۱. دو دسته ، آماری و میدانی ۲. دو دسته، میدانی و کتابخانه ای
۳. سه دسته آماری، میدانی و کتابخانه ای ۴. دو دسته کتابخانه ای و آماری ۱۸- اولین مرحله پژوهشی چیست؟
۱. مسئله شناسی ۲. مسئله یابی ۳. ارائه فرضیه ۴. جمع آوری اطلاعات ۱۹- شناخت دقیق مسئله مورد پژوهشی چه فایده ای برای پژوهشگر دارد؟
۱. او را در ارائه فرضیه بهتر کمک می کند. ۰۲ به سنجش بهتر اعتبار اطلاعات منتهی می شود.
۲. روش حل مسئلا ی خود را بهتر می تواند بشناسد. ۰۴ به ساماندهی اطلاعات جمع آوری شده کمک می کند.
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΔ Λ.
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ارشد مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : روش تحقیق در علوم اسلامی رشته تحصیلی /کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، نهج البلاغه (اصول دین ومعارف علوی)، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۶
۲۰- کدامیک از موارد زیر نمونه ای از ارجاع داخلی متن است؟
۱. طباطبائی، محمد حسین (۱۳۶۴) بدایه الحکمه (چاپ دوم) قم: نشر دانش،
۲. پوپر، ۱۳۷۰، ۸۱-۷۸
۳. خمینی، روح ا... (بدون ذکر تاریخ) حکومت اسلامی (بی جا) و (بی نا)
۲. مصاحب، غلامحسین (سرپرست). (۱۳۴۵) دایره المعارف فارسی، تهران؛ فرانکلین، مقاله دایره المعارف ۲۱- کدام گزینه در خصوص تربیت منطقی اجزاء پایان نامه یا رساله غلط است؟
۱. فهرست مندرجات یا مطالب بعد از چکیده قرار می گیرد
۲. چکیده قبل از مقدمه یا دیباچه قرار می گیرد
۳. فهرست لغات و واژه نامه بعد از فهرست منابع و ماخذ می آید
۴. فهرست اعلام یا نام ها قبل از فهرست منابع و ماخذ می آید ۲۲- حداکثر کلمات کلیدی که در واژگان کلیدی یک مقاله به کار می رود چند کلمه است؟
۱. نامحدود است ۲. ده کلمه ۳. پنج کلمه ۴. سه کلمه ۲۳- در کدام نوع پانویسی بخشی از اطلاعات کتاب شناختی منابع مورد استفاده توسط نویسنده، منعکس می شود؟.
۱. پانویس توضیحی ۲. پانویسی ارجاعی ۳. پانویس توصیفی ۲. مطلق پانویسها ۲۴- کدام گزینه از اجزای اصلی پایان نامه به شمار نمی آید ولی در پایان نامه جایگاه ویژه ای دارد؟
۱. فهرست مطالب ۲. مقدمه ۳. متن ۲. فهرست منابع ۲۵- کدامیک از اجزاء پایان نامه مبین تعهد پدید آورنده به رعایت اصول اخلاقی و قواعد حقوق معنوی پژوهشی است؟
۱. دیباچه ۲. فهرست مطالب ۳. چکیده " . فهرست منابع و ماخذ
۲۶- بیشترین کاربرد روش آماری در کدام علوم می باشد؟
۱. علوم انسانی ۲. علوم انسانی و الهیات ۳۔ علوم طبیعی و اجتماعی ۴ - علوم ریاضی و طبیعی
Υ»Υ «/Υ «Υ »ΥΥΔ Λ.
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :