نمونه سوال درس نحو کاربردی 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نحو کاربردی 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . .
: کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
عن-وان درس : نحو کاربردی ۲، نحو کاربردی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۴ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۷)
۱- کدامیک از افعال ناقصه ، بدون قید و شرط، رافع اسم و ناصب خبر می باشند ؟
ا. ظل ، كان ۲. مادام ، لیسی ۳. مازال، ما برح آن صار، مافتی
۲- خبر در عبارت « إنّما تجزون ما كنتم تعملون » چگونه است ؟
۱. مفرد ۲. جمله ٢- شبه جمله ۴۔ محذوف
۳- «کان» در کدامیک از گزینه های زیر ، زائده می باشد ؟
۱. ات، کام، ذه غس هٔ ۲. ماشاء الله کان و ما لم یشأ لم یکن إن دان لا و عسر ان 9 " ما كان أجمل الربيع " وَ قاتلوهم حتى لاتكون فتنة
۴- نقش کلمه مورد نظر در آیه «کان حقاً علينا نصر المؤ منین» را مشخص کنید ؟
۱. مبتدا ャ。 خبر *. فاعل f اسم کان
۵- حروف شبیه به لیسی در کدام عبارت ، عامل می باشد ؟ ا. لا أفضل منك أحد . ۲. و ما ربکا بظلام للعبید.
ما مُسى مَن أعتب .
" إن بالأجداد فخر العظماء .
صفحه ۱ از ۷ تا
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•\የfለ
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نحو کاربردی ۲، نحو کاربردی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۴ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۷
۶- کدام گزینه صحیح نمی باشد ؟
۰ اسم و خبر لای شبیه به لیسی ، نکره است . ، اسم و خبر لات از اسماء زمان می باشد .
۳. اسم حروف شبیه به لیسی بر خبرش مقدم می شود.
t
دمای شبیه به لیسی ، مختص جمله اسمیه است . ۷- علت اهمال حروف شبیه به لیسی در کدام گزینه متفاوت است ؟ 1. ما جالس فى الحديقة الرجل .
" لا زيد شاعر وَ لا على
لا الاستاذ فى الصفا و لا التلاميذ
r
آلا احمد غائب فی المدرسهٔ ۸- خبر کدامیک از افعال مقاربه، اغلب با «آن» همراه است ؟
۱. کاد، کرب آ ، حری ، إخلولق
۳ آوشک ، عسی " جعل ، هباً ۹- « عسی » در کدامیک از عبارات زیر به شکل نامه به کار رفته است ؟
۱. عسی آن یبعثک ربک مقاماً محموداً
۰۲ فعسی اولنک آن یکونوا من المُهتدین
۳. عسی ربی آن یوتین خیراً من جنتک
" لاتقتلوة عسى أن ينفعنا أو تتخذة ولداً
صفحه ۲ از ۷ =ته
ᏉᎵᎸ•-ᎸᏉ نیمسال دوم \•\•|\•\•\የfለ
***
= دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
. . . 藥 مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نحو کاربردی ۲، نحو کاربردی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۴ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۷
۱۰- کدامیک از گزینه های زیر درباره عبارت «عسی آن تکرهواشیناً و هو خیز لکم»، صحیح می باشد ؟ ١. أن تكرهوا : مؤول به مصدر، فاعل " أن تكرهوا : مؤول به مصدر، اسم عسى
اخیر : خبر برای مبتدای محذوف
آهو : ضمیر فصل ؛ شیئاً: تمییز اا– نقش كلمات مورد نظر در عبارت « أنشأت الأمّة تعرف قيمة العلم » كدام است ؟ اسم أنشأت – مرفوع ؛ تمييز – منصوب " فاعل أنشأت – مرفوع : مفعول دوم – منصوب اسم أنشأت – مرفوع ؛ خبر أنشأت – منصوب " اسم أنشأت – مرفوع : مفعول – منصوب
۱۲- کدامیک از گزینه های زیر ، مفید ترجی می باشد ؟
1. كأن وراء الباب رجلاً " لعل الدرس سهل " ليت المسافر حاضر " عرفت أن الحق مُنتصر
۱۳- در کدام گزینه ، فتح و کسر «ان» جایز است ؟
۱. من سعی فان الله یوفقهٔ ۲. قال انی عبدالله " والله ان العدل محبوب ۴. سترنی انکا باز بأهلک
۱۴- گزینه صحیح تر را انتخاب کنید ؟ ۱. ان مخففه باشد، بهتر است عمل کند. ۰۲کان مخففه شود، اسمش محذوف می باشد ۳. لکن مخففه شود، بر سر خبر، لام تأکید می آید. ۰۴ آن مخففه شود، اسمش ضمیر شأن محذوف است
ү \•\•|\•\•\የfለ ـحف
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از
***
. . .
: کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - - - - ള്ള് مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نحو کاربردی ۲، نحو کاربردی ۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۴ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۸۷
۱۵- نوع خبر در جمله «قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی » چگونه است ؟ ۱. مفرد ۲. جمله اسمیه
۱۶- در چه صورتی عمل لای نفی جنسی ، لغو می شود ؟
۱. اسم و خبر هر دو نکره باشند . ۲. اسم معرفه و خبر نکره باشد . ۳. اسم لا ، مضاف واقع شود. آ، اسم لا ، صفت مشابهه باشد. ۱۷- نوع «لا» در عبارت « جاء محمد لا سعید » را مشخص کنید ؟
۱. جوابیه ۲. عاطفه ۳. نافیه ". ناهیه
۱۸- خبر در عبارت «لا جرم آنهم فی الاخره هم الاخسترون » کدام است ؟ ا. خبر لا (= شبه جمله ) ؛ هم (= خبر أن ) " خبر لا (=محذوف) ؛ فى الآخره (= خبر أن ) " خبر لا (= الاخسرون) ؛ جمله هم الاخسرون (= خبر أن )
خبر لا (جمله « أنهم.... ) ؛ الاخسرون (= خبر أن )
۱۹- اسم منصوبی که بعد از «لاسیما » می آید، چه نقشی دارد ؟
۱. مفعول به ۲. حالی r تمییز .Y . حبر
۱. تعلم ، آلفی " . زعم ، جعل ۳. ظن ، رای " وهب ، إتخذ
የfለ\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۷ كدها
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :