نمونه سوال درس نحو کاربردی 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس نحو کاربردی 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
so تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۳)
۱- با توجه به آیه شریفه «فآوحینا الی موسی آن ضرب بعصاک البحر»، «آن» چه نوع کلمه ای است؟
ا. أن مفسره ۲. آن زائده ۳. آن ناصبه ۴. آن مخففه از مثقله
۲- در کدام گزینه «حتی» بر تعلیل دلالت می کند؟ ا. كلوا و اشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ۲. سلام هی حتی مطلع الفجر ۰۳ و لایزالون یقاتلونکم حتی یرد و کم عن دینکمان استطاعوا
۲. مات الناسی حتی الانبیاء
۳- با توجه به آیه شریفه « لم یکن الله لیغفر لهم»، نوع لام را مشخص کنید. ۱. لام جحود ۲.لام ملکیت ۳. لام امر ۴. لام تعلیلی ۴- در کدام گزینه آوردن فاء جواب شرط واجب است؟ ۱. متی تستقام یقدار لک ٢. أياً ما تدعوا له الأسماء الحسنى ۳. آنی تجلس اجلاس ٢. قولوا لا اله الا الله تفلحوا
۵- جمله «هلا تحترم جارک و تعاونه » کدام قسم از اقسام جمله طلبی است؟
) ... ترجی ャ。 توبیخ .Y . عرض .Y . تحضیض ۶- کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟
«لاتهمل دروستکة ف-..»
۱. ترسیب ۲. ترسنبا ۳. ترس با آ. يرسنب ۷- گزینه مناسب برای کامل کردن جمله زیر را مشخص کنید.
لالیت لی مالا.... »
1. فأجوذ ٢. فأجود ٢. فأجد ۴. فیجون ۸- کدامیک از کلمات زیر دو فعلی مضارع را مجزوم می کند؟
۱ . لام امر ۲. من ". لا نهی ۴. لم
γ. γ. /γ. γ. γγ) Α
صفحه ۱ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
سری سوال : ۱ یک
صفحه ۲ از ۵
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰
لم يُولد
ألم يعلموا أن الله يعلم سرّهم و نجواهم
. جاء هؤلاء القوم باع زید کتاب یحیی ۱۲- با توجه به جمله «هذا فوک»، کدام گزینه در باره کلمه «فوک» صحیح می باشد؟
فوک مرفوع است به اضمه تقدیری
فوک مرفوع است به اضمه ظاهری
. جاء المعلمون
و تری الناسی ساکاری و ما هم بسکاری
فاز ات .Y . هؤلاء
· لقد كان فى يوسف و إخوته آيات للسائلين
اع طنی کتابی

خوة
: إنما المؤمنون
• لانتبغی الجاهلین
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی

f
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
مرکز آزمون و سنجش
عن-وان درس : نحو کاربردی ۱
(چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۳
۹- در کدام گزینه، حذف حرف علهٔ نشانه جزم می باشد؟ ۱. لم یلد ۳. آلم تر کیف فعل ربکا بأصحاب الفیل ۱۰- کدامیک از حالات اعرابی زیر مخصوصی اسم است؟ ۱. نصب ۲. جزم ۱۱- اعراب اسم در کدامیک از گزینه های زیر، نیابی است؟
۱. جاء موسی
" خلق الله السموات و الأرض
۱. فوک مرفوع است به واو نیابی
۰۳ فوک مرفوع است محلا ۱۳- اعراب اسم در کدامیک از گزینه های زیر، تقدیری است؟ ۱. آجاب زید سعیداً
" لن تغنى عنهم أموالهم ۱۴- کدامیک از کلمات زیر مبنی بر سکون است؟
\ ۲. نصروا
۱۵- در کدام گزینه اسم غیرمنصرف آورده شده است ؟ 1. إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ٢. قد أفلح المؤمنون ۱۶- در کدام گزینه «نون» نشانه رفع فعلی مضارع می باشد؟ 1. إنما النجوى من الشيطان
" لا أعبد ما تعبدون
γ. γ. /γ. γ. γγ) Α
***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۳
۱۷- در کدام گزینه خبر مفرد مؤول به مشتق آورده شده است؟
۱. العالم سراج الامهٔ ۲. زید آسد ۳۔ علی عالم ۴. السلام علیکم
۱۸- با توجه به جمله « هذا الرجال عالم » ، « الرجل » چه نقشی دارد؟
) ... عطف بیان ۲. مبتدا « : خبر ۴. صفت ۱۹- در کدام گزینه از افعال تحویل آورده شده است؟
۱. صیر ャ。 دری « : حسب to منح ۲۰- در گزینه واجب است بین مبتدا و خبر از نظر عدد و جنسی مطابقت وجود داشته باشد؟
ا. الناس صنفان ۲. العلماء سراج الامّهٔ آ - المعلمون ذاهبون ۴. الزهد ثروهٔ ۲۱- در کدام گزینه تقدیم خبر بر مبتدا واجب است؟
ا. فوق الشجرة العصفور ۰۲ فی الدار زید ۳. آین المدرسهٔ ۴. کم کتابا عند ک؟ ۲۲- کدامیک از افعال زیر متعدی بنفسه می باشد؟
۱. ذهب ۲. بعث ۳. احمر ". حسين ۲۳- با توجه به جمله «کفی بالله شهیداً» کدام گزینه صحیح است؟
۱ . بالله - فاعلی ۲. الله - مفعولی به محلا منصوب
۳. شهیدا - مفعولی به ۴. الله - خبر
۲۴- در جمله «هذا رجل کاتب ابنه» ، کلمه «ابنه» چه نقشی دارد؟
۱. خبر ۲. فاعلی ۳. نائب فاعلی ۴. مبتدا ۲۵- در کدام یک از موارد زیر تقدم فاعل بر مفعول واجب است؟
1. ما هذب الناس الا الاسلام ۲، ساعد آبی عمی
" ضرب زيد عمراً ۴. آکرمنی زید
γ. γ. /γ. γ. γγ) Α
صفحه ۳ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . .
: کارشناسی --- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست تعداد سوالات : تستی : ۴۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۹۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : نحو کاربردی ۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۳
۲۶- در کدام گزینه تقدیم مفعول به بر فاعلی واجب است؟ 1. ما اكل الطفل الا التمر ٢. شاهد تم الآثار التاريخية
۳. و خلقناکم آزواجا ۴. و اذ ابتلی ابراهیم ریه بکلمات
۲۷- با توجه به عبارت « أعطيت الفقير رغيفاً» كدام گزینه صحیح است؟
) ... ضمیر متصل «تاء»- مفعولی به Y الفقير – فاعل ۳. الفقیر- نائب فاعلی ". رغيفا- مفعول به ۲۸- در کدام گزینه تقدیم مفعول به بر فعلی واجب است؟
ا. و ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه ٢. أكرم الطالب والده " . و من يغفر الذنوب إلا الله ۴. نصر کم الله فی مواطن کثیرهٔ ۲۹- در کدام گزینه مفعول به محصور می باشد؟
۱. نصر عیسی یحیی ۲. الیوم آکملت لکم دینکم ۰۳ آولنک ما یاکلون فی بطونهم الا النار " . جاء الحق وزهق الباطل ۳۰- در کدام یک از گزینه های زیر از افعال قلوب آورده شده است؟
1. أكرم زيد رجلا عالما ۰۲ ترک زید البیت ٢. أخذت الكتاباً ٢. خال زيد سعيداً قائماً ۳۱- در کدام یک از گزینه های زیر عامل نصب مفعول به فعل محذوف «آخصی» می باشد؟
۱. الصبر الصبر ۲. النار النار
" جعلت الكتاب على المنضدة " نحن الايرانيين اكرم الناس للضعيف
۳۲- کدام گزینه برای کامل کردن جمله «علمت سعیداً.....» مناسب است؟
1. الثوب ۲. زید ۳. عالماً ۴. المتحف ۳۳- با توجه به جمله «علمت الجد سبیل النجاح» کدام گزینه صحیح است؟
ا. الجد؛ مفعول به اول ۲. سبیل؛ خبر " . سبيل ؛ مبتدا ۴. النجاح؛ مفعول به دوم
γ. γ. /γ. γ. γγ) Α
صفحه ۴ از ۵
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :