نمونه سوال درس صرف 2 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس صرف 2 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عنوان درس : (زبان عربی (۴). صرف ٫۲عربی (۲
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۲ - , آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - , آموزش حرفه و فن، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲)
۱- در کدامیک از گزینه های زیر التقاء ساکنین مجاز است و باعث حذف حرف عله نمی شود؟
۱. ترمیین ۲. دابة ۳. دعات ۴. قاضین
۲- در کدامیک از گزینه های زیر می بایست «واو» قلب به «یاء» شود؟
Y . يوضع " : يوسر r يوعد " موراث ۳- در کدامیک از کلمات زیر اعلال به تسکین واقع شده است؟
1. أقوم ۲. دلو " يقول " دعون ۴- در کدامیک از کلمات زیر اعلال ممتنع است و قواعد اعلال اجرا نمی شود؟
Y . أقوم Y ماأقوم " لم يقوم " قومت ۵- در کدامیک از کلمات زیر ابدال حرف صحیح به حرف صحیح دیگری واقع شده است؟
۱. إِدَگی " سماء " إتّصل " مدائح ۶- در کدامیک از کلمات زیر ادغام واجب است؟
) . .Y *A لم يمُدُّ
.Y . يمُدُّ f لم يمذذن ۷- در کدامیک از کلمات زیر ادغام ممتنع می باشد؟
ا. حيي ۲. تشدید ۳. آحب ٢. أمداد ۸- کدامیک از کلمات زیر جامد می باشد؟
اء عربي . ". حسن " مذهب " متعلم ۹- کدامیک از گزینه های زیر به معنی اسم فاعل است؟
ان شريف النسب " طاهر القلب " رجل جريح ۴ - حجاب مستور
Υ») «ΙΥ »Υ ΥΥΔΑ صفحه ۱ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰

***
. . .
藥〜 کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : زبان عربی (۴). صرف ٫۲عربی (۲)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان
و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث
(چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۲ - , آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - , آموزش حرفه و فن، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
۱۰- کدامیک از مشتقات زیر فقط از فعل لازم ساخته می شود ؟
١. اسم فاعل " صفت مشبهة " اسم مفعول آن صیغه مبالغة ۱۱- کدامیک از گزینه های زیر به معنی اسم مفعول می باشد؟
۱. رجل رحیم " أمراة كريمة r حارس قتيل آن بیت کبیر ۱۲- با توجه به عبارت «جاء المنصوز جیشه فی الحرب» کدام گزینه صحیح است؟
ا: منصور : مفعول به ". جيشه : فاعل ۳. منصور: نائب فاعل " جيشه : نائب فاعل
۱۳- کدام گزینه برای کامل نمودن جمله زیر مناسب است؟ «علامه ..... استحسان جر فاعلها بها»
ا. الصفة المشبهة " . صيغه المبالغة r اسم الفاعل .Y . اسم المفعول ۱۴- از کدامیک از افعال زیر می توان صفت مشابهه ساخت؟ W ... فتح ャ。 أدب .Y . إنك ---- .Y . أكرم ۱۵- با توجه به عبارت «محمد حسن وجهاً» کدام گزینه صحیح است؟
۱. وجها : تمییز ". حسن: اسم فاعل ". حسن:فاعل " وجها: نائب فاعل ۱۶- نحوه عملی کردن صیغه مبالغه مانند کدامیک از اسامی مشتق زیر است؟
۱. صفت مشابهه " اسم مفعول ٢. اسم فاعل "، اسم تفضیل
۱۷- صیغه مبالغه افعال «المع، نام ، ستکت» در کدام گزینه آورده شده است؟
۱. الماع نؤوم، سکیت ۲. لمیع، نوام، سکات ۳: المع، نائم، ساکت آلموع، نوام، سکوت
۱۸- از کدامیک از افعال زیر می توان اسم تفضیلی ساخت؟
ا، غلام ". شهر ". عور ‘‘‘ : لیس
Υ») «ΙΥ »Υ ΥΥΔΑ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۲ از ۴

***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - ز آزمونو سنجش مركز زهون وسنج حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : زبان عربی (۴). صرف ٫۲عربی (۲)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۲ - , آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - , آموزش حرفه و فن، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
۱۹- کدام گزینه برای تکمیل کردن جمله زیر مناسب است؟
« سعیدهٔ .... من حمیدهٔ»
-- - 2 _2
Y . فضلي Y فضلیات *. أفضل " . فضلاء ۲۰- در کدام گزینه اسم مکان مشتق آورده شده است؟
۱. مزار " : مکتوب ۲۔ مُقیم ۴. قبر ۲۱- کدامیک از اسامی مکان زیر از اسم ساخته شده است؟
۱. محب " مسبعة ۳: مغرب ". مُقام
ץץ– در کدام گزینه اسم آلت مشتق آورده شده است؟
۱. مدیه " سكين ۳. قدر آمیزان ۲۳- در کدام گزینه عدد مرکب اصلی آورده شده است؟
اء واحد و أربعون " تسعة عشر " الخامس و الثلاثون " ثاني عشر ۲۴- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
اء سلمت علي واحدة رجل " سلمت علي واحد رجل
" سلمت علي رجلين إثنين أسلمت علي إثنين رجلين ۲۵- کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟
«قرآت اثنتی عشرة ....»
1. مجلة أ : مجلات " مجلة ٢. مجلاتاً
۲۶- کدام گزینه برای کامل کردن جمله زیر مناسب است؟ «...... شهر رجب آی اول لیلهٔ من هذا الشهر»
۱ . م : مصر . ه ۲. سرار ٢: مستو " بضعة من Υ») «ΙΥ »Υ ΥΥΔΑ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴

***
. . .
藥〜 کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته --- - - - டிய உள்: مرکز آن هونو سنجشی حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : زبان عربی (۴). صرف ٫۲عربی (۲)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی ) الهیات (فلسفه و کلام اسلامی ). الهیات (علوم قرآن و حدیث) الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی). الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چند بخشی ) الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی , الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی ), الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چند بخشی ) ۱۲۲۰۱۳۲ - , آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۷ - , آموزش حرفه و فن، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۲
۲۷- در کدام گزینه عدد معطوف تر تیبی آورده شده است؟
ا. تسعة عشر " تسعة و أربعون " التاسع عشر " التاسع و الثمانون ۲۸- کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟
اء رايت الخمسة و الثلاثون رجلا ۲ رایت الخامس و الٹلاٹون رجلا"
" رايت الرجل الخامس و الثلاثين رایت الخامس و الثلاثین رجلاً ۲۹- در کدام گزینه، کم استفهامیه آورده شده است؟
اء كم تلميذاً ذهب الي المكتبة آن کم قلم عند ک
" علي كم تجربة يصح الحكم " كم أيام قضيت في طهران ۳۰- با توجه به جمله «کااین من غنی لایقنع » کاین چه نقشی در جمله دارد؟
۱. در محل رفع خبر " در محل نصب مفعول فيه
" در محل رفع مبتدا " در محل نصب مفعول به
Υ») «ΙΥ »Υ ΥΥΔΑ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ = صفحه ۴ از ۴

***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :