نمونه سوال درس صرف 1 نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس صرف 1 نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
7
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱ عن-وان درس : (زبان عربی (۳)، صرف ۱، عربی (۱ رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی) چند بخشی )۱۲۲۰۱۳۱ - ، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۱)
۱- کدام گزینه، رباعی مجرد است؟
۱. یزلزلی - دحرج ۲. آکرم ۳. احمر ۴. شاهد - وسوسی ۲- مصدر کدامیک بر وزن فعلان است؟
۱. آبق ۲. حاکی ۳. مار " ، صهل ۳- مصدر دو فعل «ستاهل و ملح» چگونه است؟
۱. بر وزن فعیل و فعال ۲. بر وزن فعل و فعلان ۳. بر وزن فعوله ۴: بر وزن فعال و فعیل ۴- حروف زاید در مصدر فعل « تستکثر » کدام است؟
۱. ات - ث ۲. سی - ث ۳. همزه - سی - ات ". س - ت - ک ۵- فعل «آتینا» بر چه وزنی است؟
۱. آفلانا ٢. أفعلنا ۳. فاعلنا ۴. فعلنا ۶- کدامیک مصدر صناعی است؟
۱. معذوریه ۲. سیئه ۳. سرقه ۴. مرضیه ۷- کدام فعلی به معنای مطاوعه است؟
۱. تصتر ۲. اجتماع ۳. تزاید ۴. تکاسلی ۸- مصدر فعل «زکی » چیست؟
۱. زکاء ۲. زکات ۳. تزکیه ۴. زکیهٔ ۹- مصدر فعل «وسوسی » کدام گزینه است؟
۱. تواسسی ۲ - وساوس ۳. انوساسی ". وسوسه ۱۰- فعل «آب» چگونه فعلی است؟
۱. مهموز و مضاعف ۲. معتلی و مضاعف ۳. مهموز و معتل ۴. لفیف
\•\•|\•\•\\•የ
صفحه ۱ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : زبان عربی (۳)، صرف ۱، عربی (۱)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۳۱ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۱
۱۱- فعل « طوی » چگونه فعلی است؟
۱. لفیف مفروق ۲. لفیف مقرون ٢. معتل اللام فقط ۴۔ صحیح و سالم
۱۲- کدام گزینه در معنای لبيت دهی آید؟
۱. تکثیر ۲. تعدیه ۳. النسبه ۴. اختصار الحکایه
۱۳- کدام گزینه، از فعل جامد خالی می باشد؟
۱. حبذا - حری ۲. ضرب - خرج ۳. عدا ۴. آنتشأ ۱۴- کدام یک از ضمیر متصل خالی است؟
۱. آخذ تم ۲. یا کلن ۳. ایاک آعبد ۲. اجتنبوا WΔ- «صه » چیست؟
۱. اسم فعلی ۲. مصدر ۳. اسم فاعلی ۴. فعل امر ۱۶- کدام یک علامت فعل ماضی است؟
۱. لم ۲. لن ۳. تاء تأنیث ساکنه ۲. سین ۱۷- عائد در جمله «جاء الذی رأیته آمسی » کدام است؟
۱. ضمیر «ه» ۲. ضمیر «ت» ۳. الذی f أمس ۱۸- کدام جمله صحیح است؟
۱. جاء الوالدین آن أكلت من الثمرتين ۳. زار الاسدین " . سلمت على المعلمان ۱۹- در کدام عبارت فقط جمع کثره وجود دارد؟ ۲۰- در کدام عبارت کلمه دوم، جمع کلمه اول است؟
ا. معطاءة – معطاوات ۲. حمراء - حمراعات ٢ . قراءة – قراوات ۴. مصطفی - مصطفات
|
\•\•|\•\•\\•የ
صفحه ۲ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***
. . . = دانشگاه پیام نور کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته
--- - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۷۵ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عن-وان درس : زبان عربی (۳)، صرف ۱، عربی (۱)
رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فقه ومبانی حقوق اسلامی )، الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )، الهیات (علوم قرآن و حدیث )، الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - تاریخ فرهنگ ملل (چندبخشی )، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث (چند بخشی، الهیات و معارف اسلامی - فلسفه و کلام (چند بخشی )، الهیات و معارف اسلامی - فقه ومبانی حقوق اسلامی (چندبخشی ) ۱۲۲۰۱۳۱ -، آموزش دینی و عربی ۱۲۲۰۵۰۱ - ، تربیت معلم قرآن کریم ۱۲۲۰۵۶۱
۲۱- در کدام عبارت، هر دو کلمه معرفه می باشد؟
۱. اسم فعلی - ضمایر ٢. النفس – أشجار حديقه
۳. اسماء موصول -اسماء جنسی ٢. أنت – هذان ۲۲- ضمیر منفصل رفعی کدام است؟
۱. کما Y. إياهم ۳. آنتاما f « ی» ۲۳- اسم اشاره متوسط برای مفرد مؤنث کدام است؟
۱. ناکی ۲. اذانک ۳. تیک ۴. تانک ۲۴- تنوین در « کل یموت » چه نوع تنوینی است؟
۱. تمکین ۲. عوضی ۳. تنکیر ۴. زاید ۲۵- ترجمه عربی چوگان و جوراب چیست؟
۱. صولجان - جوراب ۰۲صوجان - جوراب ۳. جوجان - جارب ". جوجان - جوراب ۲۶- در کدام عبارت فقط اسم وجود دارد؟
۱. لک الحمد ۲. قتل الرجالی ٢. أنت رجل ۴. و عالم ۲۷- کدام یک از حروف الرباعیه می باشد؟
Աs . f ا. السير ۲. همزه ۳. نون تأکید ثقیله ۲۸- در کدام یک اصلاً مؤنث به کار نرفته است؟
۱. رجلی ، علامهٔ ۲. طلحهٔ ، کریمهٔ ۳. معاویهٔ ، مشهورهٔ ۴. شاعرهٔ ، نستبهٔ ۲۹- در کدام عبارت کلمه دومی مؤنت کلمه اولی است؟
۱. ثور - دجاجه ۲. اسد البوعهٔ ۳. جمل ، دیک ۴. ناقهٔ - جمل ۳۰- کدام جمله صحیح است ؟
1. نذهب الرجال ٢. ذهبنا الرجال ٢. النسوة خرجتم ". يخرج النسوة
\•\•|\•\•\\•የ
صفحه ۳ از ۳
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :