نمونه سوال درس کلام 3 تخصصی نیمسال دوم 91-90
بیست فایل

نمونه سوال درس کلام 3 تخصصی نیمسال دوم 91-90

Current View
counter free hit unique web
دیگر مطالب مرتبط
مطالب مرتبط
متن نوشتاری این نمونه سوال


. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش
حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : یک ۱
۱- کدام گروه کلامی نظریه تفویضی را در حفاظت عدل الهی اظهار می کنند؟
۳. امامیه ۴. کرامیه
عنوان درس : ( کلام ۳(تخصصی رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )۱۲۲۰۱۲۳
۱. معتزله ۲. اشاعره
۲- آیه شریفه یا ایها ا الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید بر بطلان کدامیک از نظریه های کلامی دلالت می کند؟
۲. نظریه تفویض
۴. نظریه جبر و تفویض
۱. نظریه جبر
۳. نظریه امر بین الامرین
۳- نظر هر یک از گروه های اشاعره، امامیه و معتزله درباره صفات خداوند کدامیک می باشد؟
انه لا يكلف نفساً فوق طاقتها و لا يهمل تكليفاً
• عدم انحراف الى الافراط و التفريط
مجرد بودن ذات الهی
د الوهيت الهی
صفحه ۱ از ۴
خالقیت مآدون
· خالقیت بر اساس علت و معلول
* شر امر نسبی است.
شر مایه تکامل است.
دین و عقلی ۴. دین و شهود
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰
۱. زائد بر ذات خداوند، عین ذات خداوند، عین ذات خداوند
۲. زائد بر ذات خداوند، زائد بر ذات خداوند، عین ذات خداوند
" عين ذات و همراه ذات خداوند، زائد بر ذات خداوند، عين ذات خداوند
" . زائد بر ذات خداوند، عين ذات خداوند، زائد برذات خداوند ۴- منظور از توحید در خالقیت چیست؟ ۱. خالقیت بطور بالذات
۳. خالقیت افعال بشری
- -------------------------------- در پاسخ از شبهه وجود شربیان شده که —A
۱. شر امر عدمی است.
۲. شر برای انسان مفید است. ۶- «حب الخیر فی نفس الانسان» در ارتباط با کدام گزینه است؟
۱. دین و فطرت ۲. دین و اخلاق ۷- منظور از عدل تکوینی چیست؟
1. و لا يعطل استعداداً فى مجال الافاضة و الايجاد
٢. لا يعاقب عبداً على مخالفته الا بعد بيان و ابلاغ
- .............................. ۸- توحید ذاتی به معنای
۱. احدیت و وحدانیت الهی
.Y . ربوبیت الهی
انت= ۱۰۱۰/۱۰۱۰۱۸۶۱


***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۳(تخصصی) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )۱۲۲۰۱۲۳
۹- عبارت «ترکیب ذات الهی راه ندارد» به کدام صفت سلبیه خداوند مربوط است؟
۱. جسمیت و ماده ۲. کثرت ۳. ماهیت و قاهریت ۴. علم متناهی ................. ۱۰- این سخن از چه کسی و در ارتباط با چیست؟ وهو القاهر فوق کل شی ء فلیسی بمحدود فی شیع
۱. علامه طباطبایی در ارتباط با وحدانیت خداوند ۲. امام الموحدین در ارتباط با وحدانیت خداوند
۳. صدرالمتألهین در ارتباط با قاهریت خداوند ۲. شیخ مفید در ارتباط با قاهریت خداوند
۱۱- برهان بساطت ذاتی کدامیک از موارد زیر را از خداوند نفی می کند؟
۱. جنسی و فصلی ۲. اجزاء عنصری ۳. اجزاء مقداری ۴. ماده و صورت ۱۲- نظر معتزله در ارتباط با صفات الهی کدام است؟
۱. نفی مطلق صفات و نیابت ذات از صفات
۰۲زیادت صفات از ذات
۳. عینیت صفات با ذات
۴ - نفی مطلق صفات ۱۳- در مورد رد شبهه ثانویه و شرور کدام امر توحیدی مطرح می شود؟
۱. توحید در خالقیت ۲. توحید ذاتی ۳. توحید در ربوبیت ۴. توحید در حاکمیت ۱۴- افعال صادره از فاعل مختار دارای چه نوع حسن و قبحی است؟
۱. حسن و قبح عقلی ۲. حسن و قبح شرعی
۳. حسن و قبح ذاتی ۴. حسن و قبح عقلی و ذاتی ۱۵- آیه شریفه الذی احسن کل شیء خلقه در مورد فعل خداوند بیانگر چه نوع خالقیتی است؟
۱. خالقیت به جهت خلق خیر ۲. خالقیت به جهت فاعل مباشر
۳. خالقیت به جهت خلق شرور ۲. خالقیت به جهت فاعلیت ۱۶- آیه شریفه فالمدابرات امراً اشاره به کدام امر توحیدی دارد؟
۱. ربوبیت ۲. وحدانیت ۳. خالقیت ۴. ازلیت
\•\•|\•\•\ለም نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۲ از ۴***
. . . 藥 = دانشگاه پیام نور کارشناسی مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست - تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک
عنوان درس : کلام ۳(تخصصی) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )۱۲۲۰۱۲۳ ۱۷- توحید تشریعی چیست؟
۱. هیچکس به جز خداوند حق قانونگذاری ندارد. ۰۲ فقط انبیاء به اذن خداوند حق قانونگذاری دارند.
۳. حکما و فقها می توانند قانون وضع کنند. ۲. حاکمان هر جامعه قانون وضع می کنند. ۱۸- هدف از رسالت انبیاء با کدام گزینه مرتبط است؟
۱. عبادت ۲. اطاعت ۰۳ شریعت ۴. حاکمیت ۱۹- از نظر قرآن کریم وضع قوانینی که مطابق تشریع الهی نباشد، چه وصفی دارد؟
۱. کفر، ظلم، فسق ۲. تهمت، زنا، قبیح ۳. مکروه، ناکام، دروغ ۴. حسد، شیطان، مردود ۲۰- صفات جمالیه و جلالیه خداوند به معنای .......................... است.
۱. ثبوتیه و سلبیه ۲. فعالیه " . سلبيه ۴. ذاتیه ۲۱- به نظر متکلمین کدامیک از صفات الهی به صورت عقلی اثبات می شود؟
۱. وجوب وجود ۲. علم و حکمت ۳. قدرت ۴. وحدت ۲۲- کدامیک از راههای شناخت صفات خداوند نیست؟
۱. حس و تجربه ۲. عقل و استدلالی
۳. فطرت f شهود ۲۳- عبارت وجوب وجود یدل علی سرمدیته و نفی الزائد ................" در ارتباط با شناخت صفات خداوند از کیست؟
۱. خواجه طوسی ۲. علامه حلی ۳ - امام محمد غزالی ۲. شیخ بهائی ۲۴- کدام گزینه نظر متکلمین است؟
۱. صفات فعلی خداوند انتزاع از ذات الهی است. ۲. صفات ذاتی انتزاع ازذات الهی است.
۳. صفات فعلی مطابق با خلق است. ۲. صفات فعلی مطابق با قدرت است . ۲۵- علم بالسبب علم بالمسبب دلالت بر چیست؟
۱. علم خداوند به موجودات قبل از ایجاد ۲. علم خداوند به موجودات بعد از ایجاد
۳. علم خداوند به موجودات با جزییات متغیر ۴. علم خداوند به موجودات مجرد \ ለም\•\•\|•\•\ نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰ صفحه ۳ از ۴***
. . . =انشكاه پیام نور کارشناسی
--- - - - - டிய கள்: مرکز آزمون و سنجش حضرت علی(ع): ارزش هر کسی به میزان دانایی و تخصصی اوست
تعداد سوالات : تستی : ۳۰ تشریحی : ۰ زمان آزمون (دقیقه) : تستی : ۶۰ تشریحی : ۰ سری سوال : ۱ یک عنوان درس : کلام ۳(تخصصی) رشته تحصیلی / کد درس : الهیات (فلسفه و کلام اسلامی )۱۲۲۰۱۲۳ ۲۶- در شریعت اسلام اسمیع و بصیر بودن خداوند چگونه توصیف می شود؟
۱. این صفات مغایر با علم خدا نیست. ۲. این صفات متفاوت از علم خدا است.
۳. این صفات مصداق اطلاق علم خداست. ۲. خداوند می بیند و می شنود ولی دیده نمی شود. ۲۷- صدور افعال و ترک آن به اختیار ذات الهی دلالت بر کدام صفت الهی دارد؟
۱. قدرت الهی ۲. علم الهی ۳. اراده الهی ۴. حیات الهی YA– کدام گزینه در مورد سعه قدرت تعالی است؟
۱. قدرت خداوند بر تمام مقدورات تعلق می گیرد. ۲. قدرت الهی شامل نظام اصلح است.
۳. قدرت الهی به حسن و قبح تعلق دارد. ۰۲قدرت الهی به مثال مقدورات تعلق می گیرد. ۲۹- کدامیک از صفات زیر دلیل بر وجود صفت حیات در خداوند است؟
۱. علم و قدرت ۲. اراده و قدرت
۳. علم و اراده ۴. حکمت و اراده ۳۰- نظر اهل بیت در مورد اراده الهی چیست؟
۱. از صفات فعلی و عین ایجاد و احداث است. ۰۲ از صفات ذاتی و عین علم خدا است.
"، از صفات فعلی و ابتهاج خداوند است. آ، از صفات ذاتی و ایجادی است.
\ ለም\•\•\|•\•\ صفحه ۴ از ۴
نیمسال دوم ۹۱-۱۳۹۰***

نطر کاربران درباره این مطلب
نظر شما درباره این مطلب:

نام :

پیشنهاد :